Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdz?tie II M?kslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. J?RA. LIETUVA Kailums J?ga m?ksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SU?I Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

baltija,jura,lietuva.

 

Lietuvas m?kslinieku asoci?cijas Tiltas izst?de

BALTIJA. J?RA. LIETUVA

no 20.maija l?dz 15.j?nijam 2014.gad?

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?


Atkl?šana 2014.gada 20.maij? plkst.17.00

 

   Izst?des nosaukumam izv?l?tie v?rdi – Baltija. J?ra. Lietuva – atkl?j t?s v?rt?bas, kuras ekspoz?cijas veidot?ji (kurators Sau?us Kropis) rosina ieraudz?t, sajust un izprast, izst?di veltot „Baltijas ce?a” 25.gadu atcerei – notikumam, kas norisin?j?s 1989.gada 23.august?, kad Lietuvas, Latvijas, Igaunijas iedz?vot?ji sadev?s rok?s izveidojot dz?vo ??di, lai piev?rstu pasaules uzman?bu v?sturiskajam faktam – 1939.gad? pie?emtajam Molotova-Ribentropa paktam. Toreiz?j? cilv?ku salied?t?ba par?d?ja tautu v?lmi b?t stipriem un uzr?d?t savu nost?ju.

   Lietuvas M?kslinieku asoci?cijas „TILTAS” gleznot?ji: Sau?us Kropis, Arturs Savickas, Jozs Pranckevi?s, Skaidre Butnorjute akcent?, ka m?sdien?s joproj?m ir svar?gi nezaud?t savu pat?bu, aizst?v?t savus uzskatus un tos paust. M?kslinieki kompoz?cij?s ar sava novada mot?viem, ainav?m un ikdienas dz?ves tematikas att?lojumiem liek dom?t par profesion?la m?kslinieka sp?ju b?t stipram sav? p?rliec?b?, kad da?die laikmet?gie vilin?jumi, viltus p?rliec?bas un konjunkt?ras pievilc?ba ir tik ?oti kl?tesoša. Lietuvas gleznot?ji: Sau?us Kropis, Arturs Savickas, Jozs Pranckevi?s, Skaidre Butnorjute sav? radošaj? darb?b?, att?stot profesion?l?s glezniec?bas daudzpus?g?s iesp?jas, cenšas saglab?t savu pat?bu, uzskatot, ka m?ksliniekam j?b?t br?vam, neatkar?gam no pasaules spiediena un nepaklaus?gam. Izst?de aicina saskat?t idejisk?s saiknes starp „Baltijas ce?a” dal?bnieku drosmi par?d?t savu izv?li un m?ksliniekiem, kuri pau savu nost?ju un p?rliec?bu par klasisk?s glezniec?bas v?rt?b?m, kas, vi?upr?t, ir vien?gais veids, k? saglab?t savu pat?bu.

 

Izst?des dal?bnieki 

 

Sau?us KROPIS (1960) izst?des kurators

 

LMS loceklis kopš 1995. gada. M?kslinieku asoci?cija „TILTAS” priekšs?d?t?js.

 

2010. gad? vi?am pieš?irts Klaip?das novada Goda locek?a v?rds. 2014. gad? vi?am pieš?irta Neringas pašvald?bas goda z?me. 1990. gad? uzvar?jis pirmaj? Lietuvas pastmarku konkurs?. Ir organiz?jis 19 starptautiskos Nidas plen?rus. Sagatavojis 175 Nidas glezniec?bas izst?des Lietuv?, Indij?, Latvij?, It?lij?, Somij?, Krievij?, V?cij?, Baltkrievij?, ?ehij?… Ir vair?k nek? 40 starptautisko plen?ru organizators. Sagatavojis ap 70 savu person?lizst?u Lietuv?, Indij?, V?cij?, Krievij?, Baltkrievij?, Latvij?, Somij?, D?nij?. Piedal?jies vair?k nek? 400 grupu izst?d?s.

 

1980. gad? beidza Kau?as S. uka Lietiš??s m?kslas tehnikumu (m?ksliniecisk? fotogr?fija, pasniedz?ji.  P.  Karpavi?s un M. Dapkus), 1993. gad? beidza Vi??as M?kslas akad?miju (Glezniec?bas  fakult?ti), pasniedz?ji J. Dani?ausks, V. Antanavi?s, A. Šaltenis, K. Zapkus (ASV) un L. Katins.

 

Gleznot?js, interes?jas par  fotom?kslu, v?sturi, kolekcion?šanu, maket?šanu. Ir izveidojis K?nigsbergas un Šau?u vecpils?tu maketus. 2009. - 2014. gad? izdevis ?etras profesion?l?s m?kslas gr?matas un daudz glezniec?bas katalogu.

