Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra”,  LMS muzej?, 11. novembra krastmal? 35, R?g?.

 

03.03.2020. – 12.04.2020.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?žu telp? “T?lnieces Leas Davidovas – Medenes darbn?ca”, 11.novembra krastmal? 35, R?g?,  izveidota jauna ekspoz?cija “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra”.


Ekspoz?cijas iek?rtot?js un idejas autors, gleznot?js J?nis Purcens skat?t?jam un sev dod kreat?vu uzdevumu – p?t?t. Izp?tes objekts tiek defin?ts k? daž?du m?kslas priekšmetu simbioze telp?, kas rodas t?lnieka Igora Dobi?ina stiropora skulpt?ras un J??a Purcena autortehnik? tapušo gleznu vizu?laj? mijiedarb?b?.

J??a Purcena glezn?s kr?sa ir mekl?joša un dz?va. M?kslinieka rok?s tai tiek rasts arvien jauns, eksperimet?ls piesitiens, gleznojot sižetu – m?ko?us, kas vijas cauri J??a Purcena dai?radei. T?lainie fantomi un simboli raksturo un m??ina m?mi, ar kr?sas pal?dz?bu skaidrot m?kslinieka gleznu v?st?jumu. Ekspoz?cij? k? uzrun?jamais objekts, siena, kur atstaroties  gleznu ener?ijas l?di?am, konceptu?li nost?d?ta Igora Dobi?ina skulpt?ra “Ceturtais no baltajiem apokalipses j?tniekiem” vai “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem”, ar kuru t?laini telp? polemiz? J??a Purcena glezniec?ba. Jo ekspoz?cijas sarunas t?ma ir, k? stilistiskais uzst?d?jums, kas jau ir konceptu?li pies?tin?ts, ievieš atš?ir?gu m?kslas veidu darbu eksistenci?lo un kompozicion?lo savietojam?bu telp?. M?kslas forma un kr?sa, masa un vibr?cija – izp?tes izejas dati, ko izst?d? j?izmanto skat?t?jam.

Izst?d? “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” ir iek?auti J??a Purcena gleznu cikla “Ainavismi 2018” darbi, kas tapuši L?v?nos “M?sdienu m?kslas galerij?” (MMG) reziden?u programmas pilotprojekta laik?, k? ar? Igora Dobi?ina stiropor? veidot? lielizm?ra skulpt?ra, ietur?ta modernisma stilistik?.


Izst?de LMS muzej? b?s apskat?ma l?dz 2020. gada 12. apr?lim.

Izst?di r?ko LMS muzejs un MMG (L?v?ni).