Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de T?da ir dz?ve III un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de Zvaig?ot? bi?ete Gleznot?jas L?gas Jukas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

?ra Rozent?le "Velt?jums Dzintrai Cep?tei", audekls, akrils, e??a, 50x40 cm, 2017.

 

Izst?de “Spilgts Trio”

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?

16.08.2019.-22.09.2019.

 

16. august? plkst. 17.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, notiks tr?s kolor?tu gleznot?ju – Maijas B?rzi?as, Dzintras Cep?tes un ?ras Rozent?les – izst?des „Spilgts Trio” atkl?šana.

 

Izst?d? „Spilgts Trio” tiks ekspon?tas triju gleznot?ju: Maijas B?rzi?as, ?ras Rozent?les un p?ragri aizsaul? aizg?juš?s Dzintras Cep?tes abstrakt?s, ekspres?v?s un koš?s gleznas, kas rad?tas da?dos laika periodos. Gleznu mot?vi, lietot?s tehnikas un glezniec?bas pa??mieni ir atš?ir?gi, tom?r m?kslinieces vieno radošais process un sp?ja atkl?t savu pasaules redz?jumu kr?s?s. Izst?d? redzamie darbi iemieso dz?vesprieku, vitalit?ti un sp?ku.

Katrai no m?ksliniec?m ir izveidojies un izkopts savs individu?ls un neatk?rtojams glezniec?bas stils. ?ra Rozent?le ir izcila gleznot?ja, kurai kr?sa ir visb?tisk?kais izteiksmes veids, ko vi?a ar? pamato, sakot, ka: “Kr?su uzskatu par vienu no svar?g?kajiem formu veidojošajiem elementiem glezniec?b?. Man kr?sa ir ar? glezniec?bas saturs”. Savuk?rt Maijas B?rzi?as radošaj? darb?b? noz?m?gs ir temperaments kr?su triepienos, ko pati raksturo: “Man pat?k priec?gas, vieglas un gaišas kr?sas. Saule un vasara. Savu smagumu glezn?s es iekš? nelieku. R?kojos tieši otr?di – gaiši gleznojot, cenšos to aizmirst”. Gleznot?ja Dzintra Cep?te str?d?ja akvare?a autortehnik? un nep?rtraukti eksperiment?ja, mekl?jot jaunus izteiksmes l?dzek?us. Vi?a piev?rsa uzman?bu gan fakt?rai, ko pan?ca ar z?dpap?ra aplik?cij?m, sausajiem pigmentiem un atseviš?iem biezas kr?sas triepieniem, gan bag?tam, spoam kr?su kolor?tam.

Izst?de b?s apskat?ma Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? no 16. augusta l?dz 22. septembrim 2019. gad?.

LMS galerijas darba laiks: pirmdiena - sv?tdiena, no plkst. 12.00 - 18.00.

 

Izst?des ekspoz?cijas autori: m?kslinieces Maija B?rzi?a un ?ra Rozent?le, m?kslas v?sturniece Edvarda Šmite, scenogr?fs U?is B?rzi?š un restauratore Gundega Voronka.