Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls” Izst?de “VIETU BAL?DES” LMS izst?de „M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” J??a Purcena person?lizst?de "Celi?š" Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Teleša person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de “Rudens.100” Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

J?NIS PURCENS 

PERSON?LIZST?DE "CELI?Š"

19.05.2018. - 17.06.2018.

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, no 19.maija l?dz 17.j?nijam ir skat?ma m?kslinieka J??a Purcena person?lizst?de. Izst?di “Celi?š” veido divas gleznot?ja J??a Purcena ekspoz?cijas - ekspoz?ciju “Celi?š”, LMS galerijas lielaj? z?l?, un ekspoz?ciju “Laka. Kr?sa. Pap?r?tis”, LMS galerijas izst?žu z?l? “Medene”.


 

Ekspoz?cij? “Celi?š” redzamos darbus J?nis Purcens aizs?ka rad?t 2010.gad? un pabeidza 2017.gad?. M?kslas darbu kr?sas un burti tuvina tos tai robežai, kur sastopas kr?saina grafika ar glezniec?bu. “Teksts atk?rtojas – lapa beidzas, tas ats?kas nakošaj?. Ce?š vai celi?š var virz?ties no punkta A uz punktu B, virz?ba telp?, t?pat k? rakst?mspalva virz?s no rindi?as s?kuma uz beig?m, l?dz?gi k? cilv?ka dz?ve virz?s cauri laikam no viena punkta uz otru. Svar?g?kais ir mirklis, kad m?ksla tiek apl?kota. Skat?t?js un darbs. M?s tagad skat?mies, un tas, ko redzam, ietekm? saj?tas un/vai domas,” ekspoz?ciju raksturo m?kslinieks.

 

 

Otraj? izst?des da??, ekspoz?cij? “Laka. Kr?sa. Pap?r?tis” gleznot?js J?nis Purcens pied?v? apskat?t darbus, kas tapuši laika posm? no 2009. - 2018.gadam un uzr?da m?kslinieka meistar?bu un p?rliec?bu, izmantojot un apvienojot daž?dus materi?lus: kr?su, pap?ru, stiklu un netradicion?lus rastos priekšmetus. J?nis Purcens ir reli?isk?s glezniec?bas p?rst?vis. Raksturojot savus darbus vi?š saka: “Ir cilv?ki, kuri t?l?t grib?s jaut?t: „Ko tad tie v?sta?”. To, ko nevar past?st?t: DIEVS IR. S?ls ir taj?, ka VI?Š var rad?t kosmosus veseliem du?iem, k?liem un vagoniem tikpat nepiespiesti un bez piep?les, k? san?k tie pap?ri?i un kr?si?as trauci?os, un VI?Š piedal?s taj? k? š?akst?s kr?sa, vai dal?s am?ba.”

 

 

M?kslinieks J?nis Purcens beidzis Stikla izstr?d?jumu dizaina noda?u R?gas Lietiš??s m?kslas vidusskol? (tag.  PIKC R?gas Dizaina un m?kslas vidusskola) 1996. gad?. 2008. gad? ieguvis ma?istra gr?du Latvijas M?kslas akad?mij?, absolv?jot Glezniec?bas noda?u (diplomdarbs: Izst?de “Pa?dis, padz?ris Nr.2”, Galerija “Bastejs”, vad. prof. Kr.Zari?š, prof. N.Brasli?š, prof. J.Jurj?ns).

 

J?nis Purcens ir Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs kopš 2012. gada. Izst?d?s piedal?s kopš 2004. gada, r?kojis vair?kas person?lizst?des (Galerija “Daugava”, R?ga, 2015.g., M?kslas galerija “MANS'S”, J?kabpils, 2017.g., M?sdienu m?kslas galerija, L?v?ni, 2017.g., Siguldas novada Siguldas pagasta kult?ras nams, 2018.g. u.c.) un piedal?s daž?d?s grupu izst?d?s. Veiksm?gi piedal?jies atseviš?os konkursos, taj? skait? 2017. gad? Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?des „M?kslas dienas 2017. Revol?cijai 100” ž?rija pies??rusi iesp?ju 2018. gad? r?kot person?lizst?di LMS galerij?. M?kslinieka darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej? un priv?tkolekcij?s.

 

Izst?di “Celi?š” r?ko Latvijas M?kslinieku savien?ba.