Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls” Izst?de “VIETU BAL?DES” LMS izst?de „M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS” J??a Purcena person?lizst?de "Celi?š" Izst?de “LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018” J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Teleša person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de “Rudens.100” Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Ansis Butnors “P?rinieki pietur?”, 2017, audekls, e??a.

 

Ansis Butnors

person?lizst?de

“Zemes s?ls”

12.01.2018. – 12.02.2018.

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, R?g?, 11.novembra krastmal? 35 b?s skat?ma gleznot?ja Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls”.

Izst?de tiks atkl?ta 2018. gada 12. janv?r? plkst. 18.00 un apmekl?t?jiem b?s pieejama l?dz 2018.gada. 12. febru?rim.

 

Ansis Butnors ir viens no popul?r?kajiem savas paaudzes m?ksliniekiem, kurš konsekventi str?d? ar glezniec?bas mediju, vien reizumis atk?pjoties un glezniec?b? interes?još?s t?mas izpildot ar? grafikas tehnik?s: litogr?fij?, linogriezum? u.c. Ansis Butnors praktiz? ton?lo glezniec?bu, tuvi ir klasiskie žanri: portreti, figur?las kompoz?cijas, ainavas. Sav? m?ksl? ar tradicion?liem gleznieciskiem pa??mieniem vi?š risina modernas t?mas un iemieso m?sdienu dz?ves ainas: Latvijas pils?tas un laukus, cilv?kus un to tip?žus, savstarp?j?s attiec?bas, nov?rojumus un ce?ojumu iespaidus. Vi?a glezniec?ba veido interesantu p?rnesi starp m?kslas v?sturi un m?sdien?m – neapšaub?mas gleznieciskas v?rt?bas tiek p?rmantotas un interpret?tas m?sdien?g? veid?.

 

Izst?d? “Zemes s?ls” Ansis Butnors piev?ršas cilv?kam; person?m, starppersonu attiec?b?m, dz?ves laikam, kas tiek velt?ts, esot vienam ar otru, iepaz?stot, vis? daudzveid?b? ieraugot l?dzcilv?kus sev apk?rt.  “Man svar?gi ir zin?t, izprast k?du lietu l?dz galam. Ne virspus?ji, bet izprast pašam un p?ri visam – tic?t. Sauciet to par naivumu, il?ziju.. es tom?r ticu, ka cilv?ks ir labs, ka cilv?ks ir kas vair?k. Es un visi šie ?audis, kurus gar?mejot satieku uz ielas, kafejn?c?s, pieturviet?s, ir neatk?rtojami, unik?li; ka m?s esam patiesie š?s zemes s?ls,” saka Ansis Butnors.

Sav?, p?c skaita divpadsmitaj? person?lizst?d? vi?š skat?t?jiem pied?v? gan jaun?kos darbus, kas tapuši plen?ru, reziden?u un patst?v?gas radoš?s darb?bas rezult?t? p?d?jo divu gadu laik?, gan ar? koncentr?tu atskatu uz saviem lab?kajiem darbiem, kas tapuši agr?k. Glezniec?ba pam?šus ar grafiku, nedaudz pat – ski?u un uzmetumu form? - ?aujot ieskat?ties m?kslinieka jaunrades aizkulis?s.

 

Ansis Butnors ir absolv?jis Latvijas M?kslas akad?mijas Glezniec?bas noda?u (BA 2000, MA 2009). Izst?d?s piedal?s kopš 2003.gada; s?kot ar 2006. gadu ir Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs. Šogad nosac?ti svinama radoš?s darb?bas piecpadsmit gadu jubileja. Vi?a darbi ir bijuši skat?mi gan person?lizst?d?s, gan ar? grupu skat?s vair?k?s Latvijas pils?t?s, k? ar? Francij?, Igaunij?, Lietuv?, N?derland? un Polij?. Vi?a gleznas ir atrodamas Latvijas m?kslas instit?ciju kolekcij?s un vair?ku priv?tpersonu kr?jumos Latvij? un ?rvalst?s.

 

Izst?di r?ko Latvijas M?kslinieku savien?ba. Izst?di finansi?li atbalsta Valsts Kult?rkapit?la fonds.


***

LMS galerija

T?lrunis: 26628302

E-pasts: [email protected]

 

LMS galerijas darba laiki: katru dienu (pirmdiena - sv?tdiena) no plkst. 12.00 - 18.00Ansis Butnors “Saruna”, 2017. Audekls, e??a

 

7.febru?r? no plkst. 16.00-18.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g? norisin?sies m?kslinieka Anša Butnora glezniec?bas meistarklase.

Pas?kuma laik? ikviens ir aicin?ts gleznot un z?m?t asoci?cijas, kas rodas ieejot izst?žu z?l?, v?rojot ekspoz?ciju un m?kslas darbus. M?kslinieks rosin?s iepaz?t daž?das glezniec?bas tehnikas un to specifiku.

LMS galerij? l?dz 18.febru?rim skat?ma gleznot?ja Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls”. Izst?d? “Zemes s?ls” Ansis Butnors piev?ršas cilv?kam; person?m, starppersonu attiec?b?m, dz?ves laikam, kas tiek velt?ts, esot vienam ar otru, iepaz?stot, vis? daudzveid?b? ieraugot l?dzcilv?kus sev apk?rt. Sav?, p?c skaita divpadsmitaj? person?lizst?d? vi?š skat?t?jiem pied?v? gan jaun?kos darbus, kas tapuši plen?ru, reziden?u un patst?v?gas radoš?s darb?bas rezult?t? p?d?jo divu gadu laik?, gan ar? koncentr?tu atskatu uz saviem lab?kajiem darbiem, kas tapuši agr?k.

 

M?kslinieks Ansis Butnors ir absolv?jis Latvijas M?kslas akad?mijas Glezniec?bas noda?u (BA 2000, MA 2009). Izst?d?s piedal?s kopš 2003.gada; s?kot ar 2006. gadu ir Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs. Anša Butnora darbi ir bijuši skat?mi gan person?lizst?d?s, gan ar? grupu skat?s Latvij?, Francij?, Igaunij?, Lietuv?, N?derland? un Polij?. 

Atskats uz m?kslinieka Anša Butnora glezniec?bas meistarklasi, kas norisin?j?s 7. febru?r? Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?.


LMS galerij? l?dz 18.febru?rim skat?ma gleznot?ja Anša Butnora person?lizst?de “Zemes s?ls”. Izst?d? “Zemes s?ls” m?kslinieks piev?ršas cilv?kam; person?m, starppersonu attiec?b?m, dz?ves laikam, kas tiek velt?ts, esot vienam ar otru, iepaz?stot, vis? daudzveid?b? ieraugot l?dzcilv?kus sev apk?rt. Sav?, p?c skaita divpadsmitaj? person?lizst?d? vi?š skat?t?jiem pied?v? gan jaun?kos darbus, kas tapuši plen?ru, reziden?u un patst?v?gas radoš?s darb?bas rezult?t? p?d?jo divu gadu laik?, gan ar? koncentr?tu atskatu uz saviem lab?kajiem darbiem, kas tapuši agr?k.