Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

KONCERTS LMS GALERIJ? 31.MAIJ? PLKST.18.00


 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Muzeju nakts 2017

LMS muzejs, 11.novembra krastmala 35, R?ga

 

 

 

20.maij? Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs aicina uz Muzeju nakti 11.novembra krastmal? 35, R?g? un Zv?rtavas pil? Gaujienas pagast?, Apes novad?.

 

Laika rats nerimstoši grieas – kas šodien jauns, r?tu vecs un atkal jauns, un atkal vecs. Ar š?du moto šogad norisin?s Muzeju nakts, tostarp ar? Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej? (LMS muzejs) gan 11.novembra krastmal? 35, R?g?, gan LMS muzeja radošaj? fili?l? – Zv?rtavas pil?, Gaujienas pagast?, Apes novad?.

 

Muzeju nakt? – 2017.gada 20.maij? no plkst.19.00 l?dz 23.00 LMS muzejs aicina iesaist?tes radoš?s aktivit?t?s, v?rot m?sdienu m?kslu izst?d?s un 20.gs.2.puses m?kslas darbus LMS muzeja ekspoz?cij?s:

 

 

LMS muzej? 11.novembra krastmal? 35, R?g?

 

Vizu?l?s m?kslas izst?de „M?KSLAS DIENAS. 100 GADI P?C REVOL?CIJAS” , kas aktualiz? 1917.gada revol?ciju Krievij? k? svar?gu notikumu ne tikai v?stur?, bet k? simbolu paradigmu mai?ai m?sdienu m?ksl?;

 

LMS muzeja 20.gs.2.puses glezniec?bas, t?lniec?bas, grafikas, keramikas kolekcijas ekspoz?cijas;

 

Oforta un litogr?fijas radoš?s darbn?cas;

 

Jauniešu organiz?cijas „Young Folks LV” darbn?c? „Yumta” b?s apskat?mas video projekcijas, jauno m?kslinieku izst?de un “il?zijas st?ris”.

 

 

LMS muzeja radošaj? fili?l? Zv?rtavas pil?

 

Zv?rtavas pils v?sturiskaj? interjer? apmekl?t?ji var?s iesaist?tes radoš?s aktivit?t?s un v?rot jaunu LMS muzeja glezniec?bas, t?lniec?bas, tekstila m?kslas ekspoz?ciju, kur? 20.gs. 50.-80.gadu da?d? m?kslas valodas stilistika un tematika v?rojama D.Liel?s, R.Mua, P.Postaa, E.Rozenberga, A.Muzes, A.Baumanes, V.Zeiles, L.Dzeguzes, I.Vasi?jeva un citu izcilu autoru darbos.

 

Muzeju nakts ies?ksies l?dz ar stikla m?kslinieces Lienes Kn?tas person?lizst?des atkl?šanu Zv?rtavas pils b?ni?os. M?kslas darbi atspogu?o m?kslinieces pasaules mirkli, t?s trauslo dv?seli un mirdzumu, kas sastapšanos ar stiklu rosina cit?d?k? veidol?. Jaunieši un b?rni tiks iesaist?ti radošaj?s darbn?c?s, kur b?s iesp?ja uzzin?t kas ir vanga, k? t? skan, top un izskat?s, un uztais?t sev karti?as, kuras atg?din?s par to cik dz?ve var b?t kr?saina. Vakara noris?s gaid?ms ar? uguns šova m?kslinieciskais priekšnesums, salied?šan?s sp?le, pils pavard? tapuš?s zupas baud?šana pie ugunskura, bet Muzeju nakts nosl?gum? zem gleznain? pils vitr?as kupola izskan?s Kokl?t?ju ansamb?a koncerts.

 

Visi laipni aicin?ti!

 

 

 

 

 

 Biedr?bas „Grafikas kamera” monotipiju un litogr?fiju radoš? darbn?ca 

 

Oforta radoš? darbn?ca

 


 

MUZEJU NAKTS 2017 PROGRAMMA 11. NOVEMBRA KRASTMAL? 35, R?G?

