Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 ?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl? M?kslas dienas 2013. M?KSLINIEKA MONOLOGS Saules apmirdz?tie I Rudens. N?kotne s?kas odien Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti
M?KSLAS DIENAS 2013. M?KSLINIEKA MONOLOGS


Latvijas M?kslinieku savien?ba sadarb?b? ar RPAS ”R?gas Centr?ltirgus” laik? no 15. apr??a l?dz 19. maijam r?ko ikgad?jo starptautisko m?kslas festiv?lu M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs. Latvijas M?kslinieku savien?ba festiv?lu M?kslas dienas r?ko kopš 1959. gada. Festiv?ls ir k?uvis par ikgad?ju trad?ciju, kas uzsver vizu?las m?kslas noz?mi Latvijas kult?r?. Šogad festiv?la organizatori akcent? divus pas?kumus M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs programm?: izst?di ”M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs” un Starptautisko M?kslas simpoziju.

Izst?de M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs

Izst?de”M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs” atspogu?os vienu no M?kslas dienu galvenajiem uzst?d?jumiem – bezkompromisu atbalstu profesion?l?s m?kslas att?st?bai, atsakoties no uzspiestiem gaumes standartiem vai stila pareiz?b?m.

Izst?de norisin?sies laik? no 2013. gada 15. apr??a l?dz 19. maija un to veidos divas ekspoz?ciju zonas – Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? un Vidzemes tirgus Ga?as paviljon?.

Izst?des M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs atkl?šana 15.apr?l?, plkst. 18.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11. novembra krastmal? 35, R?g?.

Starptautiskais M?kslas simpozijs

Starptautiskais M?kslas simpozijs ir jaunums ikgad?j? m?kslas festiv?la ietvaros un taj? šogad piedal?sies m?kslinieki no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Slov?kijas un V?cijas M?kslinieku asoci?cij?m, Latvijas M?kslinieku savien?bas, k? ar? Latvijas M?kslas akad?mijas, p?rst?vot m?kslas veidus – glezniec?bu un t?lniec?bu. Simpozija m?r?is ir veicin?t starptautisko sadarb?bu starp m?ksliniekiem, bag?tinot katra dal?bnieka un vi?u p?rst?v?to organiz?ciju kop?jo kult?rvidi.

M?kslinieki simpozija laik? no 15. l?dz 21. apr?lim Vidzemes tirgus Ga?as paviljon? rad?s lielform?ta gleznas un veidos t?lniec?bas darbus alum?nija materi?l?. Met?lliešana norisin?sies Latvijas M?kslinieku savien?bas darbn?c?s, Gaujas iel?.

Simpozij? rad?tie darbi tiks ekspon?ti izst?d? Vidzemes tirgus Ga?as paviljon? un b?s pieejami apskatei no 2013. gada 22. apr??a l?dz 19. maijam.

Izst?des M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs lielform?ta m?kslas darbu ekspoz?cijas un Starptautisk? M?kslas simpozija izst?des atkl?šana 21.apr?l?, plkst. 16.00 Vidzemes tirgus Ga?as paviljon? Br?v?bas iel? 90, R?g?. Pas?kum? igau?u m?kslinieki Raits Rosins un Karls – Kristjans Nagels veidos performances, š?di nor?dot uz m?kslas veidu daudzveid?bas nepieciešam?bu un sint?zi.

Festiv?ls M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs norisin?sies pasaul? z?m?gos datumos, jo t? atkl?šana paredz?ta 15. apr?l?, kas tiek atz?m?ts k? Starptautisk? M?kslinieku diena. Festiv?ls ilgst vair?k par m?nesi, nosl?dzoties dienu p?c ikgad?j?s un sabiedr?b? jau zin?m?s Muzeju nakts. M?kslas dienu 2013 galven? t?ma – M?kslinieka monologs – aicina uzdot jaut?jumus par m?kslas un kult?ras noris?m Latvij? un m?kslinieka, k? indiv?da, vietu taj?. Atkl?jot šos m?kslas sv?tkus un atz?m?jot M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs ar? starptautisk? l?men?, festiv?la organizatori v?las atg?din?t to, ka m?ksla, k? vit?li nepieciešama un plaukstoša nozare, skar ikvienu. M?kslas dienas biei centuš?s pan?kt š?ietami neiesp?jamo – tie ir sv?tki balst?ti uz ide?liem un atseviš?u person?bu entuziasmu, kas nerimstoši aicina m?ksliniekus un sabiedr?bu kopum? dom?t par kult?ru Latvij?.Latvijas M?kslinieku savien?ba pateicas atbalst?t?jiem: Lietuvas Republikas v?stniec?bai Latvijas Republik?, Polijas Republikas v?stniec?bai Latvijas Republik?, R?gas domes Izgl?t?bas, kult?ras un sporta departamentam, RPAS „R?gas Centr?ltirgus”, A/S Latvijas Finieris, Draugiem.lv, Direct Paint Outlet un dzeramajam ?denim „Za?umuia”

