Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de T?da ir dz?ve III un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de Zvaig?ot? bi?ete Gleznot?jas L?gas Jukas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? l?dz 25. febru?rim apskat?ma LMS izst?de STU?KA, KOPERNIKS UN ANANASS. Izst?de veidota LMS muzeja izst?u cikla ietvaros, kas velt?ts Latvijas valsts dibin?šanai, izv?rt?jot t?s izveides da?dos aspektus.


Izst?de STU?KA, KOPERNIKS UN ANANASS velt?ta pretrun?gi v?rt?tajam P. Stu?kas (1865 – 1932) vald?bas periodam LPSR (1918-1920). Šaj? period? tika pie?emts l?mums par valsts vizu?l?s m?kslas izgl?t?bas sist?mas izveidi, k? ar? tapa ?rtelpas lielizm?ra m?kslinieciskie propagandas objekti. Izst?d? apl?kojami m?kslas darbi no LMS muzeja un m?sdienu autoru – stikla m?kslinieces A. Munkevicas, t?lnieku I. Dobi?ina un A. Dobi?ina radošais veikums. Izst?des kurators ir  gleznot?js J?nis Purcens.


(skat?t vair?k)