 

MUZEJU NAKTS 2017

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Aicin?m 19.maij? plkst. 17.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, apmekl?t Em?la D?rzi?a m?zikas vidusskolas ?ella klases audz?k?u koncertu pedagogu Daces P?ces un Agnes Spr?das vad?b?. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?ba aicina apmekl?t sp??u m?kslinieka Na?o Durana (Nacho Durán) jeb VJ TeleKommando performanci "Vídeos Abiertos", kas notiks 16. maij? plkst. 22:00-22:45 uz Latvijas M?kslinieku savien?bas ?kas fas?des 11. novembra krastmal? 35, R?g?.  


Na?o Durans ir jauno mediju m?kslinieks un p?tnieks, kurš k? VJ ar lokat?vajiem (vietr?des), audio vizu?lajiem medijiem, akt?vi darbojas jauno mediju m?kslas jom? jau 20 gadus.

M?kslinieks dzimis Ast?rijas re?ion?, Sp?nij?, absolv?jis Multimediju dizainu SENAC Komunik?cijas un M?kslas fakult?t? San Paulu, Braz?lij?. Dibin?jis apvien?bas - "feito.a.mouse" un "TeleKommando", ar kur?m piedal?jies festiv?los, izst?d?s, performanc?s Braz?lij?, Argent?n?, Bol?vij?, Kolumbij?, Kub?, Meksik?, Peru, Venecu?l?, ASV, Kan?d?, Francij?, V?cij?, Portug?l?, Sp?nij? un Lielbrit?nij?. Šobr?d m?kslinieks viesojas Latvij?, tikko piedal?j?s Boltik Baik festiv?l? Liep?j? (8.-14.05.2017).

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Š? gada 28. decembr? plkst.16.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11. novembra krastmal? 35, R?g? notiks latviešu komponista, ?r?elnieka, pianista Ata Stepi?a (1958-2013) muzik?ls atceres vakars.


Koncert? piedal?sies pianists Rihards Plešanovs, Em?la D?rzi?a M?zikas vidusskolas pedago?es Agnes Spr?das audz?k?i: Santa Valere, Edvards Latkovs, Deivs Platais un koncertmeistare, pianiste Ilze Dz?rve.

Programm? tiks atska?ota Ata Stepi?a klavierm?zika un K. M. V?bera, R. Š?ma?a un G. For? ska?darbi ?ellam un klavier?m – m?zika, kuru Atis Stepi?š biei atska?oja kop? ar m?su ?ellisti Agni Spr?du. LMS galerija ir m?zi?iem koncertu r?košanas jauna iesp?ja, jo z?l? atrodas Ata Stepi?a Bluthner fl??elis, ko Latvijas M?kslinieku savien?bai laipni atv?l?ja vi?a pieder?gi.

Koncerts iecer?ts k? velt?jums Ata Stepi?a radoš?s darb?bas atcerei un piemi?as iem?in?šanai A.Stepi?a kapa pieminekl? Saldus novada Ezeres pagasta Gr?vaišu kapos, kas tika atkl?ts 2016.gada 24.septembr?. Memori?l?s skulpt?ras autors ir ?ellists Mi?elis Dobi?ins, kurš izmantojot klasik? modernisma valodas principus no gran?ta un met?la, rad?jis metaforisku t?lu, kur ieskanas ?r?e?m?zikas mot?vi.

Koncerta apmekl?t?jiem ir iesp?ja apskat?t Latvijas M?kslinieku savien?bas 41. ikgad?jo vizu?l?s m?kslas izst?di “RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?”
Visi laipni aicin?ti! Ieeja – br?va.


 

 


Paldies Em?la D?rzi?a M?zikas vidusskolas pedago?ei Agnesei Spr?dai un vi?as audz?k?iem Santai Valerei, Edvardam Latkovam, Deivam Platajam, k? ar? koncertmeistarei un pianistei Ilzei Dz?rvei!

