Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls” Izst?de “VIETU BAL?DES” LMS izst?de „M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” J??a Purcena person?lizst?de "Celi?š" Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Teleša person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de “Rudens.100” Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti


Izst?de “VIETU BAL?DES” 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 

23.02. – 08.04.2018.

 

Š.g. 23.febru?r? Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? tika atkl?ta izst?de “Vietu bal?des”. Izst?d? apskat?mas m?kslinieces Ilzes Kr?mi?as Karlsones gleznas un z?m?jumi un m?kslinieces Ineses Jakobi tekstilm?ksla.

Š? m?ksliniec?m ir jau treš? kop?gi veidot? izst?de, kas iez?m? kop?go ar? dz?v? un m?ksl? - skarbi romantisku un kritisku attieksmi pret dz?vi un m?kslu, m?lest?bu uz kr?su, fakt?ru un kontrastiem, j?gas mekl?jumiem un atradumiem.

 

M?ksliniece Ilze Kr?mi?a Karlsone kopš 1997. gada dz?vo Liep?j? un ir pasniedz?ja Liep?jas M?zikas, m?kslas un dizaina vidusskol?. M?ksliniece beigusi Liep?jas Lietiš??s m?kslas vidusskolas Met?la un dzintara apstr?des noda?u un Latvijas M?kslas akad?mijas Dizaina noda?u 1977. gad?, 2003. gad? ieguvusi ma?istra gr?du m?ksl?. Liep?jas Dizaina un m?kslas vidusskolas organiz?taj? pas?kum? “Zelta griezums” sa??musi balvu par m?ža ieguld?jumu pedago?ij?.

 

M?ksliniece Inese Jakobi dzimusi 1949.gad?. Beigusi Latvijas M?kslas akad?mijas tekstilm?kslas noda?u 1975.gad?. Izst?d?s piedal?s no 1969.gada. M?ksliniece str?d?jusi Madonas novadp?tniec?bas un m?kslas muzeja izst?žu z?l?s k? izst?žu organizatore no 1988. - 2018.gadam. Bijusi pasniedz?ja Madonas B?rnu m?kslas skol? (1975-1986). Piedal?jusies izst?d?s Latvij?, Igaunij?, Zviedrij?, Francij?, It?lij?, Norv??ij? u.c.

Darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej?, Madonas novadp?tniec?bas un m?kslas muzej?, k? ar? priv?tkolekcij?s Latvij? un ?rzem?s.

 

Galerijas darba laiks: I - VII plkst. 12.00-18.00

Adrese: 11. Novembra krastmala 35, R?ga