Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls” Izst?de “VIETU BAL?DES” LMS izst?de „M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” J??a Purcena person?lizst?de "Celi?š" Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Teleša person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de “Rudens.100” Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

„M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” 

13.04.2018.-13.05.2018.

LMS galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?


V?rt?b?m un to noz?mei ir main?gs raksturs, bieži vien attiec?g? laikmeta izcil?bas tiek nov?rt?tas nevis to rad?šanas laik?, bet daudz v?l?k. M?sdien?s v?rt?bu v?rt?šana nereti notiek “like” un “dislike” l?men? – simboli, kuru noz?me kopš Sen?s Romas gladiatoru c???m ar? main?jusies. L?dz?bu varam saskat?t tikai filozofiskaj? aspekt?, kas liek aizdom?ties par izklaides vienu no sast?vda??m – v?rt?jumu. Ar? m?ksl? uzskati par v?rt?gs/nev?rt?gs main?s, atbilstoši laikmetam, varas l?mumiem, stilistiskajai ievirzei vai aktu?laj?m t?m?m. “M?kslas dienas” Latvij?, kas aizs?kuš?s 1959.gad?, ir atskaites punkts, lai var?tu aptvert gandr?z 60 gadu garum? m?kslas att?st?bu, noz?mi un to, kas m?ksliniekam un sabiedr?bai š?iet v?rt?gs vai interesants.


Biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”, atz?m?jot Latvijas valsts simtgadi, v?las izcelt un atz?m?t m?kslas festiv?la “M?kslas dienas” noz?m?bu Latvijas kult?rtelp? gan pag?tnes kontekst?, gan m?sdien?s. Kopš saviem pirms?kumiem “M?kslas dienas”, kas no gada gad? pilnveidoj?s, att?st?j?s un aptv?ra visdaž?d?kos iedz?vot?ju sl??us, deva ieguld?jumu tautas apzi?as stimul?šan? un kop?bas izj?tas stiprin?šan?, uz m?kslas sv?tku fona rad?s latvisk?s vienot?bas izpausmes un pirmie br?vdom?bas ied?g?i.


Veidojot izst?di “M?kslas dienas 2018. M?kslas laiks”,  Latvijas M?kslinieku savien?ba aicin?jusi m?ksliniekus dom?t par m?sdienu v?rt?b?m un š? gada “M?kslas dienas” ekspoz?ciju velt?t Latvijas valsts simtgadei. Izst?d? “M?kslas dienas 2018. M?kslas laiks” piedal?s 70 autori, to skait? LMS biedri, profesion?li m?kslinieki un m?kslas augstskolu studenti. Noz?m?gi ir akcent?t, ka š? ir Latvijas M?kslinieku savien?bas ikgad?ja izst?de, kur? profesion?lu meistaru (Skaidr?te Cihovska, Gun?rs Krollis, Leo Preiss u.c.) darbiem l?dz?s redzams ar? jauno m?kslinieku sniegums. Ekspoz?ciju veido glezniec?bas, t?lniec?bas, foto m?kslas darbi un instal?cijas.


Izv?rt?jot m?kslinieku sniegumu, izst?des atkl?šan? tika pazi?oti LMS balvas ieguv?ji - m?kslinieki Iveta Laure un Gen?dijs Step?novs. M?kslinieki ieg?s iesp?ju r?kot person?lizst?di LMS galerij? 2019./ 2020. gad?.

 

Izst?des apmekl?t?ji ir aicin?ti piedal?ties m?kslas darbu v?rt?š?n? un noteikt m?kslas darbu, kas ieguvis apmekl?t?ju simp?tijas un atzin?bu. M?kslas darba autoram, kas rad?jis intrigu un sa?emis visliel?ko skat?t?ju atbalstu, tiks pieš?irta LMS Skat?t?ja simp?tiju balva.


Izst?de “M?kslas dienas 2018. M?kslas laiks” LMS galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, b?s apskat?ma l?dz 13.maijam.


Galerijas darba laiks: P-Sv 12:00-18:00