Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls” Izst?de “VIETU BAL?DES” LMS izst?de „M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” J??a Purcena person?lizst?de "Celi?š" Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Teleša person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de “Rudens.100” Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas

43. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

“Rudens.100”

09.11.2018. - 06.01.2019.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, ir apskat?ma Latvijas M?kslinieku savien?bas 43. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de „Rudens.100”.

Izst?d? „Rudens.100” piedal?s profesion?li vizu?l?s m?kslas m?kslinieki un š?s nozares vidusskolu un augstskolu studenti. Ekspoz?cij? apskat?mos darbus atbilstoši sev, savai m?kslinieciskajai stilistikai un p?rliec?bai sagatavojuši vair?k k? 50 autori.

LMS ikgad?j? “RUDENS” izst?de šogad ir velt?ta Latvijas valsts simtgadei, par?dot interesanto un atš?ir?go m?su m?ksl?, akcent?jot radoš?s personas noz?m?gumu valst? un fiks?jot m?kslinieku izpausmes Latvijas 100. jubilejas laik?. M?kslinieki, iedvesmojoties un reflekt?vi skarot t?das t?mas k? Latvija, br?v?ba, izaugsme, uzr?da šim laikam rakstur?go m?ksliniecisk?s izteiksmes ierobežojumu neesam?bu, m?ksliniecisk?s formas br?v?bu un m?kslas valodas daudzveid?bu. Plašaj? ekspon?to darbu daudzveid?b? redzami t?di veiksm?gi sniegumi k? m?kslinieces Andas Munkevicas stikla objekti “Miers” un “Nemiers”, m?kslinieka Eižena Valp?tera objekts “?stas automob??u riepu p?das un lat??u burtu alfab?ts”, Jura Kakša re?lisma stilistik? gleznot? ainava “?genskalna l?cis”, Kristas Perses ton?li maigais darbs “Mostamies”, Igora Dobi?ina lielform?ta objekts “Latviešu sarkano str?lnieku muzejs”, kura rad?šanai izmantoti Latvijas Okup?cijas muzeja p?rb?v? demont?ti akme?i. Interesanta ir ar? m?kslinieku piev?ršan?s s?kplastikai, piem?ram, m?kslinieces Maijas Purgailes etnogr?fiskie mot?vi “Zalktis” un “Aka” un Viktora Kozera kokt?lniec?bas darbs “Ziedi?i”. Autoru m?sdienu sniegums ir integr?ts Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kolekcijas past?v?gaj? ekspoz?cij?, kur? p?rst?v?ti t?di autori k? ?irts Muižnieks, Aija Zari?a, Andris Breže u.c.

Izst?dei iesniegtos darbus izv?rt?jusi un atlas?jusi profesion?lu m?kslinieku un m?kslas zin?tnieku ž?rija: Igors Dobi?ins, Di?na Laguna, J?nis Purcens, J?nis Spalvi?š. Izst?des "Rudens.100" ž?rija LMS Balvu - iesp?ju LMS galerij? r?kot person?lizst?di, nol?ma pieš?irt m?ksliniekiem Ievai un J?nim Spalvi?iem par radošo un stabilo sniegumu akvare?glezniec?b?.

 

Izst?de ir apskat?ma l?dz 2019.gada 6.janv?rim.

 

Autori, kuri piedal?s izst?d?: Agnese Aps?te, Aivis P?zelis, Alberts Pauli?š, Aldis Dobenbergs, Aleksandrs Bo?e, Anda Munkevica, Anita Biedri?a, Anita Putni?a, Anna Orni?a, Anna Zandberga-Šenke, Ansis Butnors, Ansis Dobi?ins, Antra Galzone, Art?rs Gross, Baiba Pika, Daina Leite, Dainis Gudovsksis,  Dina Zoldnere,  Eižens Valp?ters, Em?ls Kristi?ns Muzikants, Evija Freidenfelde, Gen?dijs Stepanovs, Gvido Buls, Ieva Muzikante, Ieva Spalvi?a, Igors Dobi?ins, Ilda S?lis, Ilze Biez?, Ilze Pauli?a, Indulis Kalni?š, Inese Kanc?ne, Gulnara Skutele, Inese Sudare, Ingr?da Irbe, J?nis Galzons, J?nis Purcens, J?nis Spalvi?š, J?nis Veiss, J?lija Eresko, Juris Kaksis, Kl?vs Veinbahs, Krista Perse, Krist?ne Straume, Laima Akmenti?a, Laila Puri?a,  Laine Kainaize, Leo Preiss, Leons Balodis, Liena Ivonna Šervinska, L?ga Kalni?a, Maija Brašmane, Maija Purgaile, Margarita Požidajeva, M?ris M Gailis, M?r?te Kluša, M?r?te Laivi?a, Mi?elis Dobi?ins, Miervaldis Derkusovs, Mirdza K?ava (Grigule), Nasstasia Arais, Roberts Antinis,  Oj?rs Martinsons, Rolands Bošs, Solvita Z?le, T?livaldis Muzikants, Toms Lucs, Vija Dzintare, Viktors Kozers, Vladimirs Bekmanis, Zigmunds Bielis, Zoja Geraskina.


Izst?des kurators: Igors Dobi?ins

Izst?des iek?rtojuma autors: J?nis Purcens

Izst?des radoš? darba grupa: Daiga Ulmane, El?na Egl?te, Ieva Smi??e, Dzintars Gailis, Kristaps Krievs