Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Andas Munkevicas person?lizst?de

“Stikla d?rzs”

20.10.2017.-19.11.2017.

 

20.oktobr? plkst.18.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, tiks atkl?ta stikla m?kslinieces Andas Munkevicas person?lizst?de “Stikla d?rzs”.

 

Iesp?ju r?kot izst?di LMS galerij? m?ksliniece Anda Munkevica ieguva k? balvu LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?d? “Rudens 2016. Kas ir m?kslinieks?”  par darbu „Pali”.

Izst?d? “Stikla d?rzs” b?s apskat?mi ?etrdesmit autortehnik? rad?ti stikla objekti, kas p?d?jo tr?s gadu laik? tapuši Andas Munkevicas stikla m?kslas studij? “AM studio”. Izst?des kurators, stikla m?kslinieks Dainis Gudovskis m?kslinieces dai?radi raksturo k? formas un saturisk?s domas sint?zi, homog?nu skulptur?lu vien?bu, kura vari?jas konstrukt?v? un plastisk? stikla skulpt?ru sacer?. M?ksliniece ir radoša materi?l?s valodas mekl?t?ja.

No 20.oktobra l?dz 22.oktobrim Andas Munkevicas stikla m?kslas studija ,,AM studio” pied?v?s karst? stikla darbn?cu “Stikla d?rzs”. Stikla darbn?c? stikls, uzkars?ts l?dz 1200 gr?diem p?c celsija, tiks stiepts, vilkts, m?c?ts, p?sts un vis?di cit?di ekspres?vi virpin?ts. M?ksliniece v?las aicin?t ne tikai pas?vi v?rot, bet ar? l?dzdarboties interakt?vaj? meistardarbn?c? un iepaz?t stikla apstr?des procesu.

 

Anda Munkevica beigusi Latvijas M?kslas akad?mijas Stikla m?kslas un dizaina noda?as bakalaura studijas 1998.gad?, vad?t?js profesors Dainis Gudovskis, un ma?istrant?ras studijas 2000.gad?, vad?t?js profesors Bruno Strauti?š. M?ksliniece pilnveidojusi zin?šanas Sietl? (ASV) 1998-1999. gad?.

Latvijas M?kslinieku savien?b? ir kopš 1999. gada.

Kopš 1996. gada akt?vi piedal?s izst?d?s Latvij?, Ung?rij?, Be??ij?, Somij?, ASV, Jap?n? un cit?s valst?s. Piedal?jusies stikla m?kslas simpozijos Luksemburg?, Balkrievij?, Krievij?, V?cij?, Igaunij?, ?ehij? u.c.

Darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej?, Coganezaki Stikla muzej? (Jap?na), Corning muzejs (ASV), Internacion?l? Eksperiment?l? Stikla Studija (Ung?rija) un priv?taj?s kolekcij?s ASV, V?cij?, Bulg?rij?, Luksemburg?, Krievij?, Ukrain?, Somij?.

 

Izst?de apskat?ma l?dz 19.novembrim.

 

Izst?des kurators, stikla m?kslinieks Dainis Gudovskis

Izst?di atbalsta: biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba”, SIA “AM Studio”

 

 *** 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija

Tel. 26628302

11. novembra krastmala 35, R?ga, LV-1050

Darba laiks P-Sv 12:00-18:00

www.lms.lv

https://www.facebook.com – LMS Latvijas M?kslinieku savien?ba

 

http://www.amstudio.lv/