Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Izst?de “?bols. Ripo. J?ra.”

21.02.2020.-08.03.2020.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? ir apskat?ma vizu?l?s m?kslas izst?de “?bols. Ripo. J?ra.”. Izst?d? p?rst?v?ti darbi no LMS muzeja kolekcijas: portreti, ainavas, mar?nas un klus?s dabas (daž?d?s glezniec?bas tehnik?s), monument?lie z?m?jumi,  k? ar? “Prezidentu z?l?” ekspon?ti LMS biedres, m?kslinieces Dzidras Baumas akvare?i.

 

Izst?des “?bols. Ripo. J?ra.” ekspoz?cija veidota LMS telp?m ierast?, intuit?v? telpas iek?rtojuma uzb?ves un apguves manier? – glezn?m, z?m?jumiem, akvare?iem izst?d? optiski tiek pieš?irta iesp?ja atrasties un b?t fiks?tiem k?pjoš?, front?l? ritmik?. Izst?des “?bols. Ripo. J?ra.” uzst?d?jums ir apl?kot m?kslas darbus to suver?naj? vienreiz?gum?, neuzspiežot atlases slogu, bet skat?t?jam tiek sniegta iesp?ja v?rot atš?ir?gu autoru daž?du stilistisko un laika posmu sniegumu, iesaistoties darbu un ekspoz?cijas analiz?.  Noteicoš? izst?des ekspoz?cijas model?još? svira ir harmoniska, bet taj? paš? laik? telpu deform?joša – darbi (gleznas, z?m?jumi, akvare?i) iek?rti sl?pi ar r?mja vai lapas st?ri virzien? pret gr?du, k?pinot uztveres spriedzi. Skat?t?js šad? izk?rtojuma risin?jum?, iesp?jams, var zaud?t vertikalit?tes un ierast?s stabilit?tes saj?tu, toties tas veicina iedzi?in?šanos darba kompozicion?l? uzb?v?.

 Izst?d? ir p?rst?v?ti autori: Dzidra Bauma, Vilis Ozols (1929-2014), Guln?ra Skutele, Raitis Hrolovi?s, Ieva Mark?vi?a-Caruka, Maija B?rzi?a, Iveta Pried?te, Juris Kaksis, Laine Kainaize, Anete Kalni?a, J?nis Pau?uks (1906-1984), Inese Sudare. Izst?d? “?bols. Ripo. J?ra.” ekspon?tajiem darbiem š?ietami tiek r?kots kompozicion?ls stabilit?tes tests. Skat?t?js ir aicin?ts v?rot m?kslinieku atš?ir?g?s pieejas kompoz?cijas risin?jumam, k? m?kslas darba rad?šanas svar?g?kajam elementam. Izst?des “?bols. Ripo. J?ra.” darbos iestr?d?to kompoz?ciju uzb?ves izteiksm?ba nav atkar?ga no m?kslinieku izv?l?t?m stilistik?m, tematik?m, bet no autoru person?gaj?m saj?t?m un redz?juma.

 

Izst?des “?bols. Ripo. J?ra.” koncepcijas un dizaina autori:

Igors Dobi?ins, Ansis Dobi?ins