Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de T?da ir dz?ve III un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de Zvaig?ot? bi?ete Gleznot?jas L?gas Jukas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

GLEZNOT?JAS IVETAS PRIED?TES

PERSON?LIZST?DE “IPRIE”

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, no 8.febru?ra l?dz 3.martam ir apskat?ma m?kslinieces Ivetas Pried?tes person?lizst?de  “IPRIE”.


Izst?d? “IPRIE”, kuras nosaukums radies no m?kslinieces pseidon?ma, ir apskat?ms gleznot?jas Ivetas Pried?tes dai?rades apkopojums no 2000.gada. Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? ir ekspon?ti divi gleznu cikli – “Parad?zes d?rzs” un “Debesis”. Ivetas Pried?tes m?kslas valod? redzami izteiksm?gi kr?su laukumi un objekti, kam piem?t z?mju valodas simbolisms. Kr?su laukumi glezn?s izsaka noteiktu vidi, laiku, telpu, bet objekti darbojas, k? noteiktas z?mes, kuras k??st par z?m?m tikai savas vides ietvaros. M?kslinieces darbiem rakstur?ga aspr?t?ba un v?rojami atrakt?vi kompozicion?lie risin?jumi, izmantojot pamatkr?sas.

 

M?ksliniece Iveta Pried?te ir absolv?jusi Latvijas M?kslas akad?mijas Glezniec?bas noda?u 2000.gad?. Izst?d?s piedal?s no 1998.gada. Latvijas M?kslinieku savien?bas biedre ir kopš 2001.gada. Šobr?d gleznot?ja Iveta Pried?te ir pasniedz?ja Ogres M?kslas skol?.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 15.febru?r? plkst. 18.00 notiks tikšan?s ar m?kslinieci Ivetu Pried?ti.

 

Izst?di r?ko Latvijas M?kslinieku savien?ba.

 

 

***

LMS galerija

11.novembra krastmala 35, R?ga

Darba laiks:

pirmdiena – sv?tdiena: no plkst. 12.00 - 18.00

[email protected]

29138952