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Festiv?la „Staro R?ga” laik? aicin?m apmekl?t izst?di „RUDENS 2016. KAS IR M?KSLINIEKS?”.


 

LMS galerijas darba laiks:

17.11.-20.11.2016

no plkst.12.00-20.00, 11.novembra krastmal? 35, R?g?.

 

Izst?d? piedal?s: Ronalds Rusmanis, Ing?na Levša, Veronika Plaude, ?rika Kumerova, Alberts Pauli?š, Ilze Pauli?a, Andris Biezb?rdis, Ansis Butnors, Elm?rs Mageramovs, Evija Freidenfelde, Laura Vizbule, Nat?lija Dauberga, Vija Ilze Dzintare, Zigmunds Bielis, Anita Niku?ceva, Laima Akmenti?a, Aleksandrs Bo?e, Elita Taube, Ieva Muzikante, T?livaldis Muzikants, Ingem?ra Treija, Juris Kaksis, Agnese Kurzemniece, Aiva ?ri?a, A?ona Galaktionova-Prokofjeva, Anda Munkevica, Anete Kalni?a, Baiba Dzen?te, Dainis Gudovskis, Hel?na Spridz?ne, Ilze Fetjko, Indulis Kalni?š, Inese V?ri?a-Lubi?a, Inta Pule, J?nis Murovskis, J?nis Spalvi?š, J?nis Taurens, Juris Kalni?š, Laine Kainaize, Linda Lagzdi?a, Igors Dobi?ins, L?ga Jukša, M?ris ?a?ka, M?ris Upzars, M?r?te Kluša, Mi?elis Dobi?ins, Rolands Krišj?ns, Sandra Zagurila, Signe Vanadzi?a, Viktorija Valujeva, Lauris V?toli?š, J?nis Ritums, Rihards Delvers, J?nis Veiss, Leo Preiss, Gulnara Skutele, Jevgenijs Pugins, Ieva Spalvi?a, Ansis Dobi?ins, J?nis Purcens, Eiens Valp?ters, Genadijs Stepanovs, Indulis Ranka.


 

Indulis Ranka "Dz?ves dzi?a", 2016. Gran?ts, 60x60x47 cm

 

Igors Dobi?ins "Greizsird?ba", 2016. Gran?ts, 130x130x120cm


 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

HOMO NOVUS

Starptautiskais Jaun? te?tra festiv?ls

Latvijas M?kslinieku savien?b?Aicinam apmekl?t Starptautiskais Jaun? te?tra festiv?la HOMO NOVUS izr?des 7.-12. novembr? Latvijas M?kslinieku savien?b?, 11. Novembra krastmal? 35!

Aicinam apmekl?t izr?des:
Stan's cafe "Par ikvienu cilv?ku vis? pasaul?" 
(LMS galerij?, 7.-11.novembr?, plkst.16.00-20.00.)


Š?s teatr?l?s izst?des galvenais objekts ir r?si, ar kuru pal?dz?bu tiek atdz?vin?ti form?lie un abstraktie statistikas dati. Katrs r?sa grauds ir viens cilv?ks un skat?t?js tiek aicin?ts sal?dzin?t vienu graudu, tas ir – sevi – ar miljoniem citu. Katru dienu izst?des komanda r?p?gi p?rsver un p?rk?rto r?sus, lai prec?zi atainotu t?s dienas pils?tas iedz?vot?ju skaitu, ?rstu un karav?ru skaitu, jaundzimušo un mirušo skaitu, to cilv?ku skaitu, kas sp?ruši k?ju uz M?ness. Statistika šeit k??st par alla main?gu r?su kalnu ainavu, kas ir aizkustinoša, šok?joša, aspr?t?ga un p?rdomas raisoša. Izst?des versij? R?g? iek?auti Latvijas statistikas dati.

