Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls” Izst?de “VIETU BAL?DES” LMS izst?de „M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” J??a Purcena person?lizst?de "Celi?š" Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Teleša person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de “Rudens.100” Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de 

“LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” 

01.06.2018.-01.07.2018.

 

 

1.j?nij? Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? tiks atkl?ta izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018”, lai atz?m?tu Latvijas Radošo savien?bu padomes dibin?šanu pirms 30 gadiem.

 

2018.gad? aprit 30 gadi, kopš 1988.gada pl?num? Rakstnieku savien?ba tika paplašin?ta k? Radošo savien?bu Kult?ras padome, kas v?l?k tika p?rd?v?ta par “Latvijas Radošo savien?bu padome” (LRSP), bet 1995. gad? re?istr?ta k? profesion?lo radošo organiz?ciju apvien?ba – Latvijas Radošo savien?bu padome. LRSP sast?v? šobr?d ietilpst: M?kslinieku, Arhitektu, Rakstnieku, Dizaineru, Kinematogr?fistu, Komponistu, Te?tra darbinieku, Zin?tnieku, Fotogr?fu savien?bas un Dramaturgu ?ilde, kopskait? vair?k k? 3000 individu?lo biedru.

 

Latvijas valsts un kult?ras att?st?b? noz?m?gs un notikumiem bag?t?ts ir bijis 1988.gads. 20.gs.80.gadu beigas – 90.gadu s?kums bija trauksmains laiks, kad sabiedr?bai bija svar?gi izteikt viedokli par notiekošo valst?, piedal?ties vai protest?t, kas bija virz?ba uz neatkar?gu Latviju. Šaj? notikumu virkn? akt?vi iesaist?j?s kult?ras darbinieki, un kulmin?cija bija Radošo savien?bu pl?nums 1988.gada 1.- 2.j?nij?.

 

Padomju okup?cijas laik? noz?m?ga vieta, kur notika tikšan?s un pie?emti l?mumi bija, k? dažk?rt to m?dza saukt “br?vdom?t?ju citadele” – ?ka Krišj??a Barona iel? 12, R?g? – kur atrad?s Rakstnieku, Komponistu, M?kslinieku savien?bu biroji. Noz?m?gi, ka tieši šeit bija s?kums daudziem tolaik b?tiskiem notikumiem, piem?ram, Radošo savien?bu pl?numam, un tieši M?kslinieku savien?b? 29. j?lij? notika pirm? Latvijas tautas frontes organiz?šanas akt?vistu san?ksme. M?kslinieku savien?bas valdes priekšs?d?t?ja Džemma Skulme, m?kslas zin?tnieces Sandra Kalniete, Ruta ?aupova un R?ta Muižniece akt?vi rosin?ja un piedal?j?s sabiedr?bas domu formul?šan? un izteikšan? publiski. Kult?ras jomas p?rst?vjiem bija liels uztic?bas “kapit?ls”, un m?kslinieki bija sp?j?gi reflekt?t par savu laiku. Daž?das kult?ras nozares sp?ja apvienot radošo br?v?bu un attieksmes pretrunu vai pretest?bas garu un izteikt to t?lain? valod?.

Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” veidota ar m?r?i paskat?ties uz kult?ras jomas p?rst?vju lomu m?sdien?s. Ekspoz?cija rosina dom?t, ka m?sdien?s, kad radoš? br?v?ba nav limit?ta, ir v?rojama m?kslas valodas daudzveid?ba un laikmeta plur?lism? gr?ti noformul?t viedokli. M?kslas vid? v?rojami apzi?as mekl?jumi, mekl?jot izteiksmes t?lus un valodu dzi??kos apzi?as l?me?os, dažk?rt ar? m?ksl?gi stimul?jot domu un emocion?lo nervu.

1988. gads un 2018.gads ir k? divi daž?di laikmeti, bet vienojoša ir sabiedr?bas v?lme p?c kult?ras noris?m, kur no m?kslinieka sagaida daudzsl??aino skat?jumu. Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” aktualiz? kult?ras nozares noz?m?gumu Latvijai svar?g?s noris?s un rezult?tu sasniegšan?, akcent? radošo savien?bu v?sturisko lomu un uzr?da to svar?gumu m?sdien?s. Ekspoz?cij? b?s skat?mi gan Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kolekcijas 20.gs. 2.puses, gan m?sdien?s tapuši m?kslas darbi. Izst?d? b?s p?rst?v?ti autori ar? no Igaunijas, k? Igaunijas M?kslinieku asoci?cijas velt?jums Latvijas Radošo savien?bu padomes dibin?šanai pirms 30 gadiem.

 

 

Izst?di r?ko: Latvijas M?kslinieku savien?ba

Izst?des kurators: Igors Dobi?ins

Atbalsta: Igaunijas M?kslinieku asoci?cija, Latvijas Radošo savien?bu padome