Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja

izst?de – akcija “PARANOJA”

04.09.2020. – 04.10.2020.

 

No š.g. 4.septembra l?dz 4.oktobrim Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, ir skat?ma LMS muzeja izst?de “Paranoja”.

 

Dom?jot par attiec?b?m starp m?kslinieku un instit?ciju l?mumiem, LMS muzejs izst?dei – akcijai “Paranoja” LMS galerij? izv?l?jies autoru – Alda K?avi?a, Arv?da B?ma?a, Laimas Egl?tes, Ivetas Pried?tes, Anetes Kalni?as, Henrija Kl?baha, Helgas Jaksones, Mat?sa Zavicka, Vladislava Rubu?a, Lijas B?manes, Borisa B?rzi?a, darbus.

Izst?des nosaukums izv?l?ts, reflekt?jot par pand?mijas Covid-19 seku nov?ršanas aktivit?t?m valsts instit?ciju izpratn? un izpild?jum?, ?paši akcent?jot situ?ciju radošaj? kult?ras un m?kslas nozar?. Ekspoz?cija veidota, atskatoties uz aktivit?t?m, kas saist?tas ar pand?mijas izrais?to zaud?jumu kompens?ciju programm?m, kur?m LMS k? biedr?ba un liel?koties ar? t?s biedri nekvalific?j?s, tad sekoja publiska diskusija ap akustisk?s koncertz?les novietnes impuls?vo izv?li Elizabetes iel? 2, un tagad aktualiz?jas autoratl?dz?bas “s?ga”, kuras izska?a šobr?d nav paredzama.

Iesp?jams, š? attieksme rada saj?tu, ka nozare neizb?gami var?tu tikt reform?ta, reorganiz?ta ar m?r?i pan?kt, ka gleznot?js, t?lnieks, grafi?is u.c. nestr?d? savu darbu, bet l?dz pabalstus, veic nodok?u nomaksu no neesošiem l?gumiem un aizmirst par autoratl?dz?b?m, kas ir b?tisks š? br?ža radoš? darba nor??inu veids. K?dam ir v?lme izvair?ties no radoš?, neizskaidrojam? un pan?kt institucion?l?s pak?aut?bas uzb?vi ar? m?ksl?. V?sturiski šis 20. gadsimt? izstr?d?tais politisk?s cenz?ras pa??miens ir zin?ms, iesp?jams, p?r?k labi no vair?ku valstu pieredzes.

M?sdien?s instit?ciju it k? jaunizveidot? lo?ika, kas rada vizu?l?s m?kslas lomas devalv?ciju un mazizgl?tot?bas kulta propogandu, ir ?stermi?? finansi?li pamatota, tom?r ilgtermi?? tas ir v?rt?jams k? noziegums.

Ekspoz?cija apzin?ti veidota k? l?dz?ba ar instit?ciju l?mumiem, kuri rada paranojisku atmosf?ru, bet, lai k?di b?tu ekspon?šanas pa??mieni (l?mumi), m?kslas darbu autoru ieguld?t? profesion?l? prasme un darbs ir tik sp?c?gi un pamatoti, ka to v?st?jums paliek.

 

Izst?des – akcijas “Paranoja” radoš? komanda

Ideja un teksts: Igors Dobi?ins

Ekspoz?cijas dizains: J?nis Purcens