Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š”, kas skat?ma Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerijas “Prezidentu” z?l?, ir pagarin?ta l?dz 2. oktobrim.

 

LMS galerijas darba laiks: pirmdiena-sv?tdiena, no plkst. 12.00 – 18.00


 

R?zijas Martas Zegneres 

person?lizst?de “Ce?š” 

04.09.2020.-29.09.2020.

 

No š.g. 4.septembra l?dz 29.septembrim Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerijas “Prezidentu” z?l? b?s skat?ma R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š”.

Jaun? m?ksliniece par izv?l?to izst?des nosaukumu saka:  “Ce?š gan fiziski, gan metaforiski ir m?su m?ža pavadonis, nereti d?v?ts ar? par identit?tes mekl?jumiem, tas ietekm? domas, r?c?bu, izv?les un att?st?bu”.

R?zija Marta Zegnere person?lizst?d? iepaz?stin?s skat?t?jus ar savu labest?go un sap?aino tagadnes redz?jumu, k? ar? personisko pieredzi, izteiktu m?kslas valod?. M?kslinieces darbos tiek fiks?ti p?rdomu mirk?i ar dabas un reiz?m ar? liter?riem mot?viem, kuri mijas ar zemapzi?as t?lojumiem un atspogu?o m?kslinieces tagadnes poz?ciju jaušami nebeidzam? ce??. Radošais m?r?is ir uzdot jaut?jumus, lai, iepaz?stot sevi, atkl?tu gan dv?selisko, gan intelektu?lo apv?rsni, rosinot uz l?dz?g?m p?rdom?m ar? izst?des apmekl?t?ju. M?r?is ir ar? saprast un nov?rt?t, kas jau ir dots un ko v?l vajag p?rvar?t, k? bailes, šaubas, neuzdrošin?šanos. 

R?zija Marta Zegnere, esot Profesion?l?s izgl?t?bas kompetences centra “Nacion?l?s M?kslu vidusskolas” Ja?a Rozent?la M?kslas skolas audz?kne, k? labdar?bas fonda “VIVAT Future” balvu ieguvusi iesp?ju r?kot person?lizst?di. Izst?d? tiks ekspon?tas m?kslinieces kompoz?cijas un radošie eksperimenti e??as un autortehnik?.   

 

R?zija Marta Zegnere dzimusi Pop?, kur vizu?l?s m?kslas skolot?jas I.Andersones rosin?ta iest?j?s PIKC NMV Ja?a Rozent?la M?kslas skol?, kur šobr?d ir 4.kursa audz?kne. “Ce?š” ir autores pirm? person?lizst?de, kas tapusi ar fonda “ Vivat future 2019” atbalstu. Skolas m?c?bu un radošo darbu procesu veicin?jušas pedago?es: B.Guste, V.Jurj?ne, E.Svikle, M.Gulbis.

 

Izst?de “Ce?š” b?s apskat?ma ar? m?sdienu kult?ras foruma “Balt? nakts” laik? š.g.  5. septembr? no plkst. 12.00 l?dz 20.00.