Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 ?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl? M?kslas dienas 2013. M?KSLINIEKA MONOLOGS Saules apmirdz?tie I Rudens. N?kotne s?kas odien Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Starptautiska glezniec?bas izst?de

„?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl?”

 

No 2. l?dz 14. apr?lim Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? norisin?sies starptautiska m?kslas izst?de „De? – Ša? – e? m?ksl?” („?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl?”).

LMS galerij? atkl?s starptautisku glezniec?bas izst?di „?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl?” 
„?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl?” ir starptautiska izst?de, kura kopš 2004.gada ir vair?kk?rt tikusi izst?d?ta vair?k nek? 50 valst?s un 200 pils?t?s vis? pasaul?. Latvij? izst?de viesoj?s jau 2006.gad?, kad t? tika izst?d?ta R?gas Latviešu biedr?bas nam?, Melngalvju nam? un Daugavpils te?tr?. Izst?des ekspoz?cija LMS galerij? ir papildin?ta ar jauniem Dan Ku?lu?a (Kan?da) veidot?s m?kslas kolekcijas darbiem.

M?kslas darbu kolekcijas m?ksliniecisk?s idejas autors un iedvesmot?js ir ??niešu t?lnieks – profesors Dan Ku?lu?s (Kunlun Zhang), kurš, neskatoties uz lielo ieguld?jumu savas tautas m?kslas att?st?b?, ir ticis vaj?ts, un ir pieredz?jis ??nas komunistisk? re?ma brut?lo, pret Falu?gun praktiz?t?jiem v?rsto iebied?šanas, propagandas un vaj?šanas kampa?u.

Falu?gun (saukts ar? par Falu? Dafa) ir sena ?erme?a un gara pilnveidošanas prakse, kura seko Visuma augst?kajam principam „?sten?ba Labest?ba Paciet?ba”. Cenšoties aptur?t š?s mierm?l?g?s prakses necilv?c?go apspiešanu ??n?, profesors Dan Ku?lu?s kop? ar citiem m?ksliniekiem no da?d?m pasaules valst?m nol?ma m?ksl? izpaust savu izpratni par Visumu un dz?v?bu.

Izst?des ekspoz?ciju R?g? veidos m?kslinieku – Dan Ku?lu?a, ?e? Sjaopinas, Ketl?nas Gilisas (Kan?da), Dun Sjicjana, Van Veisjina, ?e? De?pina, Še? Daci, Jao ?uncji (ASV), Li Jua?a (Jap?na) un Dou Dzjišiou (Taiv?na) darbu reprodukcijas. M?kslinieku dai?radi raksturo t?du augst?ku mor?lu v?rt?bu k? vieduma un taisn?guma vizu?lais atspogu?ojums.

Izst?des „?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl?” ekspoz?cij? tiek risin?tas septi?as b?tiskas t?mas, kuras nevienu cilv?ku neatst?j vienaldz?gu: „Budu valdnieka ierašan?s”, „Pilnveidošan?s kr?š?ums”, „Vaj?šanas ??n?”, „Mierm?l?g? pretošan?s”, „Karmisk? atmaksa”, „Bezgal?g? Budas ?lsird?ba” un „Likten?g? robea”. 

Izst?des atkl?šana: 2. apr?l? plkst.17:00.

Izst?di organiz?: Baltijas Falu?gun un Falu? Dafa asoci?cija


Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija, 11. novembra krastmal? 35, R?g?, darba laiks: katru dienu 10:00 – 19:00, ieeja bez maksas.