Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Ivetas Laures

person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“

11.07.2020. – 22.08.2020.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11. novembra krastmal? 35, R?g?, no 11. j?lija l?dz 22. augustam b?s apskat?ma m?kslinieces Ivetas Laures person?lizst?de „NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“.

Izst?des atkl?šana notiks 10.j?lij?, no plkst.18.00 l?dz 21.00.

 

„NEVER GIVE UP!“ ir izplat?ts, masu kult?r? bieži lietots izteiciens. Iveta Laures person?lizst?des nosaukum? tas ien?ca k? gatavs uzraksts uz auduma, no kura tapa m?kslas darbs ar t?du pašu nosaukumu. Šis izteiciens m?ksliniecei lik?s personiski ?oti aktu?ls. Atzi?a, ka dz?v? ?oti svar?gi ir tieši – nepadoties. Nevis uzvar?t k?d?s konkr?t?s c???s vai ieg?t apkart?jo v?rt?jum? noz?m?gas balvas, bet neatmest savas v?rt?bas, saglab?t m?r?us un ?stenot sap?us, jo br?d?, kad to atmet, to visu ar? zaud?. Zaud? savu dz?vi. Dz?vi, kas t?pat paiet ?oti ?tri.

Iveta Laure 2018. gad? ieguva Latvijas M?kslinieku  savien?bas (LMS) r?kot?s izst?des „M?kslas dienas 2018. M?kslas laiks“  balvu – iesp?ju izveidot  person?lizst?di LMS galerij?. Person?lizst?d? „NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ b?s apskat?mi m?kslinieces jaun?kie darbi, k? ar? t?di darbi, kas l?dz šim nav bijuši ekspon?ti R?g? - apjom?gi objekti „100 m M?KSLAS“ (2017) un „Prosecco kleita - dzirkstošie mirk?i“ (2019), kas rad?ti un ekspon?ti Starptautiskaj? Aizputes reziden?u centr? SERDE, k? ar? objekts „PRIV?TI LV“ (2018), kas tapis ?paši izst?dei „100 Latvijas m?ksl?“ Daugavpils Marka Rotko centr?.

Izst?di veido konceptu?li objekti un instal?cijas, kas tapuši atsaucoties uz personisk?m saj?t?m un p?rdz?vojumiem, soci?l? kritika. T?lu strukt?r? daudz lietu no sievietes pasaules (garderobes). T?s atbilstoši katrai konkr?tai iecerei pieš?ir v?st?jumam romantisku, int?mu vai provokat?vu raksturu un autores person?bas identit?ti. M?kslas darbu izveid? liel?koties tiek izmantoti š?iedras, „ready-made“ materi?li un ar? fotogr?fija.

 

Iveta Laure ir m?ksliniece un m?kslas pedago?e, kura ir viena no akt?v?kaj?m laikmet?g?s kult?ras paradigmas veidot?j?m Latvij?. M?kslinieces dai?radei rakstur?ga multimedi?la pieeja un provokat?vs raksturs. Iveta Laure beigusi Latvijas M?kslas akad?mijas Vides m?kslas noda?u. R?kojusi vair?kas person?lizst?des, veidojusi vides objektus, piedal?jusies grupu izst?d?s un rezidenc?s Latvij? un ?rzem?s.

 

Izst?di „NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ r?ko biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba“, projektu atbalsta Valsts Kult?rkapit?la fonds un Starptautiskais Aizputes reziden?u centrs SERDE.