Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

??niešu un amerik??u grafi?u izst?de

KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE

27.07. – 10.09.2017.

 

 

26. j?lij? 18.00 LMS Galerij? tiks atkl?ta pirm? no starptautisk? grafikas festiv?la “Printmaking IN” programm? iek?autaj?m izst?d?m - “Klusuma v?tra”, kur? b?s skat?mi amerik??u un ??niešu m?kslinieku darbi.


Izst?des nosaukums “Klusuma v?tra” ir š? gada festiv?la "Printmaking In" vadmot?vs, kura m?r?is ir aicin?t m?ksliniekus savos darbos dom?t un run?t par m?sdienu pasaul? eksist?jošo komunik?cijas un saskarsmes kult?ru, kur? klusums ir k?uvis neikdieniš?s. Izst?de apvieno divas Latvijas videi eksotiskas, savstarp?ji atš?ir?gas n?cijas un ?auj iepaz?t da?dus skat?jumus uz m?sdienu sabiedr?bas procesiem.

Festiv?ls "Printmaking In" ir ikgad?js starptautisks festiv?ls, kas radies Igaunij?, P?rnav?, 1998. gad?. Festiv?ls rada vienojošu platformu m?ksliniekiem no da?d?m pasaules valst?m Eirop?, Skandin?vij?,Amerik?, Austr?lij? un ?zij?. Festiv?la notikumi pied?v? iepaz?t grafikas da?d?s tehnikas vis? to plašum?. Tas prezent? un kopj tradicion?l?s grafikas tehnikas (k? linogriezums, kokgriezums, sietspiede u.c.), bet par?da ar? grafikas starpdisciplin?ro raksturu.

Festiv?lu organiz? biedr?ba “Grafikas kamera” un m?kslinieku apvien?ba “NON GRATA” (Igaunija) sadarb?b? ar Latvijas M?kslinieku savien?bu. Festiv?lu atbalsta Valsts Kult?rkapit?la fonds, R?gas dome, ASV v?stniec?ba Latvij?, "Luste silkscreen studio", "Daba", "Akme?lauzis", poligr?fija "Zemgus Poligr?fijas serviss", folkklubs "Ala. Pagrabs", Upnet. Informat?vie atbalst?t?ji: Radio "Naba", Arterritory, Satori.

 
Festiv?la m?jas lapa: www.printmaking.lv