Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

LAIKMET?GAIS SLOV?KU STIKLA M?KSLAS DIZAINS

22.09. - 09.10.2016.


 

Slov?kijas prezident?ras ES Padomes ietvaros Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? b?s skat?ma starptautiski slavena slov?ku stikla m?kslinieka Patrik Illo person?lizst?de “Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains”.

 

Slov?kijas Republikas v?stniec?ba Latvij? š.g. 22. septembr? plkst. 15.00 aicina uz starptautiski atz?ta un augsti nov?rt?ta slov?ku stikla m?kslinieka Patrik Illo (Patrik Illo, dz.1973.g.) laikmet?g? stikla dizaina izst?des atkl?šanu Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?.


Patriks Illo ir vadošais ?rštata dizaineris vair?kos prestios stikla izstr?d?jumu raošanas uz??mumos, k? Rona Slov?kij? un Krosno Polij?. M?kslinieka stikla dizainu raksturo funkcionalit?te, minim?lisms un prec?zu l?niju elegance, k? ar? absol?ta tehnisk? meistar?ba. Tom?r galvenais vi?a darbos ir humors un vieglums, kas tiem pieš?ir rakstur?gas m?ksliniecisk?s nokr?sas.

Lai ar? Patrika Illo ekspresija galvenok?rt ir saist?ta ar stikla trauku dizainu, vi?š ir veidojis ar? stikla instal?cijas un objektus. Paral?li savai radošajai darb?bai m?kslinieks pasniedz Bratislavas M?kslas un dizaina akad?mij? un vada Stikla m?kslas departamentu.

Par stikla dizainu Patriks Illo ir sa??mis daudzus noz?m?gus pašm?ju un starptautiskus apbalvojumus.

Izst?de b?s apskat?ma no 22. septembra l?dz 9. oktobrim 2016.gad?, Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?.

 

Izst?des atbalst?t?ji: Slov?kijas Republikas v?stniec?ba Latvij?, Slov?kijas prezident?ra Eiropas Savien?bas Padom?, biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”, Bratislavas M?kslas un dizaina akad?mija, RONA, KOVAK, CULTURE&SLOVAKIA GOOD IDEA.