 Inform?cija: http://homonovus.lv/programma…

 

Dr?ss Verhofens "Vainpiln?s ainavas. 1. epizode"
(RIXC Galerij?, 7. novembr?, plkst.16.00-20.00., 8.-12.novembr? plkst.12.00 - 20.00)

 

Zi??s mums ik dienu st?sta par dabas katastrof?m, karu, sliktiem darba apst?k?iem, konfront?jot ar citu nabadz?bu un izmisumu un pataisot par lieciniekiem šausminošiem notikumiem da?d?s pasaules viet?s. Apzin?ti vai n?, tie “citi” tiek att?loti k? upuri, bet soci?li atbild?gais skat?t?js – ierauts vainas un kauna virpul?. Ar lielform?ta video darbu “Vainpiln?s ainavas” skarbi po?tiskais m?kslinieks, tehnolo?iju meistars Dr?ss Verhofens turpina p?t?t mediju ?tiskos un est?tiskos aspektus un pied?v? iluzoru tuv?bas br?di ar k?du t? saukt?s treš?s pasaules iedz?vot?ju. Š? tikšan?s ir dz?v?ka par dz?vu, neskatoties uz to, ka skat?t?ju un protagonistu š?ir ekr?ns un t?kstošos kilometru m?r?ms att?lums.


http://homonovus.lv/programma?s=vainpilnas-ainavas-1-epizode

 

Gaid?sim!
Vair?k inform?cijas par festiv?lu - www.homonovus.lv


 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba” aicina apmekl?t vok?l?s un instrument?l?s kamerm?zikas koncertu piektdien, 21. oktobr? plkst. 17:00. Koncerts tiek r?kots izst?des “Pingpongs. Ideju sasp?le” norises ietvaros LMS galerij? 11. novembra krastmal? 35.


Koncert? uzst?sies J?zepa V?tola Latvijas M?zikas akad?mijas docentes Krist?nes Gail?tes akad?misk?s dzied?šanas klases studenti ar koncertmeistari Rutu Birzuli, k? ar? J?zepa Medi?a R?gas M?zikas vidusskolas jaunie pianisti. Koncert? izskan?s G.F.Hende?a, K.Debis?, G.For?, A.Dvor?ka, A.Hinasteras, P.?aikovska un A.Rubinšteina vok?l? un instrument?l? kamerm?zika.

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija

Tel. 26628302

11. novembra krastmala 35, R?ga, LV-1010

Darba laiks P-Sv 12:00-17:00

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ja v?lies b?t kl?t – aicin?m!
Kl?tb?tnes dueti2016.gada 18.septembr? no plkst.13.00 l?dz 15.00 gleznot?ja M?ra Upzara person?lizst?d? „Vakara pastaiga”, Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmala 35, R?g?, dejas m?kslas grupa ZI temp.dance uzs?ks projektu kl?tb?tnes dueti, kur? da?di Latvijas m?kslinieki vienojas, lai kop? izaicin?tu kl?tb?tnes sp?jas kontaktimproviz?cijas duet? un pilnveidotu kontaktimproviz?ciju k? skat?t?jam atv?rtu procesu, kas sniedz pietiekoši skaidru inform?ciju, lai b?tu to interesanti v?rot.

 

Pirmaj? duet? tiksies Alise Putni?a un Ilze Z?ri?a. K? trešais partneris b?s telpa, kas iedvesmo ar M?ra Upzara person?lizst?des „Vakara pastaiga” glezn?m.

 

Ja v?lies b?t kl?t – aicin?m! Kaut uz 10 min?t?m, kaut uz 2 stund?m.

  

Projektu atbalsta: Biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”.

  

Projekta kl?tb?tnes dueti dal?bnieces:

 

Alise Putni?a

 

Par sevi:  ar visdzi??ko interesi rad?t un pieredz?t katru mirkli.

Š? br?a moto: elpa un v?jš -  mani sabiedrotie. 

