Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 M?kslas dienas 2015. M?KSLAS K?ADA Kur paliek cilv?ks? T?lniec?bas izst?de "T-FAKTORS" Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Izst?de „Kur paliek cilv?ks?”

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja darbu izst?de

 

 

Izst?d? ekspon?tie Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja darbi rad?ti laika posm? no 1960.gadu vidus l?dz 1980.gadu vidum, kad m?kslinieku radoš? darb?ba bija pilnasin?ga un spraiga: akt?va dal?ba izst?d?s, nemit?gi mekl?jumi un v?lme realiz?ties. „Hruš?ova atkusn?” m?kslinieki, p?rvarot laikmeta padomisko dikt?tu, skolas uzliktos tematiskos un m?kslinieciskos „r?mjus”, bet saglab?jot profesionalit?ti, pilsonisko gaumi un latvisko mentalit?ti rad?ja cit?dus stilistikos risin?jumus. M?kslinieki, intelektu??i, radoš?s inteli?ences p?rst?vji mekl?ja savpatn?bu un savstarp?j? radoš? s?ncens?b? norobeojoties no padomju m?kslas ofici?lajiem uzst?d?jumiem, emocion?li bag?taj? da?d?b? atrada savu nost?ju, dak?rt melanholisku un atsvešin?tu no ?rpasaules noris?m, kuru sp?ja atspogu?ot m?ksl?.

Latvijas m?ksla 20.gadsimta 50.-60.gados ir emocion?li spriega ar monument?lu v?rien?gumu, kas pau laikmetam noz?m?gas t?mas, bet jau 20.gs. 60.gadu vid? m?ksl? pausto romantisko patosu nomaina romantisk? atsvešin?t?ba, un it seviš?i tas att?st?s glezniec?b?. V?so to?u tonalit?t? m?kslinieki it k? „auksti” noskat?s laikmeta noris?s, kur joproj?m pilsonisk? apzi?a akt?vi tiek kairin?ta ar? ar str?lnieku, revol?cijas un kara t?m?m. M?kslinieki savu rezign?to nost?ju un attieksmi pau klus?s dabas, ainavas, portretu anru darbos.

20.gs.70.gados m?ksl? par?d?s realit?tes interpret?cija, kuru katrs m?kslinieks atspogu?o sav? m?kslas valod?, un biei vien siets ir autora domas paud?js, nevis dabas nogleznojums. Izst?d? redzama katra autora mekl?jumi norobeoties no brutalit?tes un politisk? rupora „?augiem”. Georgs Š?nbergs kluso darbu ziedu gais?gum? grib atkal justies k? b?rn?b?, kad ap?em naivums un neviltots prieks. Savuk?rt Juris Bakl?ns glezno savu ?imeni, kas s?k iedz?voties jaunaj? daudzst?vu ?ku rajon?, kur sp?j saskat?t ar? k?du romantisku noska?u, bet Vija Maldupe m??ina att?lin?ties caur renesanses lirismu. Miervaldis Polis, J?nis Anmanis „b?g” v?stur?, gleznojot attiec?g? laikmeta person?us vai priekšmetus, bet Juris Dimiters noraidot emocionalit?ti ar fant?zijas un paradoksu pal?dz?bu caur plak?tisku formu r?da mums bezpersonisko apk?rt?jo vidi.

Izst?des galven? ekspoz?cija rosina dom?t par laiku, kas k? „vilciens” m?s strauji ved, un m?s ?trum? noskat?mies uz noris?m, kas trauc?s gar?m. Tam laikam rakstur?g?s t?mas un m?kslinieciskie l?dzek?i akcent?ti uzr?dot Semjona Gelberga darbu „P?d?j? gran?ta” (1970) un D.Skulmes „Mirušo piemi?ai” (1968), kas ir k? 20.gs. otr?s pus? m?ksl? noz?m?gas „stacijas” un arhitipi. Savpatn? m?kslinieku dom?šana un sp?ja to iemiesot materi?l?, nezaud?jot p?rliec?bas sp?ku, izkopjot ton?l?s grad?cijas un saglab?jot notur?gu profesionalit?ti, rosin?ja jaut?jumu loku: KUR PALIEK CILV?KS?

 

Teksta autore: m?kslas zin?tniece Baiba Guste

Izst?des koncepcijas autors: t?lnieks Igors Dobi?ins

Izst?de atv?rta l?dz 29.j?lijam 2015.gad?

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija
Darba laiks: P, O, T, C, P, S, Sv 12.00 – 17.00

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs

R?ga, 11. novembra krastmala 35, 3.st?vs
Darba laiks: P, O,T, C, P 12.00 – 17.00


 

J?nis Pau?uks


J?nis Pau?uks