Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 M?kslas dienas 2015. M?KSLAS K?ADA Kur paliek cilv?ks? T?lniec?bas izst?de "T-FAKTORS" Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

M?KSLAS DIENAS 2015. M?KSLAS K?ADA

15.04. - 17.05.2015.


 

15. apr?l? plkst. 17.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? ar Latvijas m?kslinieku izst?di tiks atkl?ts vizu?l?s m?kslas festiv?ls "M?kslas dienas 2015. M?kslas k?ada".

 

M?kslinieka pašapzi?a un pašnov?rt?jums radošaj? proces? - tie b?s akcenti, ko biedr?ba "Latvijas M?kslinieku savien?ba" ir izv?rsusi festiv?la "M?kslas dienas" izst?d?s "Vizu?l? virtualit?te" (2012), k? ar? trilo?ij? "M?kslinieka monologs" (2013), "M?kslas dialogs" (2014) un "M?kslas k?ada" (2015).

 

Šogad M?kslas dienu festiv?la tr?s gadu cikls nosl?dzas ar t?mu "M?kslas k?ada", rosinot dom?t par m?kslinieku, kurš, radot savu darbu un ?aujot to ekspon?t, iek??st plaš?k? "mašin?rij?". M?kslinieka darbs s?k piedal?ties k?das instit?cijas, kuratora vai draugu/biedru grupas "k?ad?" - izst?d?, festiv?l?, sarun?s, t?d?j?di sevi pozicion?jot plaš?k? m?rog?.

 

Izst?d? p?rst?v?ti vair?k nek? 60 visu paaudu Latvijas m?kslinieki no da?diem Latvijas novadiem, veidojot unik?lu, patiesu un kontrastainu šodienas vizu?l?s m?kslas redz?jumu glezniec?b?, t?lniec?b?, grafik?, instal?cij?s un citos m?kslas veidos.

 

Latvijas M?kslinieku savien?ba v?las akcent?t profesion?lismu k? v?rt?bu, kas stiprina m?kslinieka poz?ciju, kas savuk?rt ietekm? procesus, kur veidojas gar?gi sp?c?ga vide, kas balst?ta ne tikai pat?r?t?ja v?lm?s. K? nor?da Latvijas M?kslinieku savien?bas prezidents Igors Dobi?ins, m?kslinieka vissvar?g?k? poz?cija ir rad?t darbus, v?rt?ba ir tai "k?adai", kas rodas diskusij? par darbu saturu, formu, kvalit?ti, ieg?stot rezonansi un atsauc?bu v?rt?t?ju vid?.

 

Biedr?ba "Latvijas M?kslinieku savien?ba" festiv?lu "M?kslas dienas" r?ko jau no 1959. gada. M?kslas dienas ir sv?tki, kam rakstur?ga tendence tuvin?t m?kslu sabiedr?bai un kas ik gadu pied?v? daudzveid?gus un demokr?tiskus pas?kumus kult?ras un m?kslas baud?šanai.

 

Izst?de "M?kslas dienas 2015. M?kslas k?ada" b?s skat?ma no 15. apr??a l?dz 17. maijam Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?.

 

 

M?kslas dienas 2015