Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 M?kslas dienas 2015. M?KSLAS K?ADA Kur paliek cilv?ks? T?lniec?bas izst?de "T-FAKTORS" Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

T?lniec?bas izst?de "T-FAKTORS" 

 

Картинки по запросу izst?de T faktors

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? 6. novembr? plkst. 17.00 tiks atkl?ta izst?de „T-faktors”, kur? b?s iesp?ja iepaz?t Latvijas t?lnieku jaun?k?s paaudzes – Latvijas M?kslas akad?mijas (LMA) studentu un absolventu veikumu.

 

Izst?des organizatore un kuratore ir LMA asoci?t? profesore Olga Šilova. Iesp?ju r?kot izst?di LMS galerij? t?lniece Olga Šilova ieguva, uzvarot LMS ikgad?j?s vizu?l?s m?kslas izst?des “Rudens 2014/ Melnie su?i” konkurs? ar darbu “Tepi?is”. LMS balvu m?ksliniece izv?l?jusies izmantot nevis person?lizst?des izveidei, bet gan izst?d? iepaz?stin?t ar savu audz?k?u - LMA jauno t?lnieku, veikumu.

 

"K??t par š?s izst?des kuratori mani mudin?ja Latvijas t?lniec?bas situ?cija m?kslas dz?ves kontekst?. Ceru, ka izst?de lauz?s aplamo priekšstatu par t?lniekiem k? vien?gi fizisk? darba dar?tajiem, aprobeotiem amatniekiem, kuru ”vieta ir kapos’’ – darinot kapu pieminek?us," skaidro Olga Šilova. "Š?s izst?des m?r?is ir par?d?t plaš?kai publikai m?su t?lniec?bas studentu radošo potenci?lu. M?kslas akad?mij? tieši tagad veidojas jauna talant?gu t?lnieku paaudze. Ir visi priekšnoteikumi, lai, izejot ?rpus M?kslas akad?mijas sien?m, jaunie t?lnieki rad?tu noz?m?gus darbus gan Latvij?, gan ar saviem darbiem p?rst?v?tu savu valsti starptautisk? ar?n?. Lai tas notiktu, ir nepieciešams, lai šos autorus ieraudz?tu un nov?rt?tu m?su m?kslas zin?tnieki, urn?listi, izst?u kuratori. Savuk?rt jaunajiem m?ksliniekiem izst?de ir lieliska iesp?ja paskat?ties uz sevi kritiski, sam?rot savu devumu ar ekspoz?cijas kopumu, nospraust jaunus radošos m?r?us.”

 

Burtu "T" nosaukum? izst?des veidot?ji atšifr? k? "t?lniec?ba", bet "faktoru" k? ietekm?jošu sp?ku, iemeslu; par?d?bas, procesa att?st?bas nosac?jumu, c?loni. Olgas Šilovas izv?l?tie darbi iepaz?stina ar jauno t?lnieku radošo att?st?bu no studiju pirm? kursa l?dz ma?istra diplomam. Vair?ki no m?ksliniekiem sevi jau ir pier?d?juši starptautisk?s izst?d?s un simpozijos, bet dai savus darbus plaš?kai publikai r?da pirmo reizi. Darbu rad?šanai izmantoti k? klasiskie, t? ar? netradicion?lie materi?li un tehnikas: plastil?na un m?la veidojumi, metin?jums, met?la l?jums, kompoz?tie materi?li, ready-made, instal?cija, kin?tiskie objekti, un atkl?šanas dien? pat performance - tetov?jums.

 

Izst?d? piedal?s Kristaps Andersons, Rihards ?belti?š, Anete Baj?re, R?dolfs B?rzi?š, Sanita ?evere, Laima Daberte, Ansis Dobi?ins, Anna Egle, Zane Elerte, Amanda Kr?mi?a, Andris Mara?kovskis, J?nis Noviks, Anna Rasmus, Andrejs Ratkevi?s, Marks Roencovs, Solvita Rulle, Svetlana Save?jeva, Ilona Spar?ne, Una Stahovska, Agita Šteinberga, L?ga Tr?gere, Lauris V?toli?š, Just?ne Zepa un Madara Zepa.

 

Izst?de apskat?ma no 7. novembra l?dz 6. decembrim.