Latvijas M─ükslinieku savein─źba
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de ôT?da ir dz?ve IIIö un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de ôZvaig×?ot? bi?eteö Gleznot?jas L?gas JukÜas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEŐDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

No 2019. gada 12. j?lija l?dz 12. augustam Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? b?s apskat?mas divas izst?des - m?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de “T?da ir dz?ve III” un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de “Zvaig×?ot? bi?ete”.  Izst?des tiks atkl?tas LMS galerij? 11. novembra krastmal? 35, R?g?, 12. j?lij? plkst. 17.00.

 

M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de “T?da ir dz?ve III”

Latvijas M?kslinieku savien?ba, nov?rt?jot Silvijas Aueres noz?m?go ieguld?jumu Latvijas vizu?laj? m?ksl?, izst?d? “T?da ir dz?ve III” v?las akcent?t vit?lo radošumu, pašatdevi un m?r?tiec?bu, kas caurvij m?kslinieces dai?radi.

Kerami?es, stikla m?kslinieces, gleznot?jas Silvijas Aueres radošais rokraksts ir izteikti emocion?ls, sieviš??gi t?lains un daudzpus?gs, kas cenšas paplašin?t izmantojam? materi?la iesp?jas, atpogu?ot m?kslinieces v?st?jumu un neatst?t vienaldz?gu uzrun?to skat?t?ju. M?ksliniecei ir b?tiski sajust auditorijas kl?tb?tni, demonstr?jot darbos sare×??t?ko tehnisko meistar?bu.

 Person?lizst?d? b?s apskat?mi Silvijas Aueres porcel?na objekti, dekorat?vo stikla trauku un v?×u grupas, kas rad?tas, model?jot daudzveid?gas formas un kr?su gammas. M?ksliniece darbus apvienojusi desmit ciklos, kas tapuši laikposm? no 1965. gada l?dz 1999. gadam. Ekspoz?cij? iek?auts ar? 2014.- 2017. gados rad?ts gleznu cikls “Tautas dziesma”. Izst?d? “T?da ir dz?ve III” b?s ekspon?ti darbi no Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kolekcijas un priv?tkolekcij?m.

M?ksliniece Silvija Auere 1965. gad? absolv?jusi R?gas Lietiš??s m?kslas vidusskolas (tag. PIKC R?gas Dizaina un m?kslas vidusskola) keramikas noda?u un 1977. gad? Latvijas M?kslas akad?mijas Lietiš?i dekorat?v?s m?kslas noda?u (tag. Latvijas M?kslas akad?mijas Vizu?li plastisk?s m?kslas noda?a, Stikla m?kslas apkšnozare) ar diplomdarbu – dekorat?v? kausu grupa (vad?t?js Arnolds Vilbergs).

M?ksliniece izst?d?s piedal?s kopš 1976. gada un person?lizst?des r?ko no 1980. gada. Latvijas M?kslinieku savien?bas biedre ir kopš 1982. gada.

Silvija Auere 80. gadu Latvijas porcel?na m?ksl? ieviesa jaunu redz?jumu stilistik? ar darbiem “Sievietes – v?zes”, porcel?ns, 1980.g., “Aplausi Imantam Kalni?am”, porcel?ns, 1980.g., u.c. M?ksliniece akt?vi sadarboj?s un veidojusi darbus L?v?nu stikla r?pn?c? un Gr?zi?kalna stikla r?pn?c?. Gr?zi?kalna stikla r?pn?c? izgatavotas m?kslinieces dai?rad? ?pašu atzin?bu guvuš?s polihrom?s  p?st?s, pienstikla un autortehnik? un  gatavot?s v?zes.

M?kslinieces darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej?, J?rmalas pils?tas muzej? un priv?tkolekcij?s.

 

Silvija Auere "V?zes", 1985, stikls, 42x20 cm.

 

 

M?kslinieces Ga?inas Du?kinas person?lizst?de “Zvaig×?ot? bi?ete”

Izv?ršot sadarb?bu ar da×?du valstu m?ksliniekiem, Latvijas M?kslinieku savien?ba šovasar ir devusi iesp?ju savu kolekciju izst?d?t porcel?na m?ksliniecei Ga?inai Du?kinai no Krievijas, kura v?l?j?s savu daudzveid?go radošo darbu kl?stu ekspon?t Latvijas sabiedr?bai.

Izst?d? “Zvaig×?ot? bi?ete” b?s apl?kojami  m?kslinieces Ga?inas Du?kinas porcel?na mazo formu t?lniec?bas darbi. Autore šobr?d str?d? pie cikliem “Ieklaus?simies plan?tu lidojuma ska??” un “Rokm?zi?i”. Darbu ciklos, kas aizs?kti 2006. gad? un b?s ekspon?ti izst?d? “Zvaig×?ot? bi?ete”,  porcel?na materi?l? radoši apkopotas un apcer?tas m?kslinieces fut?ristikas p?rdomas par m?kslu, m?ziku un visuma eksistenci. M?kslinieces darbiem  rakstur?ga klasisk? modernisma un krievu avangarda stilistisk?m atsauc?m bag?ta formveide un porcel?na tehnolo?isk? procesa p?rzin?šanas nianses. Ga?ina Du?kina skulpt?ru rad?šanas proces? izmanto veidošanas, glaz?šanas, apgleznošanas, apdedzin?šanas, apzelt?šanas prasmes.

Ga?ina Du?kina beigusi Stroganova Maskavas valsts m?kslas un r?pniec?bas akad?mijas Keramikas fakult?ti (Krievija) 2004. gad? un ir Krievijas M?kslas akad?mijas (Maskava, Krievija) diplomande. 2005. gad? sta×?jusies un guvusi pieredzi Imperatora porcel?na fabrik? Sanktp?terburg? (Krievija). Ga?ina Du?kina ir Krievijas M?kslinieku savien?bas un Krievijas Radoš?s M?kslinieku savien?bas biedre.

M?ksliniece r?kojusi person?lizst?des valsts muzej? “Burganova m?ja” (Maskava, Krievija) 2012., 2013., 2018. gad?, Marka Šag?la m?kslas muzej? Vitebsk? (Baltkrievija) 2019. gad?, Ebreju muzeja un tolerances centr? Maskav? (Krievija) 2016. gad?, Centr?laj? M?kslinieku nam? Maskav? 2011., 2012. gad? (Krievija), galerij? “KABINETT” Berl?n? (V?cija) 2017. gad?, galerij? ”Elysium” Vi??? (Lietuva) 2018. gad? u.c. Ga?inas Du?kinas darbi atrodas Marka Šag?la muzej? Vitebsk? (Baltkrievija), k? ar? Jurija Temirkanova, Nikolaja Ciskaridzes, Nat?lijas Opa?evas, Morisa Barjuša, Konstant?na Ernsta, Andreja ?eglakova, Borisa Fr?dmana u.c. priv?tkolekcij?s.

Ga?ina Du?kina "Zvaig×?ot? bi?ete", 2013, porcel?ns, virsglaz?ra, 22,5x18 cm.

 

 

 

***

LMS galerija

11. novembra krastmala 35, R?ga

12.07.2019. – 12.08.2019.

Pirmdiena – sv?tdiena, no plkst. 12:00 - 18:00