Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas 42. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

RUDENS 2017. M?KSLINIEKU NAMS

24.11.2017.-07.01.2018.

 

24.novembr? plkst.18.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, tiks atkl?ta 42.ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de „RUDENS 2017. M?KSLINIEKU NAMS”.

 

M?kslinieku nams – biedr?bas “Latvijas M?kslinieku savien?ba” (LMS) ?ka R?g?, 11.novembra krastmal? 35, 2017.gada ruden? ir ieguvusi atjaunotu fas?di. P?ckara modernisma stilistik? celtais „M?kslinieku nams” (1953.-1960.gads, arh. K.Pl?ksne) tika rad?ts profesion?lu m?kslinieku radošai darb?bai, t?s ekspon?šanai un p?rvaldei. ?kas s?kotn?j? funkcija un arhitektoniskais b?vapjoms nav main?jies, k? ar? fas?d? saglab?jies p?cmodernismam rakstur?gais logu ritms, autentiskais apmetums un kr?sojums. Nama unikalit?te ir atz?m?ta k? v?rt?ba un iek?auta valsts aizsarg?jamo kult?ras pieminek?u sarakst?. Daugavas krastmalas ainav? M?kslinieku nams ir k? laikmeta liec?ba gan vizu?li, gan saturiski, un šobr?d LMS muzejs: LMS ?pašum? esoš?s m?kslinieciskai dai?radei speci?li celt?s ?kas, radoš?s darbn?cas, izst?u z?les un m?kslas darbu kolekcija ir vien?gais š?ds Latvijas kult?ras industrijas komplekss.

 

LMS organiz?t?s “RUDENS” izst?des ar? iepriekš?jos gados ir piev?rsušas uzman?bu k?dai aktualit?tei, un šoreiz tas ir M?kslinieku nams. Izst?des kontekst? t? ir t?ma par ?ku ar atjaunotu fas?di, kas rosina dom?t par m?kslinieka pašapzi?u, par vi?a radošo darb?bu k? v?rt?bu pils?tas un valsts m?rog?. Arhitekt?rai un daudz?m cit?m materi?l?m liec?b?m ir iesp?ja ieg?t atjaunotu izskatu un „atgriezties” pag?tn?, ta?u ?audis dz?vo šodien?, kur ir iesp?ja att?sties un b?t noz?m?giem n?kotn?.

 

Izst?d? „RUDENS 2017. M?KSLINIEKU NAMS” piedal?s profesion?li vizu?l?s m?kslas un dizaina m?kslinieki, šo nozaru vidusskolu un augstskolu studenti. Ekspoz?cij? b?s iesp?ja apskat?t glezniec?bas, t?lniec?bas, foto m?kslas, instal?cijas darbus un citus m?kslas veidus, kurus rad?juši vair?k k? 50 autori. Izst?dei iesniegtos darbus izv?rt?jusi un atlas?jusi profesion?lu m?kslinieku un m?kslas zin?tnieku ?rija, kura 24.novembr?, izst?des „RUDENS 2017. M?KSLINIEKU NAMS” atkl?šan? pazi?os izv?l?to autoru, kurš k??s par LMS Balvas ?pašnieku un ieg?s iesp?ju r?kot person?lizst?di LMS galerij? 2018./ 2019. gad?.

 

Izst?de b?s apskat?ma l?dz 2018.gada 7.janv?rim.