 

Arturs SAVICKS (1971)

 

LMS loceklis kopš 1999. gada. Gleznot?js. Sta?jies V?cij?, Norv??ij?. Piedal?jies starptautisk?s izst?d?s, plen?ros kopš 1997. gada. Ir sagatavojis savu gleznu izst?des Lietuv? un ?rzem?s.

 

„Idejas vieno cilv?kus vai vi?us š?ir... Idejas m?kslas pasaul? ir ?paši svar?gas, jo bez lidojuma, bez ide?lisma dzirksteles dai?rade  „neelpo””. Arturs Savicks ir romantikai visuzticam?kais Nidas bru?inieks, kura dai?rade vienm?r ir dz?va, puls?joša, ekspres?va, kas ieelpo dz?ves prieku...

 

A.Savicka dai?rade – daudzsl??ains nosl?pums, daudzdimensiju kr?su sp?le, ar kuru gleznot?js „sp?l?jas” ar uzman?gu skat?t?ju...

 

Skaidre Butnorjute (izvilkums par vi?u no Nidas gr?matas)

 

 

Jozs PRANCKEVI?S  (1952)

 

LMS loceklis kopš 2005. gada. Gleznot?js, arhitekts, sabiedrisks darbinieks un mecen?ts. Reta m?sdienu person?ba, kas uztur un atbalsta Lietuvas m?kslas dz?ves att?st?bu. S?ka organiz?t starptautiskas izst?des, iepaz?stinot ar lietuviešu m?kslu Berl?n?, Maskav?, Nid?, Vi???, Deli, Pršerov?, R?g?, Amsterdama, Stokholm? un Pr?g?.

 

J. Pranckevi?a glezniec?ba ir daudzsl??aina, ekspres?va, gaiša un kr?saina. Vi?am pat?k daudz ce?ot, gleznot ?rvalstu plen?ros, vi?š jau ir apmekl?jis It?liju, V?ciju, Poliju, Rum?niju, Ukrainu, ASV, Islandi...  Šobr?d J. Pranckevi?s ir Vi??as galerijas „JuozasART” direktors. Ir izdevis savas dai?rades katalogu.

 

Skaidre BUTNORJUTE (1971 )

 

Beigusi Šau?u Pedago?ijas universit?ti un 1995. Gad? - Vi??as M?kslas akad?miju. Kopš 1999. gada M?kslinieku asoci?cijas „Tiltas” locekle. Str?d? par pedagogu. Audzina tr?s d?lus.

 

2001. gad? sta?j?s miniat?ru glezniec?b? pie prof. Kamal Kapura Indij?, k? ar? 2009. gad? M?kslas akad?mij? Vaduz? (Šveic?), k? ar? apvienotaj? Lihtenšteinas un Šveices M?kslas akad?miju organiz?taj?  sieviešu m?kslinie?u forum?. Sagatavojusi savas person?lizst?des Vi???, Klaip?d?, Maei?os, Ka?i?ingrad?,  Alen? un Ahrenshop? (V?cij?), Tamper? (Somij?), Minsk? (Baltkrievij?) un 2011. gad? Indij?, Deli (kop? ar Sau?u Kropi), kur? Indijas ?rlietu ministre Preneet Kaur ieg?d?j?s divus dai?darbus, k? ar? 2011. gad? un 2013. gad? - izst?des J?rmal?.

 

Ir piedal?jusies 32 starptautiskos glezniec?bas plen?ros Lietuv? un ?rzem?s: Indij?, Polij?, Krievij?, Latvij?, Šveic?, V?cij?, Baltkrievij?. Ar savu dai?radi ir piedal?jusies vair?k k? 200 grupu izst?d?s Lietuv? un ?rzem?s.

 

M?kslinieciskie mekl?jumi un mokas – mani m??gie pavado?i, kad katru dienu n?kas lavier?t starp v?lmi pa?emt rok?s otu un katlu k?pošas zupas... Mana dai?rade – tas ir st?st?jums par Parasto dz?vi... ar neparast?m j?t?m, kuras pace? m?s no ikdienas...” Skaidre

 

Izst?di „Baltija. J?ra. Lietuva” Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? organiz? Lietuvas M?kslinieku asoci?cijaI „TILTAS”, sadarbojoties ar Latvijas M?kslinieku savien?bu un Lietuvas Republikas v?stniec?bu Latvijas Republik?.

 

Izst?des kurators Sau?us Kropis

Ekspoz?cijas veidot?ji: Igors Dobi?ins, J?nis Purcens

 

 

baltija,jura,lietuva.