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kr?juma t?lniec?bas izst?des "M?kslas dienas 2013. M?kslinieka monologs" ofici?l? svin?g? atkl?šana norisin?sies piektdien, 17. maij? plkst. 15:00 R?gas Centr?ltirgus Sak?u paviljon?.

 Izst?de neierast? viet? un veid? pied?v? ieskatu Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja t?lniec?bas kolekcij?. Pag?juš? gadsimta 70. – 90. gados tapuš?s akmens skulpt?ras iem?ina da?u no t?lniec?bas v?stures Latvij?.  Akmens t?lniec?ba ir Latvijas m?kslas v?rt?ba, kur?, vienotas trad?cijas ietveros, katrs m?kslinieks, caur savu personisko skat?jumu, pieš?ir akmens formai unik?lu stilisktiku un formu. Darbu autori ir paz?stami un iev?rojami m?kslinieki – Arta Dumpe, Lea Davidova–Medene, Laimonis Blumbergs, Oj?rs Bre?is, Rasma Bruz?te, u. c.


Alternat?vu m?kslas telpu mekl?jumi ir k? ies?kums konceptu?l?s m?kslas dom?šanas virziena att?st?bai, pieš?irot m?kslas darbiem jaunu noz?mi. Lai ar? m?kslas darba pašpietiekam?ba nosaka t? aktualit?ti un “m??gumu”, jebkurš m?kslas darbs, ievietots telp?, uz jauna fona, ieg?st iesp?ju iek?auties cit? paradigm?, t?dej?di iedz?vinot sava veida konteksta paradoksu. Izst?des iek?rtojums akcent? m?kslas darba un t? fona savstarp?jo mijiedarb?bu. Neparasto sint?zi starp to, kas citreiz tiek idejiski atdal?ts – m?kslas darbs un telpa gan fizisk?, gan filozofisk? veidol?. Steril?s balt?s sienas, uz kuru fona esam raduši apl?kot M?kslu ar lielo “M”, izsl?dz laikmet?go fonu un to pieder?bu realit?tei.

            Iznesot m?kslu ?rpus t?s ierast? r?mja, tai tiek pieš?irta jauna v?rt?ba – atš?ir?ga no t?s neitr?l?s nemirst?bas, kuru pied?v? muzeju ekspoz?cijas. M?kslas dienu ietvaros, “m?ksla iziet iel?s”, k??stot par da?u no publisk?s m?kslas par?d?bas. Centr?ltirgus paviljoni nav telpa, br?va no v?sturisk? konteksta un neitr?lu fonu. 20. gs. 70. gadu modernisma trad?cij?s, ekspon?ti un telpa ir savstarp?j? dialog?, atsaucoties gan uz laikmeta idej?m par m?kslas vietu, gan pašu darbu tapšanas br?di.

M?kslinieks vienm?r str?d? atbilstoši savam laikam un izj?t?m. Monument?lisma izj?t? veidotie gran?ta darbi ir sava laika m?kslas pieminek?i – da?a no pag?juš? gadsimta m?kslas un t?s idej?m. T?pat k? R?gas Centr?ltirgus paviljonu v?sture saist?ta ar k?dreiz?jo gaisaku?u ang?ru arhitektonisko p?rdzimšanu savam laikam modern?kajos tirgus paviljonos, t?pat akmens skulpt?ras par?d?s no cita skatpunkta un ieg?st jaunu izpausmes iesp?ju.

          Izst?de tapusi sadarb?b? ar RPAS "R?gas Centr?ltirgus", k? ar? ar R?gas Domes Izgl?t?bas, Kult?ras un Sporta departamenta atbalstu. 

Di?na Kaijaka

 

Izst?des kuratore: Di?na Kaijaka

Festiv?la „M?kslas Dienas 2013. M?kslinieka monologs.” organizators un izst?des ekspoz?cijas dizaina autors: Igors Dobi?ins­