Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de T?da ir dz?ve III un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de Zvaig?ot? bi?ete Gleznot?jas L?gas Jukas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de

 Ekspres?vi!

 Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?

 08.03.2019. – 08.04.2019.


 

2019.gada 8.mart? plkst. 17.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?,

 

tiks atkl?ta Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de „Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?”.

 

Izst?d? p?rst?v?ti ?etrpadsmit Igaunijas m?kslinieku darbi. Ekspoz?cija iepaz?stina ar Igaunijas glezniec?bas laikmet?gaj?m

 

tendenc?m un stilistisku.

 

„Pateicoties glob?lajam t?meklim m?kslinieka un skat?t?ja inform?t?ba par pasaules noris?m vizu?laj? m?ksl? š?iet visaptveroša.

 

Igaunijas glezniec?b? saglab?jies rakstur?gais 20. gadsimta 80. gadu „??miskais” kolor?ts, tom?r glezniec?bas tehnika k?uvusi

 

ekspres?v?ka, sietiski un tematiski daudzveid?g?ka. Pastoz? gleznošanas maniere un abstrakt? ekspresivit?te veido Igaunijas

 

glezniec?bas atpaz?stam?bu“, izst?des t?lu raksturo t?s kurators, gleznot?js J?ns Elkens.

 

 

Izst?d? piedal?s: Vano Allsalu, J?ns Elkens (Jaan Elken), Uno Rosvalts (Uno Roosvalt), Veiko Klemmers (Veiko Klemmer), T?u

 

Rebane (Tiiu Rebane), Andro K?ps (Andro Kööp), Alvars Reisners (Alvar Reisner), Mari Ralta (Mari Roosvalt), Augusts Kinnapu

 

(August Künnapu), Saskia Jerve (Saskia Järve), T?na Tammetalu (Tiina Tammetalu), Raits Rozins (Rait Rosin), Alo Valge

 

un Karls-Kristjans Nagels (Karl-Kristjan Nagel).

 

Gleznot?ji k? Raits Rozins un Alvars Reisners sav? m?kslinieciskaj? darb?b? un performanc?s akcent? k?pin?tu

 

emocionalit?ti, k? ar? person?gu radošu nemieru. Alo Valges un Saskias Jerves dai?rade defin?jama k? fotore?listisk?

 

v?rojuma relativit?te. Kr?su un ritma ekspresivit?te, izv?l?t? sieta metaforisms caurvij Vano Allsalu, J?na Elkena un Mari

 

Rosvaltas darbus. M?ksliniekiem Karlam-Kristjanam Nagelam, T?u Rebanei un Veiko Klemmeram rakstur?gs sensit?vs

 

soci?li sadz?visk?s vides t?lojums. Savuk?rt, Uno Rosvalts interesi m?ksl? pozicion? kult?ras antropolo?ij?.

 

Izst?de LMS galerij? b?s apskat?ma l?dz š.g. 8.apr?lim.

 

 

Izst?des radoš? darba grupa: kurators - J?ns Elkens, T?u Rebane, Mari Rosvalta.

 

Igaunijas Gleznot?ju asoci?cija sadarb?b? ar Latvijas M?kslinieku savien?bu veido starptautisku izst?u projektu, kura ietvaros tiks

 

realiz?ta ar? Latvijas M?kslinieku savien?bas veidota latviešu m?kslinieku izst?de Igaunij? 2020. gad?.

 

Izst?di atbalsta Igaunijas Republikas v?stniec?ba Latvijas Republik?, Igaunijas Kult?rkapit?la fonds, Igaunijas M?kslinieku

 

asoci?cija un Latvijas M?kslinieku savien?ba.