Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de “T?da ir dz?ve III” un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de “Zvaigž?ot? bi?ete” Gleznot?jas L?gas Jukšas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEŠDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti
18. maij? no plkst. 19.00 l?dz 23.00 biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba” (LMS) “Muzeju nakts” ietvaros aicina Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja fili?l?s apmekl?t m?kslas piepild?tu pas?kumu “M?kslas dienas 2019. Sešdesmit”.
Šogad LMS atz?m? festiv?la “M?kslas dienas” 60. gadadienu un Muzeju nakts pas?kums ir viena no LMS M?kslas dienu 2019 noris?m. Muzeju nakt? pas?kumi norisin?sies LMS muzej? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, LMS Radošaj? kvart?l? “Kombin?ts M?KSLA” Gaujas iel? 1, 3, 5, 9, R?g? un LMS muzeja fili?l? Zv?rtavas pil?, Gaujienas pagast?, Apes novad?.
 
Laipni aicin?ts ikviens interesents!
***

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs

www.lms.lv, www.zvartavaspils.lv

t?lr. +371 29138952, +371 26628302

 e-pasts: [email protected]

Facebook – LMS Latvijas M?kslinieku savien?ba; Zv?rtavas pils

 


 

Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

„M?KSLAS DIENAS 2019. SEŠDESMIT”

12.04.-19.05.2019.

 

Š.g. 12. apr?l? plkst. 17.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, tiks atkl?ta izst?de „M?KSLAS DIENAS 2019. SEŠDESMIT”.

 

“M?kslas dienas” k? aktivit?te, kur? aktualiz?ta m?ksla, m?kslinieki, m?kslas process, m?kslas teorija un kritika, dialogs ar skat?t?ju – ir jau j?uztver k? nopietns z?mols ar 60 gadu v?sturi, kurš Latvij? aizs?k?s 1959.gad?. Laika gait? ir notikusi gan emocion?la skat?t?ju un m?kslinieku satuvin?šan?s, gan att?lin?šan?s vai pat nov?ršan?s, bet vienm?r ir bijusi v?lme b?t saskarsm? – citreiz cieš?, citreiz tikai pieskaroties.

“M?kslas dienu” v?stures daudzskaitl?gie notikumi liecina, ka aktivit?tes un aktualit?tes ir bijušas daudzveid?gas. 60. gados notika skat?t?ju un m?kslinieku iepaz?šan?s izst?d?s. Tika atv?rtas M?kslinieku nama darbn?cu durvis. 70. gados rad?s jauno m?kslinieku eksperiment?l?s, provoc?još?s izst?des. 70. - 80. gados tika r?koti v?rien?gie M?kslas dienu pas?kumi R?g? un cit?s Latvijas pils?t?s. R?g? tika organiz?ti pas?kumi Vecr?g?, Doma laukum?, it ?paši j?akcent? izst?de “Daba, vide, cilv?ks” (1984) Sv.P?tera bazn?c?. 80. gados m?kslinieki rad?ja provoc?jošas un skat?t?jus šok?jošas akcijas tunel? pie R?gas dzelzce?a stacijas u.c. norises viet?s. 90. gados M?kslas dienu organiz?šan? iesaist?j?s R?gas dome, veidojot pas?kumus R?gas Centr?ltirg? u.c. 2000. gados Latvijas M?kslinieku savien?ba r?ko M?kslas dienu festiv?lus, kuros tiek aicin?ti piedal?ties radošo biedr?bu m?kslinieki ar? no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas u.c.

M?kslinieks izg?jis daž?dus posmus ar balag?niem, kaitin?šanu, narcismu un v?lmi iepatikties, bet iesp?jams, ka šobr?d vi?š atgriežas s?kumpunkt? – m?kslinieks viens sav? darbn?c?. Klausoties k? skan kalts vai švirkst z?mulis, ir iesp?ja sadzird?t sevi, izjust savu radošo procesu, savu valodu – t? ir ?st? “M?kslas dienu” b?t?ba. Šogad Latvijas M?kslinieku savien?ba, atz?m?jot festiv?la “M?kslas dienas” 60. gadadienu, v?las akcent?t “M?kslas dienas” k? m?kslas aktivit?šu kopumu, kas izce? m?kslinieka person?bas noz?m?bu.

Izst?d? „M?KSLAS DIENAS 2019. SEŠDESMIT” piedal?sies profesion?li m?kslinieki, m?kslas augstskolu studenti un profesion?l?s vid?j?s kult?rizgl?t?bas iest?žu audz?k?i. Noz?m?gi ir akcent?t, ka š? ir Latvijas M?kslinieku savien?bas ikgad?ja izst?de, kur? profesion?lu meistaru darbiem l?dz?s redzams ar? jauno m?kslinieku sniegums. Ekspoz?ciju veidos glezniec?bas, t?lniec?bas, foto m?kslas, instal?cijas darbi, kurus pied?v?s vair?k k? 50 autori.


Izst?de „M?KSLAS DIENAS 2019. SEŠDESMIT” Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, b?s apskat?ma l?dz 19. maijam.


Latvijas M?kslinieku savien?bas r?koto “M?kslas dienu 2019” ietvaros 27. apr?l?  norisin?sies “Liel? talka 2019. M?kslinieks talko” - LMS Radošaj? kvart?l? “Kombin?ts M?KSLA” Gaujas iel? 1, R?g? un LMS muzeja radošaj? fili?l? Zv?rtavas pil?, Apes novad?, Gaujienas pagast?, un 11. maij? - memori?laj? ansambl?, M?kslinieku kapu kalni??, Pirmajos Meža kapos, R?g?. Savuk?rt, 18. maij? Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej? notiks “M?kslas dien?m” velt?ta Muzeju nakts 2019.

 

Izst?di r?ko: Latvijas M?kslinieku savien?ba

Izst?des kurators: Igors Dobi?ins

 

***

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija

Tel. 26628302, 29138952

E-pasts: [email protected];

Adrese: 11. novembra krastmala 35, R?ga, LV-1050

Darba laiks: P-Sv 12:00-18:00

https://www.facebook.com – LMS Latvijas M?kslinieku savien?ba