Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Starptautisk? vizu?l?s m?kslas izst?de

„RUDENS 2015/ BARIK?D?M 25”

13.01.-14.02.2016.


 

Š.g. 13. janv?r? Latvijas M?kslinieku savien?bas (turpm?k - LMS) galerij? tiks atkl?ta 40. ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de „RUDENS 2015/ BARIK?D?M 25”. LMS r?kot? ikgad?j? „RUDENS” izst?de šoreiz notiek starptautisk? kontekst?, sadarb?b? ar Lietuvas M?kslinieku asoci?ciju un Igaunijas M?kslinieku asoci?ciju, k? ar? 1991.gada barik?u muzeju. 


Latvijas M?kslinieku savien?ba šogad atz?m?s Latvijas kult?rtelpai vair?ku noz?m?gu notikumu gadadienas: Latvijas M?kslinieku savien?bai – 75, izst?dei „RUDENS” – 40, LMS muzejam – 25, bet gads s?kas ar 1991.gada notikumu atz?m?šanu.

Izst?des „RUDENS 2015/ BARIK?D?M 25” m?r?is ir izveidot ekspoz?ciju ar m?kslas darbiem, kuri b?tu k? koment?rs un viedoklis par m?sdienu aktualit?t?m un valstiski noz?m?giem notikumiem 1991.gada janv?r?. Latvijas M?kslinieku savien?bu, Lietuvas M?kslinieku asoci?ciju un Igaunijas M?kslinieku asoci?ciju izst?d? „RUDENS 2015/BARIK?D?M 25” p?rst?v?s 39 autori, ar vair?k k? 50 vizu?l?s m?kslas darbiem. Izst?dei iesniegtos latviešu autoru darbus izv?rt?jusi profesion?lu m?kslinieku un m?kslas zin?tnieku ?rija. 2016.gad? ekspoz?cija b?s skat?ma ar? Lietuv? un Igaunij?. Akcent?jot Latvijas M?kslinieku savien?bai noz?m?g?s jubilejas ir izveidots izst?des katalogs „RUDENS 2015/ BARIK?D?M 25” (sast.I.Niedre, izdev.LMS).

Atz?m?jot LMS muzeja 15 gadu jubileju, LMS galerij? b?s skat?ma ar? LMS muzeja ekspoz?cija „RUDENS 2015/BARIK?D?M 25”, kur? iek?auti 20. gadsimta 2.puses darbi –

supergrafikas jeb lielizm?ra sietspiedes grafikas darbi, plak?ti un skulpt?ras, kas visspilgt?k izsaka br?vdom?g? m?kslas gara ideju.  

L?dz?s izst?dei „RUDENS 2015/BARIK?D?M 25” LMS galerij? izveidota Lietuvas Republikas Seima sagatavota lietuviešu kinooperatora un filmu reisora Joza Kazlauska fotogr?fiju izst?de „Izš?irošais 1991. gada janv?ris”.

 

Izst?des ietvaros 1991.gada barik?u muzej? 18.janv?r? plkst.17.00 tiks atkl?ta latviešu autoru ekspoz?cija „RUDENS 2015/BARIK?D?M 25” un 28. janv?r? plkst.17.00 LMS galerij? notiks diskusija „BARIK?D?M 25”.

 

Izst?di atbalsta: R?gas dome, Latvijas Republikas Kult?ras ministrija, Lietuvas Republikas v?stniec?ba Latvijas Republik?, Igaunijas Republikas v?stniec?ba Latvijas Republik?, Latvijas Republikas v?stniec?ba Lietuvas Republik?, Latvijas Republikas v?stniec?ba Igaunijas Republik?, Latvijas Kara muzejs, Muhu M?kslinieku biedr?ba, Zemgus Poligr?fijas Serviss, „Valmiermuias alus”. Informat?vais atbalst?t?js: urn?ls „Ir”.

Izst?des kuratori: Igors Dobi?ins, Ieva Smi??e, Tiiu Rebane, Evelina Januškaite

 

 

***

Izst?des atkl?šana: 2016.gada 13.janv?r?, plkst.17:00

Norises laiks: 13.01.-14.02.2016.

Norises vieta: LMS galerija, 11.novembra krastmal? 35, R?ga


 

RUDENS 2015