Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Balss no nekurienes Lietuvas m?kslinieku izst?de M?kslas dienas 2012. VIZU?L? VIRTUALIT?TE Snobu tabors 14. Latvijas meda?u m?kslas trienn?le Mana Gleznot?ja Vladimira Kozina 90 gadu jubilejas izst?de "Lidojums" T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Izst?de "T?lniec?ba. No Terpja l?dz Maz?rijam" 
19.10.2012 - 16.11.2012


Divi v?rdi – Terpis un Maz?rijs – nezin?t?jam tie neizsaka neko, bet šaur?k? t?lnieku vid?, un it ?paši Igora Dobi?ina (izst?des koncepcijas autors) izteikumos, ir dzird?ti. T? tiek saukti divi t?lnieki: Alberts Terpilovskis (1922–2002) un Kristaps Strauts (dz. 1973). M?kslinieki, starp kuru v?rdiem un radošo darb?bu var ievietot noz?m?gu Latvijas t?lniec?bas prakses posmu.


 

 

 

Šo periodu iez?m? A.Terpilovska k? pedagoga (Latvijas M?kslas akad?mijas (LMA) T?lniec?bas katedras pedagogs no 1971.gada) devums vair?ku t?lnieku paaudu izgl?tošan?, un K.Strauts k? viens no p?d?jiem vi?a studentiem.

Izst?des koncepciju ir veidojis t?lnieks, biedr?bas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” (LMS) prezidents Igors Dobi?ins, kura viena no darb?bas priorit?t?m ir aktualiz?t un populariz?t t?lniec?bas nozari. Izst?d? vi?š ekspon? savrupu skat?jumu: Latvijas t?lniec?bas skola – A.Terpilovska pedagoga un m?kslinieka person?ba – 20.gadsimta 70.-90.gadu t?lniec?bas formveides aspekti audz?k?u darbos. Š?s ekspoz?cijas m?r?is ir uzr?d?t t? laika m?kslas paradigmas, izgl?t?bas noz?m?gumu un radoš?s izpausmes, respekt?jot izst?des apjomu, kur? k? svar?ga laikmeta liec?ba neiek?aujas monument?l?, monument?li dekorat?v?, memori?l? un meda?u m?ksla. 

A.Terpilovska dai?radei rakstur?ga lakoniska plastika, ritmiz?ts masu k?rtojums, stilistiski mazliet visp?rin?ts, vienk?rš? kompozicion?l? uzb?v? balst?ts prec?zs t?lu un sietu atveidojums. Radoš? darb?ba ir bag?ta: monument?lie darbi ar v?rien?gumu dinamiski saspringt? formas valod?, tiešs v?rojums portretos, un gan liriska, gan atjaut?ga humora noska?a anrisko sietu un folkloras, mitolo?isko t?lu plastiskaj? skaidr?b?. L?dz?s radošai darb?bai A.Terpilovskis 27 gadus (1971 – 2002) ir bijis LMA T?lniec?bas katedras pedagogs ar stingru nost?ju un izpratni, kas balst?ta tradicion?l? t?lniec?bas formveides, anru, sietu un materi?la izj?t?. Izst?des intriga ir izv?rt?t skolas, A.Terpilovska k? pedagoga un katra autora poz?ciju: piel?gošanos vai atgr?šanos no ierast?. 

Izst?des koncepcija att?st?ta izmantojot LMS muzeja kr?juma iesp?jas, kas ir veidots no LPSR M?kslas fonda iepirkumiem (l?dz 1991.gadam), k? ar? izv?rst?kam un prec?z?kam attiec?g? t?lniec?bas procesa atspogu?ojam ekspoz?cija papildin?ta ar Latvijas Nacion?l? m?kslas muzeja un autoru ?pašum? esošajiem darbiem. 

Ekspoz?cija rosina ieskat?ties gan visp?rpie?emtaj?s, klišejisk?s t?mu vari?cij?s, gan avangardiski stilistiskajos mekl?jumos: re?lism? balst?tie portreti (A. Terpilovskis, G.Stepanovs u.c.), kokt?lniec?bas iesp?jas (Z.Gal?ns, V.Kurzemniece, M.Veilande u.c.), jauni apjoma, telpas un kust?bas mijiedarb?bas mekl?jumi maz?s formas t?lniec?bas improviz?cij?s (Ligita Ulmane-Franckevi?a, D, N?cmane u.c.), da?die materi?lu apstr?des pa??mieni, kur j?izce? 70. gados aizs?kt? tieš?s kalšanas metode un paplašin?ta akmenst?lniec?bas tematika ar metaforisku t?lain?bu (O.A.Feldbergs, O.Bre?is, J.Zihmanis u.c.), modernism? balst?to abstrah?tu formu mekl?jumi (A.V?rpa, I.Dobi?ins u.c.), laikmet?gie str?vojumi (A.Neretniece) un 90.gadu LMA studentu sniegums ar izjustu formas plastiku un konceptu?liem risin?jumiem m?sdien?s (K.Pante?ejevs, A.Bikše, O.Šilova u.c.). 

Izst?d? par?d?ts k? mijiedarbojoties laika gar?gajam str?vojumam, varas piepras?jumam un izgl?t?bas pamat?gumam, veidojas m?kslinieku iesp?jas un v?l?šan?s, apjukums un bailes atrauties no ierast?, un saj?tot laikmetu, veidot citu skat?jumu.

Alberts Terpilovskis (18.10.1922.–20.09.2002.)
Valsts M?kslas akad?miju beidzis 1949.gad?. 
Latvijas M?kslas akad?mijas T?lniec?bas katedras vad?t?js (1971–1998).
LPSR Tautas m?kslinieks (1989).

Noz?m?g?kie monument?lie darbi:
Piemineklis boj? g?jušajiem j?rniekiem un zvejniekiem, arhitekts Gun?rs Asaris, Liep?ja (1977).
Piemineklis 1905.gada c?n?t?jiem, arhitekts K. Pl?ksne, R?ga (1960). 
Piemineklis Andrejam Up?tim, arhitekts Gun?rs Asaris, R?ga (1982), 
Kapa piemineklis rakstniekam Leonam Paeglem, II Mea kapi, R?ga (1960). 

LMS muzejs ir dibin?ts 2001.gada 27.septembr?. LMS muzeja kr?jums aptver vair?k nek? 16000 m?kslas darbu, kurus no 1957. l?dz 1991.gadam Latvijas Padomju Soci?listisk?s Republikas (LPSR) M?kslas fonds iepirka gan no izst?d?m un m?kslinieku darbn?c?m, gan sl?dzot l?gumus ar konkr?tiem autoriem.

 

M?kslas zin?tniece Baiba Guste

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs
11. novembra krastmala 35, R?ga
T?lr.:  +371 2913895, 
e-pasts: [email protected] 
www.lmsmuzejs.lv


Atbalst?t?ji un sponsori: LR Kult?ras ministrija, VKKF, LNMM

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerijas darba laiks: T, C, P, S 12.00–17.00

 
Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija
11. novembra krastmala 35, R?ga
www.lmsgalerija.lv