Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 M??g? kust?ba. Revol?cijai Krievij? " 100 M?kslas dienas 2017. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS T?lniec?bas izst?de "REKONSTRUKCIJA" Izst?de "Century Lines" KLUSUMA V?TRA \ STORM OF SILENCE Vladimirs Kozins "Glezniec?ba" Anda Munkevica "Stikla d?rzs" "Rudens 2017. M?kslinieku nams" Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Century Lines - iel?gums

 

Izst?de „Century Lines” Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, R?g?

no 8. l?dz 22.j?lijam 2017.gad?


 

„Century Lines” ir tr?s m?kslinieku paaudu izst?des projekts, kuru kuratore ?ena Akopjana ir velt?jusi sava t?va – m?kslinieka Karuša Akopjana 90.gadadienai. Starptautiskais projekts tiek reprezent?ts ar div?m izst?d?m Modern?s m?kslas muzej?, Erev?n?, Arm?nij? (6.– 20.05.2017.) un Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, R?g? no 8. l?dz 22.j?lijam 2017.gad?.


Izst?d? ekspon?ti darbi, kurus rad?juši tr?s m?kslinieki: Karušs Akopjans, ?ena Akopjana, Astri Tonojana, kurus vieno radnieciskas saites, m?ksla k? radoša izpausme, dzimtas saknes Arm?nij? un saikne ar Latviju. Izst?des kop?j? iecere tiek akcent?ta ar katra m?kslinieka darbu kl?sta koncepciju: Karušs Akopjans „Arm?nijas rapsodija” (grafika un t?lniec?ba), ?ena Akopjana „ Dialogs” (oforts, z?m?jumi un digit?la grafika), Astri Tonojana „Nosl?pti st?sti” (digit?l? m?ksla).

 

?sas m?kslinieku radoš?s biogr?fijas


KARUŠS AKOPJANS (1926 – 1982)

Dzimis Arm?nij?, bet no 1952. gada m?c?j?s un dz?voja R?g?, bija Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs un viens no labi paz?stamiem m?ksliniekiem Latvij? un Arm?nij? 20.gs.60.-80.gados.  Vi?š bija izcilo Latvijas t?lnieku: Teodora Za?kalna un K?r?a Zemdegas students 20.gs.50.gados Latvijas M?kslas akad?mij?. K.Akopjans organiz?ja savas person?l?s izst?des un akt?vi piedal?j?s grupu izst?d?s Latvij?, Arm?nij?, Krievij?. M?kslinieks bija ?rk?rt?gi radošs, produkt?vs, str?d?ja galvenok?rt k? t?lnieks, ar? k? grafi?is linogriezum? un paša rad?taj?  grafikas tehnik? – serigr?fij?.

K.Akopjana m?kslas darbus var?tu raksturot k? metaforisko simbolismu. Galven? t?ma vi?a darbos – cilv?ks ar atkl?sm?m caur sp?c?giem j?tu un domu p?rdz?vojumiem un iek?aujas da?dos mot?vos: maize, m?lest?ba, ?imene, m?te, m?zika. Sal?dzinot ar ofici?l?m m?kslas nost?dn?m un stilistiku 20.gs.50.-80.gados, darbi, kurus rad?ja K.Akopjans bija piln?gi unik?li, jo bija viens no retajiem un iesp?jams viens no pirmajiem, kas t?lniec?b? izmantoja kr?su, l?dz?gi k? senie grie?i.

 

?ENA AKOPJANA (1959)

Dzimusi R?g?, m?kslinieka Karuša Akopjana meita. Stud?jusi Ja?a Rozent?la R?gas M?kslas vidusskol? un Latvijas M?kslas akad?mij?, kur bija izcil? Latvijas m?kslinieka grafi?a Gun?ra Kro??a studente. Kopš 1986.gada Latvijas M?kslinieku savien?bas biedre. Daus gadus, kop? ar savu ?imeni, ?.Akopjana dz?voja ?eninak?n?, Arm?nij? l?dz 1988. gada zemestr?cei, bet kopš 1990. gada dz?vo un str?d? Norv??ij?. Kopš 1981.gada vi?ai bija daudz person?lizst?des Norv??ij?, Latvij?, Arm?nij?, ASV, k? ar? l?dzdal?ba daudz?s grupu izst?d?s Norv??ij?, Sp?nij?, V?cij?, Krievij?, Francij?, ASV, Latvij?, Arm?nij?, utt.

?ena Akopjana ir akt?va, radoša m?ksliniece, kura par sevi saka: „Vides t?ma vienm?r piesk?r?s, iedvesmoja un form?ja manu radošo m?kslu. Pies?r?ojums, ko izraisa cilv?ku darb?ba, toksisk?s vielas izplat?šana gais?, ?den? un zem?, kait?go ietekmi uz cilv?ku vesel?bu, dz?vniekiem un augiem – ir atsl?gv?rdi liel?kai da?ai maniem m?kslas darbiem. M?r?is ir piev?rst uzman?bu dabas ievainojam?bai”.

?ena Akopjana ir locekle m?kslinieku organiz?cij?s:

•Latvijas M?kslinieku savien?ba (LMS)

•Norv??ijas M?kslinieku savien?ba (NBK)

•Norv??ijas Grafi?i (NG)

•Norv??ijas re?iona Buskerud M?kslinieku savien?ba (BBK)

M?kslas izgl?t?ba:

1977-1983 Latvijas M?kslas akad?mija

1969-1977 J??a Rozent?la R?gas M?kslas vidusskola

 

ASTRI TONOJANA (1984)

Dzimusi Arm?nij? m?kslinieku ?imen?, m?kslinieka Karuša Akopjana mazmeita. Vi?a dz?voja ?eninak?n? (Arm?nij?) l?dz 1988. gada zemestr?cei. Daus gadus dz?voja R?g?, bet kopš 1990. gada vi?a dz?vo ar savu ?imeni Norv??ij?. Astri Tonojana ir akt?va radoš? m?ksliniece un galvenok?rt str?d? š?d?s jom?s: t?lniec?ba, Land art (zemes m?ksla) projekti, izst?u ?rijas un organiz?cija. M?ksliniece veidojusi gan person?lizst?des, gan piedal?jusies grupu izst?d?s Norv??ij? un citur. 

Astri Tonojana par savu radošo darb?bu saka: „Manu radošo m?kslas darbu t?ma biei tiek balst?ta uz simbolismu un eksistenci?liem jaut?jumiem, daudzveid?bu un identit?ti. Es p?tu cilv?ka esam?bas un neesam?bas noz?mi”.

Astri Tonojana ir locekle m?kslinieku organiz?cij?s:

Norv??ijas M?kslinieku savien?ba (NBK)

Norv??ijas T?lnieku savien?ba (NBF)

Østfoldas re?iona M?kslinieku savien?ba (ØBK)

M?kslas izgl?t?ba:

2010-2011 Universit?te, Oslo, Norv??ija

2006-2009 M?kslas akad?mija, Oslo, Norv??ija (ma?istra gr?ds)

2005-2006 M?kslas akad?mija, Florence, It?lija

2003-2006 M?kslas akad?mija, Oslo, Norv??ija (bakalaura gr?ds)


 

 Ieskats izst?des „Century Lines” atkl?šan?: