Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Ana Butnora person?lizst?de Zemes s?ls Izst?de VIETU BAL?DES LMS izst?de M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS J??a Purcena person?lizst?de "Celi?" Izst?de LRSP 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 2018 J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Telea person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de Rudens.100 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

IZST?DE

SLOV?KU LAIKMET?GAIS DIZAINS

10.10. - 31.10.2018.

 

10.oktobr? plkst. 18.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, tiks atkl?ta izst?de „Slov?ku laikmet?gais dizains“.

 

Izst?de “Slov?ku laikmet?gais dizains” velt?ta Slov?kijas valsts 25. dibin?šanas gadadienai. Izst?des r?kot?ji ir Slov?kijas Dizaina centrs, Slov?kijas Republikas ?rlietu un Eiropas lietu ministrija, Slov?kijas Republikas v?stniec?ba Latvij? un Slov?kijas Republikas Kult?ras ministrija, sadarb?b? ar biedr?bu „Latvijas M?kslinieku savien?ba“.

Izst?d? ekspon?to darbu kolekciju ir izveidojis Slov?kijas Dizaina centrs. Ekspoz?cij? b?s apskat?ms gan stikla m?kslinieku sniegums un eksperimenti porcel?n?, gan grafiskais dizains un gr?matu dizains, gan funcion?l? dizaina risin?jumi, kas tapuši laika posm? no 2013. - 2018. gadam un sa??muši Slov?kijas dizaina balvas, kuras pieš?ir Slov?kijas Dizaina centrs. Slov?kijas Dizaina centrs ir dibin?ts 1991.gad? un darbojas ar Slov?kijas Republikas Kult?ras ministrijas atbalstu, veicinot Slov?kijas dizaina att?st?bu un p?tniec?bu.

Izst?d? piedal?s: Marsels Ben?iks, P?teris Lenijs, Ondrejs Marko, Marians Luckijs, Brona Brtanova, Viktors Deve?ka, Vlasta Kubušova, Miroslavs Krals, Samo ?arnokijs, Boris ?ellars, Patriks Illo, Dana Kleinerte, Emilia Huttone, Boris Melušs, Marketa Novakova, Mira Podmanicka, Mikaela ?opikova, Veronika Obertova, Jakubs Pollags, Lenka Sršnova, Mikaela Bednarova, Ondrejs Jobs, Aleksandra Stencela. Izst?des kuratori ir Marija Riškova un Marošs Šmits. Ekspoz?cijas dizainu nodrošina P?teris Liška, Matušs Lelovskijs, “Dialogy SK”.

Izst?de “Slov?ku laikmet?gais dizains” turpina sadarb?bu starp Slov?kijas Republikas v?stniec?bu Latvij? un Latvijas M?kslinieku savien?bu, kas aizs?k?s ar izst?d?m 2012. un 2016.gad?, iepaz?stinot ar Latvijas un Slov?kijas kult?ras laikmet?gaj?m tendenc?m. Izst?de Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? b?s apskat?ma l?dz 31.oktobrim.

 

 

Izst?di atbalsta: Slov?kijas izdevums „Designum“, AS „J&T Banka“, AS „Antalis“