Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?de "Spilgts Trio" M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de T?da ir dz?ve III un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de Zvaig?ot? bi?ete Gleznot?jas L?gas Jukas person?lizst?de "Citas durvis" LMS izst?de "M?KSLAS DIENAS 2019. SEDESMIT" Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de "Ekspres?vi! Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?" Gleznot?jas Ivetas Pried?tes person?lizst?de "IPRIE" LMS izst?de "STU?KA, KOPERNIKSS UN ANANASS" Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

07.01. - 25.02.2019.

 


Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

                    "STU?KA, KOPERNIKS UN ANANASS"

 

 

08.02.-03.03.2019. 

 

   Gleznot?jas Ivetas Pried?tes

person?lizst?de “IPRIE”

 

 

08.03.-08.04.2019.

 

Igaunijas Gleznot?ju asoci?cijas izst?de

„Ekspres?vi. Viet?j? izloksne glob?laj? laikmet?”


 

 

12.04.-19.05.2019.

 

 


Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

„M?KSLAS DIENAS 2019. SEŠDESMIT”


 

24.05.-30.06.2019.

 

 

 

Gleznot?jas L?gas Jukšas

person?lizst?de "CITAS DURVIS"

 

 

12.07.-12.08.2019.

 

 M?kslinieces Silvijas Aueres person?lizst?de “T?da ir dz?ve III” un porcel?na m?kslinieces, t?lnieces Ga?inas Du?kinas (Krievija) person?lizst?de “Zvaig?ot? bi?ete”


 

16.08.-22.09.2019.

 

Izst?de “Spilgts Trio” - gleznot?jas Maija B?rzi?a, Dzintra Cep?te un ?ra Rozent?le

 

 

 

27.09.-27.10.2019.

 

 

Ingem?ras Treijas person?lizst?de

“Gads.”

 

 

08.11.2019.-05.01.2020.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas

ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

“RUDENS 2019. KR?SAIN? SIENA. PAAUDZES”