Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 ?sten?ba, Labest?ba, Paciet?ba m?ksl? M?kslas dienas 2013. M?KSLINIEKA MONOLOGS Saules apmirdz?tie I Rudens. N?kotne s?kas šodien Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

RUDENS. N?KOTNE S?KAS ŠODIEN.

20.12.2013. - 01.03.2014.

 

 

 

Turpinot trad?ciju, 2013. gada 20. decembr? div?s norises viet?s tiks atkl?ta 38. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de „Rudens”. Š? gada apakšt?ma - „N?kotne s?kas šodien”, aicina izst?d? ekspon?to darbu autorus interpret?tšodienas pavedienus, lai formul?tu v?ziju r?tdienai.


Laik?, kad pasaule atrodas seismisku kult?ras p?rmai?u vid?, ar? p?d?j? gada notikumi Latvijas kult?ras dz?v? ietekm?juši m?kslas pasaules saros?šanos. Cilv?ku dzi??k?s p?rdomas, kaisl?bas un v?lmes tiek izteiktas caur att?lu, ska?u, kust?bu – caur m?kslas valodu. M?ksla p?rmai?as v?las jau šodien. N?kotne s?kas šodien.

Kopum? b?s iesp?ja apskat?t vair?k k? 90 darbus, kur p?rst?v?tas t?das jomas k? glezniec?ba, t?lniec?ba, foto m?ksla, instal?cija un citas jomas. Visi izst?d?tie darbi ir tapuši laika period? no 2012. gada nogales l?dz 2013. gada nogalei, un to autori ir gan jaunie, gan jau zin?mie Latvijas m?kslinieki. 

 

Izst?di „Rudens. N?kotne s?kas šodien” b?s iesp?jams apskat?t no 2013. gada 20. decembra l?dz 2014. gada 1. martam LMS LMS radošaj? m?tn? „Kombin?ts M?KSLA”, Gaujas iel? 5.


Iesniegtos darbus izv?rt?ja profesion?lu m?kslinieku un m?kslas zin?tnieku ž?rija: Ieva Saul?teInese V?ri?aPaulis LiepaIvars HeinrihsonsBaiba Guste un Igors Dobi?ins.


Izst?des kuratore: Katr?na D?ka.


Atbalsta: R?gas Dome, Biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba” un LMS galerija.

Inform?cija: www.lms.lvwww.facebook.com , [email protected]

 

LMS galerija:


 

Ansis Dobi?ins "B?ka"

autortehnika, 2013

 

 

 

"Kombin?ts M?KSLA", Gaujas iela 5: