Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Zaigas Putr?mas

person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas”

13.03.2020.-05.04.2020.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11. novembra krastmal? 35, R?g?, no 13. marta l?dz 5. apr?lim b?s apskat?ma m?kslinieces Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas”.

M?ksliniece Zaiga Putr?ma šobr?d str?d? akvare?glezniec?b? pie ?oti personiska projekta “Saules satiekas”. Lielform?ta akvare?glezniec?bas darbi, kas b?s apskat?mi izst?d? “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas”, ir ietur?ti abstrakt? ekspresionisma stilistik? un kr?s? pauž m?kslinieces š? br?ža v?lmi veidot, rad?t un p?rveidot nosac?t?s iedomu pasaules. Nezin?mais šin? proces? ir m?r?is.

P?c studiju nosl?guma un dal?bas Latvijas m?ksl? noz?m?gaj? izst?d? “Daba. Vide. Cilv?ks” (1984) m?ksliniece uzs?ka ilgo sevis mekl?šanas ce?u – piev?rs?s tekstilm?kslai, taj? rodot tradicion?lu formu un izteiksmes l?dzek?u jaunus postmodern?s stilistiskas risin?jumus, kas atbilstoši 20.gs. beigu latviešu vizu?l?s m?kslas protesta un dekorat?visma paradigmai. Mainoties laikmeta modes uzst?d?jumiem, Zaiga Putr?ma izm??in?jusi iesp?ju apg?t prasmes psiholo?ij?, sasniegt augstu sensivit?tes pak?pi, k??t par person?bas izaugsmes treneri, k? ar? veidot autores pedago?isk?s programmas ar utopijas iez?m?m, kas ir vi?as š? br?ža radošais uzst?d?jums. M?ksliniece cenšas atbr?voties no m?kslas priekšmetu materialit?tes un dizaina priekšstatu uzspiestiem uztveres ž?augiem un ierobežojumiem, veidot un atk?rtot sav? dai?rade jau veikto “tradicion?lo pie??mumu” rev?zijas aktu.

 

Izst?des “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” atkl?šana notiks 2020. gada 13. mart?:

plkst. 17.00 – kompoz?cijas stunda;

plkst. 18.00 – izst?des atkl?šana;

no plkst. 19.00 Argent?nas tango meistarklase.

 

Izst?des “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas”  laik? norisin?sies kompoz?cijas stundas m?kslinieces Zaigas Putr?mas vad?b?:

otrdien?s  no plkst. 15.00 – 17.00;

ceturtdien?s no plkst. 15.00  – 17.00;

sestdien?s plkst. 13.00.