Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de “T?da ir dz?ve III” un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de “Zvaigž?ot? bi?ete” Gleznot?jas L?gas Jukšas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEŠDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

L?ga Jukša "Citas durvis", 2018. Audekls, e??a, 120x100 cm


L?gas Jukšas

person?lizst?de

"CITAS DURVIS"

24.05.-30.06.2019.

 

No 2019. gada 24. maija l?dz 30. j?nijam Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? b?s skat?ma gleznot?jas L?gas Jukšas person?lizst?de „Citas durvis”. Izst?d? tiks ekspon?ti p?d?jos gados tapuši darbi.

Izst?des atkl?šana: 2019. gada 24. maij?, plkst. 18.00.


L?ga Jukša – m?ksliniece, kura izkopusi individu?lu un viegli atpaz?stamu glezniec?bas stilu ar sev rakstur?gu kolor?tu, triepiena ekspresiju un abstrah?tu t?lojuma metodi. No 1994. l?dz 2000. gadam L?ga Jukša stud?jusi Latvijas M?kslas akad?mij?, 2000. gad? ieguvusi m?kslas ma?istra gr?du. L?gas Jukšas dai?radi jau kopš studiju laikiem caurvij daž?dos avotos sak?oti un personiskaj? pieredz? noz?mi ieguvuši simboli. Glezn?s sintez?jas atš?ir?g?s gar?gaj?s praks?s un filozofiskaj?s pamatnost?dn?s rastas atzi?as, k? ar? j?gpilni, m?ksliniecei un jebkuram indiv?dam b?tiski, j?dzieni. Cilv?ku l?dz?spast?v?šana, savstarp?j? mijiedarb?ba, p?reja no viena st?vok?a otr?, b?rn?ba, laiks un telpa, domas un dom?šanas process, plaša cilv?cisko izj?tu amplit?da un sevis izzin?šana, ar? atseviš?u reli?isku sižetu interpret?cijas – t?s ir t?mas, kas tiek skartas L?gas Jukšas darbos. Ikvien? glezn? ietverta skaidra un dzi?a m?kslinieces doma, kas skat?t?jam visbiež?k tiek nodota caur figur?lu t?lu valodu vai priekšmetisku objektu trakt?jumiem, ret?k par domas izteic?ju izv?loties monohromas kr?su plaknes. Arvien tiek atrasti savdab?gi att?lot? rakursi, proporcijas, izteiksm?ga fragment?cija un dinamiski kompozicion?lie risin?jumi. Laika un kust?bas atspogu?ojumam nereti izmantoti vair?kk?rt?ji elementu atk?rtojumi vienviet. Šis pa??miens apg?ts stud?jot kubisma figur?l?s kompoz?cijas ma?istra darba izstr?des ietvaros. L?ga Jukša savai subjekt?vajai izteiksmei atradusi vair?kus sp?c?gus mot?vus, kas laika gait? att?st?s, transform?jas, ieg?st jaunas glezniecisk?s izpausmes, bet nezaud? s?kotn?jo noz?mi. Atv?rtas plaukstas, gr?matas, kausu jeb bi?eru, domformu vizualiz?t?s aprises k??st par L?gas Jukšas ideju izteic?jiem daudzu gadu garum?. ?paši noz?m?gs ir stiliz?ts, atv?rt?bu simboliz?jošs plauktas veidols, kura variabli fiks?tais t?lojums sastopamas gandr?z ikvien? m?kslinieces darb?. L?gas Jukšas glezn?s plauksta var b?t žestu, emociju un kust?bas paud?ja, k? ar? pašpietiekams izzi?as un p?tniec?bas vienums.

