Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de RUDENS 2020. ESOAIS SKATS Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de ?DENE UN ??SKA Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de akcija PARANOJA R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de Ce? Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES! Zaigas Putr?mas person?lizst?de Cilv?ki pamana, k? saules satiekas J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de Atlikuais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra LMS muzeja izst?de ?bols. Ripo. J?ra. Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

27.11.2020.- 10.01.2021.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas

ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

“RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS”


 

09.10.2020.- 08.11.2020.


 

Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale

glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA”

 

04.09.2020.-  04.10.2020.


 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja

izst?de – akcija “PARANOJA”


 

04.09.2020.-29.09.2020.

 

 

 

R?zijas Martas Zegneres 

person?lizst?de “Ce?š”

 

11.07.2020. – 22.08.2020.

 

Ivetas Laures

person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“


 

13.03.2020.-05.04.2020.

 

Zaigas Putr?mas

person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas”

 

 

 

03.03.2020.– 12.04.2020.

 

 

J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de

“Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra”

 

 

21.02.2020.-08.03.2020.

 

 

                            LMS muzeja izst?de

                            “?bols. Ripo. J?ra.”


Latvijas M?kslinieku savien?ba nov?l

priec?gus Ziemassv?tkus un radošu Jauno gadu!

 

Laimdots M?rnieks (1922-2011) "Ziemas diena", 1963. Audekls, e??a, 100x130 cm. LMS muzejs

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerijas darba laiks sv?tku dien?s:

24.12.19. – 12:00-18:00

25.12.19. – 12:00-18:00

26.12.19. – 12:00-18:00

31.12.19. – 12:00-18:00

01.01.20. – 12:00-18:00

 

LMS galerij? l?dz 2020. gada 5. janv?rim ir apskat?ma Latvijas M?kslinieku savien?bas ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2019. KR?SAIN? SIENA. PAAUDZES”.Maija Drag?ne "Karnev?ls", 2002. Litogr?fija

 

Uzruna akme?kalim Dzintaram Rai?a kapos, R?g?, gadumij?. T? notiek kaps?tas alej? starp K. Zemdegas veidoto kapa pieminekli J. Rainim un krematorijas ?ku, ar skatu uz T. Za?kalna kapa pieminekli, ko veidojis K. Baumanis.

 

Laika rit?jums paliek ?s?ks un domu pavediens mirkl?g?ks. Pasaul?g?s lietas turas un past?v m?su apzi?? l?dzv?rt?gi da?do l?me?u publicit?tes kampa??m. Ta?u joproj?m skan aicin?jums m?ksliniekiem: saglab?t "klasisk?s", tehnisk?s prasmes vizu?los m?kslas veidos, turpin?t izkopt meistar?bu, sp?ju redz?t un atveidot savu pasaules "skaistumu". Par radošo s?ncens?bu un stilistisko t?r?bu šobr?d nevar b?t runa, pat aicin?jums kritikai ir lieks. S?ncens?bu, kur? kristaliz?jas t?mas, viedok?i, veidojas skaidrais redz?jums uz liet?m, šobr?d pat nevar v?l?ties. M?s esam liecinieki br?dim, kad rodas jauns, cits vizu?l?s m?kslas veidols, min?tais br?dis ilgst jau 30 gadus.

Finans?juma avotu redukcij? valsts vizu?l?s m?kslas att?st?bu un strat??iju ir nov?l?jusi oligarhiem, kas, nomainot klanus, veic šo uzdevumu ar priv?t?m simp?tij?m un ieskatiem profesion?laj? atlas? un p?ctec?b?. M?ksliniekiem, kas m?c?jušies, cer?juši un str?d?juši, uzturot radošo l?meni, it k? vi?u darbi nok??tu So...by izso?u nam?, j?saprot, ka t?du l?dzek?u un piepras?juma Latvij? nav. Nodrošin?t m?ksliniekiem darbu un garant?t radoš? procesa nep?rtraukt?bu nav iesp?jams. M?kslas pašeksistence šobr?d ir nejauš?bu nevis likumsakar?bu sakrit?ba. Ekonomisk? situ?cija valst? veicina haotiskus procesus vizu?l?s m?kslas jom?. Kult?ras funkciju loka paplašin?šana sec?gi rada m?ksliniecisku kvalit?tes normu neesam?bu, un vizu?l?s m?kslas procesu person?la “kult?ranalfab?tisms” rezult?jas lo?isko priorit?šu atvietošan? ar lobismu. Pavirš?ba un lobisms, kas rada iluzoras finansi?l?s partner?bas bez m?ksliniecisko v?rt?bu pienesuma ir stagnat?vas. Finans?ta stagn?cija veicina “lieliski r?kotu un mened?tu pas?kumu” tapšanu, ar viduv?jiem un v?jiem darbiem k?r?tas ekspoz?cijas. M?ksla, kas nepieciešama šobr?d, ir t?, ko var publiski nopirkt augstskolas m?c?bsp?ks un slepus prominents advok?ts, par stilu var noklus?t. Gr?ti spriest ar k?du m?kslas izpausmi var p?rsteigt Purvciemu, Ziepniekkalnu, Dobeli vai Api. Lai to paveiktu ir nepieciešama nopietna izgl?t?ba, skola, s?ncens?ba, pieredze un prasme str?d?t un cien?gi uzrun?t "telefonplanšetes cilv?ku". “Atmodas” s?kum? m?kslinieki ar saviem darbiem var?ja bliezt k? “kalaš?ikovs”, neprec?zi, toties soci?li akt?vi un ska?i. Šobr?d m?kslas darbs rezon?, k? ”plaukš?ene vai k?ci?a” izdom?t? interjer?, kur “galv? tiek ziests propagandas biezpiens”. Past?v ar? cita iesp?ja, mier?gi sagaid?t VKKF Radoš?s personas atbalsta likuma stipendiju, jo nob?r?t 20. gadsimtu uzreiz nevar.

 

Dzintars atvainojas par neva?u, nov?l to lab?ko un dodas kalt, š?end?joties par bud??u st?stiem. Laim?gu un radošiem pan?kumiem bag?tu Jauno gadu! Lai nesamis?jas!