Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Vladimirs Kozins (1922) “Leo Svempa portrets”, 1979. Audekls, e??a, 105x75 cm. LMS muzejs

 

 

VLADIMIRS KOZINS 

GLEZNIEC?BA

 

15.09.17.-15.10.17.


 

2017.gada 15.septembr? plkst.17.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, tiks atkl?ta Vladimira Kozina person?lizst?de „Glezniec?ba”, kas ir m?kslinieka iniciat?va, atz?m?jot vi?a 95. gadu jubileju. Retrospekt?vaj? ekspoz?cij? v?rojama m?kslinieka bag?t?, tematiski da?d? un gleznieciski izjust? dai?rade.


 

Vladimirs Kozins dzimis 17.septembr? 1922.gad? Brjanskas apgabal? Starobudas rajon?, ?evinckas ciem? Krievij? un m?kslas izgl?t?bu s?cis Vitebskas m?kslas skol? (1937–1941), bet Latvijas M?kslas akad?mij? Glezniec?bas noda?u absolv? 1949.gad?.

 

V.Kozins bijis akt?vs da?dos m?kslas procesos, un kopš 1950.gada ir Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs, kur bijis Glezniec?bas sekcijas vad?t?js, k? ar? darbojies da?d?s cit?s komisij?s.

 

Latvijas m?kslas v?stur? ?paši noz?m?gs ir V.Kozina ilglaic?gais LMA Glezniec?bas katedras vad?šanas laiks (1953-1989), kad bija j?pie?em da?di l?mumi un j?notur gan ideolo?isk? l?nija, gan glezniecisk?s kvalit?tes. Esot l?dz?s izciliem latviešu m?ksliniekiem, vi?š sp?ja nov?rt?t un iepaz?t latviešu ton?l?s glezniec?bas principus, kurus att?st?ja ar? sav? radošaj? darb?.

 

Vladimira Kozina glezniec?bas spektrs ir bag?ts ar da?d?m izpausm?m, s?kotn?ji padomju ideolo?ij? un socre?lism? balst?ts, kas p?rtop po?tisk? re?lism? saglab?jot sev rakstur?go j?t?gi nians?tu kr?su un triepienu sabalans?t?bu. Vi?š ir var?jis izpausties gan da?dos m?rogos un bijis autors vair?kiem monument?liem gleznojumiem, gan da?d?s t?m?s un anros: portrets, ainava, klus? daba, gan 20.gs. nogal? un m?sdien?s piev?rsies t?liem ar reli?isku ievirzi. Izst?des ekspoz?cij? daudzo un da?do darbu kl?st?, kr?su izv?l?, sabalans?t?b? un otras triepien? v?rojams m?kslinieka emocion?lais pasaules skat?jums, nerimstošais radošais gars un apbr?nojam?s darbasp?jas.

 

Vladimira Kozina person?lizst?d? „Glezniec?ba” ekspon?ti darbi no autora person?g?s kolekcijas, Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja, Latvijas Nacion?l? m?kslas muzeja un priv?tkolekcij?m.

 

 

Vladimira Kozina person?lizst?de „Glezniec?ba” Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g? norisin?s no 15.septembra l?dz 15.oktobrim 2017.gad?.

 

 

Izst?di atbalsta: biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba”, Latvijas Nacion?lais m?kslas muzejs, Klasisk?s m?kslas galerija “ANTONIJA”