Izst?de "Citas durvis" ?auj izsekot vair?k?m tematiskaj?m vadl?nij?m. T? ir p?rejas t?ma, kas ies?kas ar izst?des nosaukum? pieteiktaj?m „durv?m”. Ikvienas durvis ir simbols p?rejai no vienas teritori?l?s situ?cijas cit?, kas var b?t gan materi?l? form?, gan gar?g? noz?m?. L?gai Jukšai durvis ir simboliski v?rti jeb port?ls uz fiziski neredzamo domu valst?bu, t?s ir cilv?ku b?t?bas telpas, kur?s notiek virz?ba daž?dos pieredzes un dv?seles att?st?bas l?me?os. P?rejas t?mu paplašina glezn?s m?r?tiec?gi ienestais laivas siluets, kas pie?auj daž?das asociat?v?s un uztveres vari?cijas. Laiva var kalpot par l?dzekli, ar kuru  p?reja starp daž?daj?m dimensij?m tiek veikta, gan b?t starpnieks starp pag?tni un n?kotni, gan apz?m?t gar?go izaugsmi. Daudzu tautu mitolo?ij? laiva simboliz? nok??šanu no dz?vo pasaules uz mirušo. L?gas Jukšas darbos laiva par?d?s k? domformas t?ls, laivas p?rved domas, ko cilv?ks p?rdz?vo un palaiž kop?j? domu are?l?. Atseviš?i izst?des darbi tiek izv?rsti ?rpus fiziski defin?t?s plaknes, turpinot glezn?s t?lot? robežas ar l?dz?s pievienotiem re?l?s vides elementiem – apaviem. Kurpes krist?gaj? trad?cij? tiek saist?tas ar cilv?ka pasaul?go dabu, bet to novilkšana pirms ieiešanas k?d? telp? simboliz? nov?ršanos jeb atk?pšanos no pasaul?g?. Ekspoz?cijas ietvaros t?s nosac?ti p?rved skat?t?ju no materi?l?s, taust?m?s realit?tes uz smalki struktur?to m?kslas dimensiju. Atseviš?s izt?des darbs velt?ts tibetiešu reli?ij? rastajai bardo t?mai, kur? termins „bardo” parasti apz?m? starpst?vokli starp n?vi un atdzimšanu. Darbu veido divas gleznas, kuras savieno vid? nesadal?ts pamatnes audekls. Autores izv?l?tais kompozicion?lais sniegums konceptu?li telpisk? form? ataino ment?lo p?rejas posmu no vienas dz?ves uz otru.

Ar tiešo, glezn?s ietverto idejisko pamatu organiski sasaucas L?gas Jukšas t?rais, nesam?kslotais, š?ietami naivais izteiksmes veids, kas nereti sabalsojas ar kubisma m?kslas iedvesmotiem principiem. Ekspres?vs, izjusts triepiens saska?ojas ar p?rdom?t?m un konkr?tu noz?mi v?stoš?m ton?laj?m nians?m, t?d?j?di paspilgtinot gleznu emocion?lo slodzi. Lai gan darbos domin? atrais?ta stilistika, ikvienam t?lam, l?nijai, kr?sai ir sava noteikta loma. Ta?u tas nav apzin?ti estetiz?ts vai pašm?r??gs inscen?jums, bet gan saska?? ar m?kslinieces iekš?jo p?rliec?bu pausts vizu?ls v?st?jums. Prec?zi formul?t? kompoz?ciju iecere tom?r neizsl?dz iesp?ju ikvienam rast L?gas Jukšas gleznu daudzsl??ainaj? simbolism? un veidolos tieši sev pietuvin?tus t?mu skaidrojumus un individu?li interpret?t glezn?s tvertos t?lus. L?gas Jukšas dai?rade aicina skat?t?jus b?t kl?tesošus, l?dzp?rdz?vojumu g?stot iedzi?inoties, nevis pavirši gar?mejot vai iekš?ji distanc?joties.

 

Mag. art. Di?na Laguna

 


Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija
Adrese: 11. novembra krastmala 35, R?ga, LV-1050
Tel: +371 26628302; +371 29138952
E-pasts:
[email protected]