Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls” Izst?de “VIETU BAL?DES” LMS izst?de „M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” J??a Purcena person?lizst?de "Celi?š" Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Teleša person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de “Rudens.100” Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Vja?eslavs Telešs "Stacija" no cikla "Kosmiskie ce?i", 1983.

 

Vja?eslavs Telešs (Vja?ka Ce?ešs)

person?lizst?de

“Gadu piesk?rieni”

07.09.2018.-30.09.2018.

 

No 2018.gada 7.septembra l?dz 30.septembrim Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, b?s apskat?ma m?kslinieka Vja?eslava Teleša (Vja?kas Ce?eša) person?lizst?de “Gadu piesk?rieni”. Izst?des atkl?šana norisin?sies LMS galerij? 7.septembr? plkst. 17.00.

Izst?d? “Gadu piesk?rieni” b?s ekspon?tas m?kslinieka Vja?eslava Teleša gleznas, k? ar? grafikas darbi un ekslibri, kas sniegs plašu ieskatu m?kslinieka radošaj? darb?b?, s?kot no 1964.gada sagatavošan?s kursiem Latvijas M?kslas akad?mij? l?dz pat jaun?kajiem darbiem, kas tapuši 2018.gad?.

 

M?kslinieks, pedagogs un kult?ras darbinieks Vja?eslavs Telešs beidzis Latvijas M?kslas akad?miju 1975.gad? ar diplomdarbu – gleznu „Pretimn?košs vilciens” (darbs atrodas Latvijas Dzelzce?a v?stures muzej?). Studiju laik? stud?jis gleznošanu un kompoz?ciju pie pedagogiem – P?tera Postaža, Imanta Vecozola, Vladimira Kozina, Edgara Iltnera, Konr?da Ub?na, Eduarda Kalni?a.

Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs ir no 2007.gada un Baltkrievijas M?kslinieku savien?bas biedrs no 2005.gada.

1991.gad? Vja?eslavs Telešs nodibin?ja Baltijas baltkrievu m?kslinieku apvien?bu „Maju gonar”, kur? apvienojušies Latvij?, Lietuv?, Igaunij?, Sanktp?terburg? un Zviedrij? dz?vojoši baltkrievu m?kslinieki. Vja?eslavs Telešs ir ar? Latvijas Baltkrievu kult?ras biedr?bas “Svitanak” dibin?t?js un pirmais vad?t?js.

Kopš 1977.gada m?kslinieks piedal?s izst?d?s gan Latvij?, gan ?rzem?s - Baltkrievij?, Lietuv?, Igaunij?, D?nij?, Kan?d?, Jap?n?, ?ehij?, D?nij? u.c. Person?lizst?des bijušas Latvij?, Baltkrievij?, Kan?d?, ASV.

2000.gad? Vja?eslavs Telešs apbalvots ar Latvijas Republikas Kult?ras ministrijas goda rakstu. 2006. gad?  m?ksliniekam pieš?irts Triju  Zvaigž?u  ordenis. 

Vja?eslava Teleša darbi atrodas muzejos, k? ar? priv?tkolekcij?s Latvij?, Baltkrievij?, Igaunij?, Krievij?, Izra?l?, Francij?, It?lij?, D?nij?, Kan?d?, ASV u.c.

 

Izst?di atbalsta: biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba”, Baltijas baltkrievu m?kslinieku apvien?ba „Maju gonar”, Latvijas Baltkrievu kult?ras biedr?ba “Svitanak”.