Kontaktimproviz?cijas sp?ks sl?pjas: sp?j? Dal?t! (Svaru, uzman?bu, momentu, pieredzi). 

 

Ilze Z?ri?a

 

Par sevi: praktiz? kontaktimproviz?ciju kopš 2001. gada un šobr?d mekl? “pareizo” pr?ta st?vokli br?os, kad “uzst?jas” telpai ?rpus savas dejas.

Š? br?a moto: m?s esam ieausti pasaules t?kl?.

Kontaktimproviz?cijas sp?ks sl?pjas: sp?j? ne vien uztvert, bet ar? rea??t “tagad un šeit”.

 

 

 

M?ris Upzars

"Nebaidies!". 2013, audekls, e??a, 170x120 cm

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BALT? N?KTS 2016

M?KSLAS SIRDS - KR?SU PUKSTI

10.09.2016.


 

Biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba” (LMS) aicina š.g. 10.septembr? no plkst. 19:00-23:00 m?sdienu kult?ras foruma „Balt? nakts" ietvaros uz vair?k?m m?kslas aktivit?t?m, akcent?jot divus kin?tiskus m?kslas objektus, kas ekspon?ti pie Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja ieejas, 11. novembra krastmal? 35, R?g?  un LMS radošaj? kvart?l? „Kombin?ts  M?KSLA”, Gaujas iel? 5, R?g?.

 

Katrs kin?tiskais objekts vizu?li un emocion?li v?st? par ide?lu un v?rt?bu main?go dabu un kust?bu. Metaforisk?s asoci?cij?s varam saskat?t br?di: 2001. gada 11. septembri, kad teroristu uzbrukumu rezult?t? tika sagrauti Pasaules tirdzniec?bas centra dv??u tor?i ?ujork?, ASV – notikums, kur? visu jomu un anru monumentalit?te tika sagrauta vien? br?d?. Iekš?jo saj?tu stabil? „monumentalit?te” k?uva trausl?ka – l?dz?gi k? to t?laini ir rad?juši LMS kin?tisk? m?kslas objekta „M?kslas sirds – kr?su puksti” autori: objekti - Igors Dobi?ins, graffiti uz asfalta - Rihards ?belti?š, J?nis Purcens, Ansis Butnors.

 

Šogad LMS aktivit?tes velt?tas organiz?cijas 75 gadu ilgstošajai, radoši nerimstošajai m?kslinieciskajai darb?bai un LMS muzeja 15 gadu jubilejai. 11. novembra krastmal? 35, l?dz?s ?ra aktivit?t?m un muzik?lai performancei, kuru pied?v?s m?zi?is Antikvari?ts, var?s v?rot ar? radoš?s drukas darbn?cas „TAVA SIENA” veidotu atrakt?vu projekciju ar LMS muzeja m?kslas darbiem, k? ar? gleznot?ja M?ra Upzara person?lizst?di „Vakara pastaiga”. T?pat Balt?s nakts apmekl?t?ji LMS galerij? var?s apskat?t krievu izcelsmes amerik??u m?kslinieces Xenias Fedorchenko darbu s?riju „Fabulas par b?šanu” (2013), kas velt?tas p?rdom?m par cilv?ka eksistences paradoksiem. Ekspoz?cija tapusi sadarb?b? ar biedr?bu „Grafikas kamera” un t?s vad?t?ju Ievu Nagli?u.

 

LMS radošaj? kvart?l? „Kombin?ts M?KSLA” Gaujas iel? 5, R?g? b?s iesp?ja apmekl?t LMS muzeja keramikas kolekcijas ekspoz?cijas, laikmet?g?s m?kslas izst?des un LMS grafiti kolekciju.


 

Ieskats starptautisk? m?sdienu kult?ras foruma "Balt? nakts 2016" pas?kumos Latvijas M?kslinieku savien?b? - LMS Galerij?, 11. Novembra krastmal? 35 un LMS Radošaj? kvart?l? "Kombin?ts M?KSLA", Gaujas iel? 5, R?g?.


