Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Ana Butnora person?lizst?de Zemes s?ls Izst?de VIETU BAL?DES LMS izst?de M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS J??a Purcena person?lizst?de "Celi?" Izst?de LRSP 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 2018 J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Telea person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de Rudens.100 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

M?kslinieka J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" LMS galerij? ir pagarin?ta l?dz 5.augustam!


Izst?d? “Dievzem?te” ir redzamas gleznas no da?diem m?kslinieka radoš?s darb?bas periodiem. Ekspoz?cij? ir iesp?ja v?rot J??a Anma?a savdab?go m?kslas valodu, kas saturiski ir teiksmaini romantiska, bet gleznieciska, izmantojot primit?vismam radniec?go m?kslas valodu, smalki ilustr? ikvienu t?lu un atrod tai savu koptoni, kas var b?t gan pel?c?gi b?lgans, gan zilganza?i pastozs, gan holandiešu br?no to?u atvasin?jums.

J?nis Anmanis beidzis J. Rozent?la R?gas M?kslas vidusskolu (tag. PIKC NVM J. Rozent?la R?gas M?kslas skola) 1963.gad?, kur m?c?jies pie Indu?a Zari?a, Anša Stundas, Arnolda Gri?a. 1969.gad? absolv?jis Latvijas M?kslas akad?mijas R?pniecisk?s m?kslas noda?u, kur stud?jis pie Konr?da Ub?na un Aleksandra Dembo.
M?kslinieks izst?d?s piedal?s kopš 1965. gada. 1970. gad? k?uva par Latvijas M?kslinieku savien?bas biedru. Darbi izst?d?ti Latvij?, Lietuv?, ASV, Turcij?, Francij?, Anglij?, Be??ij?, Somij?, Krievij?, Jap?n?, Taiv?n?. J??a Anma?a darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej?, C?su V?stures un m?kslas muzej?, R?gas v?stures un ku?niec?bas muzej? u.c., k? ar? priv?tkolekcij?s Latvij? un ?rzem?s.


***
LMS galerijas darba laiks: P-Sv 12:00-18:00Piektdien, 29. j?nij?, Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, tika atkl?ta gleznot?ja J??a Anma?a jubilejas person?lizst?de “Dievzem?te”. M?kslinieka gleznu pasaule un el??iskie dabasskati, kuros l?dz ar e??e?a t?lu j?tama dieviš??g? kl?tb?tne, ikvienu skat?t?ju iesaista romantisku il?ziju pasaul?. Izst?d? apskat?mi m?kslas darbi no da?diem J. Anma?a radoš?s darb?bas periodiem.

Izst?de apskat?ma LMS galerij? l?dz 29.j?lijam.

Laipni aicin?m visus interesentus un XXVI Visp?r?jo Latviešu Dziesmu un XVI Deju sv?tku dal?bniekus apmekl?t izst?di!

 

  

J?nis Anmanis

Person?lizst?de

“Dievzem?te”

29.06.2018.-29.07.2018.

 

            Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, 2018.gada 29.j?nij? plkst. 18.00 tiks atkl?ta gleznot?ja J??a Anma?a jubilejas person?lizst?de “Dievzem?te”. Izst?de veidota, dom?jot par m?kslinieka s?t?bu, par m?lest?bu uz savu zemi un par radoš?s ener?ijas sp?ju veicin?t Visuma progresu un Latvijas uzplaukumu. Dievzem?te ir sv?t? zeme, folklora, tautasdziesmas un nacion?l? l?nija.  Izst?d? b?s redzamas gleznas no da?diem m?kslinieka radoš?s darb?bas periodiem.

            J?nis Anmanis m?kslas izgl?t?bu s?kotn?ji ieguvis J. Rozent?la R?gas M?kslas vidusskol? (1963), kur m?c?jies pie Indu?a Zari?a, Anša Stundas, Arnolda Gri?a un citiem. 1969.gad? absolv?jis Latvijas M?kslas akad?mijas R?pniecisk?s m?kslas noda?u, kur stud?jis pie Konr?da Ub?na, Aleksandra Dembo u.c. Iedvesmu sm?lies no t?diem m?ksliniekiem k? Konr?ds Ub?ns, Indulis Zari?š, Aleksandrs Stankevi?s, J?nis Pau?uks, Boriss B?rzi?š, u.c.

            J?nis Anmanis izst?d?s piedal?s kopš 1965. gada. 1970. gad? k?uva par Latvijas M?kslinieku savien?bas biedru. Darbi izst?d?ti Latvij?, Lietuv?, ASV, Turcij?, Francij?, Anglij?, Be??ij?, Somij?, Krievij?, Jap?n? un Taiv?n?. M?kslinieks ir ar? akciju un performan?u veidot?js un organizators. Organiz?jis M?kslas dienu basketbola zibensturn?rus radošajai inteli?encei. Katrs turn?rs ir bijis m?kslas, sporta, m?zikas un te?tra sint?ze.

            Darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej?, C?su V?stures un m?kslas muzej?, Latvijas Okup?cijas muzej?, R?gas v?stures un ku?niec?bas muzej? u.c.

            1999. gad? J?nis Anmanis sa??mis 4.š?iras virsnieka Triju Zvaig?u ordeni, 2009. gad? Latvijas nacion?lo bru?oto sp?ku št?ba bataljona komandiera apbalvojumu - 2. pak?pes Goda z?mi un 2013. gad? Latvijas valsts aizsardz?bas fonda “L??pl?sis” Goda z?mi.

            J?nis Anmanis ir daudzpus?gs m?kslinieks, kas dod t?dus apz?m?jumus k? gleznot?js, komponists, dzejnieks un savas dz?ves m?kslinieks. Sarakst?jis 13 gr?matas un ierakst?jis 10 m?zikas diskus.

M?kslinieks glezniec?b? izmanto e??as kr?sas, akrilu, pasteli, k? ar? akvareli, jo ikkatrai tehnikai ir savs izteiksmes veids. Izst?d? “Dievzem?te” LMS galerij? b?s v?rojama vi?a savdab?g? m?kslas valoda, kas saturiski ir teiksmaini romantiska, bet gleznieciski, izmantojot primit?vismam radniec?go m?kslas valodu, smalki ilustr? ikvienu t?lu un atrod  tai savu koptoni, kas var b?t gan pel?c?gi b?lgans, gan zilganza?i pastozs, gan holandiešu br?no to?u atvasin?jums. M?kslinieka gleznu pasaule un el??iskie dabasskati, kuros l?dz ar e??e?a t?lu j?tama dieviš??g? kl?tb?tne, ikvienu skat?t?ju iesaista romantisku il?ziju pasaul?.

 

Izst?de b?s apskat?ma l?dz 29.j?lijam.

 

Izst?des kuratore: Liene Berga

Izst?di atbalsta: biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba”