Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAŠPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Atkl?s festiv?lu «M?kslas dienas 2016. Pašportrets. Identit?te»

 

 

M?KSLAS DIENAS 2016. PAŠPOTRETS IDENTIT?TE

15.04. - 15.05.2016.


 

Š. g. 15. apr?l?, Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? ar Latvijas m?kslinieku izst?di un LMS muzeja kolekcijas izst?di «Prezidenti» atkl?ts festiv?ls «M?kslas dienas 2016. Pašportrets. Identit?te».


Izst?d? «M?kslas dienas 2016. Pašportrets. Identit?te» b?s apskat?mi 85 Latvijas profesion?lo m?kslinieku un m?kslas studentu jaun?kie m?kslas darbi, no daž?diem rakursiem apsp?l?jot festiv?la un izst?des t?mu «Pašportrets. Identit?te».

Izst?des dal?bnieki tika aicin?ti veidot tiešu vai abstraktu sevis portret?jumu, kur par atskaites punktu k??st katrs pats un t? person?gais redz?jums. M?kslinieka redz?jums ir b?tisks, jo tieši vi?š ir tas, kas pasauli mai?u laik? tver j?t?g?k.

Izst?des ekspoz?cija, kas velt?ta Latvijas M?kslinieku savien?bas 75. gadadienai, veido biedr?bas t?laini emocion?lo portret?jumu šodien.

Papildus tam skat?ma ar? LMS muzeja kolekcijas izst?de «Prezidenti», kur? apskat?ms biedr?bas «Latvijas M?kslinieku savien?ba» visa past?v?šanas laika LMS prezidentu radošais veikums, kas ticis iek?auts LMS muzeja kolekcij?.

 

Festiv?la «M?kslas dienas 2016. Pašportrets. Identit?te» atkl?šana plkst.17.

Atkl?šanas pas?kum? uzst?sies pianiste Zane Rubesa.