Paldies pas?kuma radošajai komandai  un viesiem!

 

 

 

LMS Galerija, 11. novembra krastmal? 35, R?g?.

 

 

 

M?kslas objekts "M?KSLAS SIRDS - KR?SU PUKSTI"

Autors - t?lnieks Igors Dobi?ins

11. novembra krastmal? 35, R?g?.

 

 

M?kslas objekts "M?KSLAS SIRDS - KR?SU PUKSTI"

Autors - t?lnieks Igors Dobi?ins 

11. novembra krastmal? 35, R?g?.

 

 

M?kslas objekts "M?KSLAS SIRDS - KR?SU PUKSTI"

Autors - t?lnieks Igors Dobi?ins 

LMS Radošaj? kvart?l? "Kombin?ts M?KSLA", Gaujas iela 5, R?g?.

 


___________________________________________________________________________________________________________________


 

LMS Balt?s nakts pas?kumi

 

 

VIETA: Latvijas M?kslinieku savien?ba „M?kslas m?ja” R?g?, 11.novembra krastmal? 35

LAIKS: 21:00 – 24:00

 

Biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba” projekta „Balt?s nakts” ietvaros aicina uz m?kslas piepild?tu programmu „M?ksla lec!”. Uz vienu nakti Latvijas M?kslinieku savien?ba p?rv?rt?sies par v?l nebijušu, da?du m?kslas veidu prezent?jošu, kust?gu telpu! L?dz?s vizu?l?s m?kslas darbiem, atdz?vosies dejojoši un muzic?joši t?li, kas iesaist?s visus „m?kslas – dejas – ideju” performanc?! Apmekl?t?ji var?s izdancoties, apl?kot Talsu m?kslinieku un grafikas darbu izst?des, k? ar? iedz?vin?t savas radoš?s idejas, meistaru vad?b? izm??inot da?das grafikas tehnikas. Lab?kie darbi tiks ekspon?ti „Oforta ?ildes” grafikas galerij? „T?lers”. Lai atn?kušie m?kslas m??ot?ji nenosaltu un b?tu ne tikai radošu ideju, bet ar? fiziska sp?ka pilni, r?p?sies „SIA Ekovirtuve”, cien?jot visus ar ekolo?iskiem lauku labumiem. Apmekl?t?jiem tiks pied?v?ts dzeramais ?dens „Za?umuia”.

PROGRAMM?:

Tautisk? diskot?ka „M?ksla lec!” ar R?gas Dan?u klubu.

Eksperiment?l? Oforta darbn?ca „ne Balto ne Melno” Latvijas M?kslinieku savien?bas ?kas 3. st?v?, 50 telp?. Estampu druk?šanas procesa demonstr?jumi oforta darbn?c?.

Grafikas galerijas „T?lers” iesv?t?šana, izst?de „Parafr?ze kust?b?” Latvijas M?kslinieku savien?bas ?kas 1. st?v?.

 

Izst?de ,,Talsi. Kr?mu m?kslai -25. Laiks. Province. Vai m?ksla.” Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?.

DAL?BNIEKI UN ATBALST?T?JI:

Biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”, Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija, Biedr?ba „Oforta ?ilde”, J?zepa V?tola Latvijas M?zikas akad?mijas Operstudija „Figaro”, SIA „Ekovirtuve”, SIA „Datorgrafika”, Dzeramais ?dens „Za?umuia”, Latvijas Republikas Zemessardze, „Vides aizsardz?bas klubs”, SIA „Maliene G”, SIA "KR?SU serviss", SIA „Elingi”, SIA „AK-HOUSE”, R?gas Dan?u klubs.

KONTAKTI:

Inese Gaile

Latvijas M?kslinieku savien?bas projektu vad?t?ja

T?lrunis: 29320560, e-pasts: [email protected]