Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Ana Butnora person?lizst?de Zemes s?ls Izst?de VIETU BAL?DES LMS izst?de M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS J??a Purcena person?lizst?de "Celi?" Izst?de LRSP 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 2018 J??a Anma?a person?lizst?de "Dievzem?te" Vja?eslava Telea person?lizst?de "Gadu piesk?rieni" Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains" Vizu?l?s m?kslas izst?de Rudens.100 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti


 

12.01.-12.02.2018.

 

 Ansis Butnors

person?lizst?de

“Zemes s?ls”

 

 

23.02.–08.04.2018.

 

  Gleznot?ja Ilze Kr?mi?a Karlsone

Tekstilm?ksliniece Inese Jakobi

Izst?de “VIETU BAL?DES”

 

 

13.04.-13.05.2018.

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

„M?KSLAS DIENAS 2018. M?KSLAS LAIKS”


 

18.05.-17.06.2018.

 

  J?nis Purcens

person?lizst?de

“Celi?š”

 

 

01.06.-01.08.2018.

 

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de 

“LRSP – 30 gadi. Laikmeta impulsi 1988 – 2018”


 

29.06.-05.08.2018.

 

 

J?nis Anmanis

person?lizst?de

"Dievzem?te"

 

 

 07.09.-30.09.2018.

 

 

Vja?eslavs Telešs (Vja?ka Ce?ešs)

person?lizst?de

“Gadu piesk?rieni”

 

 

10.10. - 31.10.2018.

 

 

Izst?de "Slov?ku laikmet?gais dizains"

 

 

 

 

09.11.2018.-06.01.2019.

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas

43. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

“Rudens.100”