Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 ?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl? M?kslas dienas 2013. M?KSLINIEKA MONOLOGS Saules apmirdz?tie I Rudens. N?kotne s?kas odien Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

07.11. - 07.12.2013.

 

LMS GALERIJA, 11. NOVEMBRA KRASTMALA 35

 

I. - VII. 12:00 - 17:00

SAULES APMIRDZ?TIE I


 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs ir aizs?cis jaunu izst?u ciklu „SAULES APMIRDZ?TIE”. Izv?rt?jot muzeja kolekcijas tapšanu, ekspoz?cijas tiks veidotas, lai atspogu?otu un akcent?tu m?kslinieku dai?radi un vi?u person?bas, kas ieguvušas atzin?bu, slavu un ar? tautas m?lest?bu.


            Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?d? Saules apmirdz?tie I apskat?mi Latvijas glezniec?bas da?do stilistiku p?rst?vošo meistaru darbi. M?kslinieki izv?l?ti ar atš?ir?gu stilistiku: Maijas Tabakas sirre?listisk? mistika, Demmas Skulmes dzidr? koloristik? veidotie klasisk? modernisma p?rfr?z?jumi, un 80.gadu autoru: Sandras Krasti?as, Ievas Iltneres, J??a Mitr?vica piezem?tais kolor?ts un ikon?m l?dz?go plak?tisko t?mu izv?le.

           Izst?d? uzsv?rta Latvijas glezniec?bas augst? kvalit?te, mekl?jumiem bag?tais sniegums m?kslinieku pašatkl?smes centienos. Ekspertu iev?rt?ti un past?voš?s varas ieredz?ti min?to m?kslinieku darbi ir daudzskaitl?gi ieg?d?ti Latvijas M?kslinieku savien?bas Muzeja kolekcij?.

            Cikls „SAULES APMIRDZ?TIE” tiks turpin?ts LMS Galerij?, izv?ršot diskusijas un izv?rt?jot m?kslas darbu daudzveid?go stilistiku un m?kslinieku person?bas unikalit?ti.


Ekspoz?cijas veidot?ji:

M?kslas darbus izv?l?j?s: Astr?da Valtere, m?kslas zin?tniece, LMS darbiniece;

Ekspoz?cijas dizains: Igors Dobi?ins, t?lnieks, LMS prezidents.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs

11. novembra krastmala 35, R?ga
Darba laiks: P, O,T, C, P 12.00 – 17.00

 

 

 

Demma Skulme (1925)

"Putnubied?klis". Audekls, akrils, 1987

 

 

Demma Skulme (1925)

"Marta un J?n?tis". Audekls, e??a

 

 

 

Maija Tabaka (1935)

"Nakts". Audekls. e??a, 1988

 

 

Sandra Krasti?a (1957)

"Infanta t?rp?". Audekls, e??a, 1988