Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

 

“PINGPONGS. IDEJU SASP?LE”

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?de

13.10. – 02.11.2016.

 

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs (LMS muzejs) aktualiz?jot savu m?kslas darbu kr?jumu, rosina atcer?ties vai no jauna ieraudz?t 20.gs.2.puses m?kslas darbus, kuri izst?d? “Pingpongs. Ideju sasp?le” par?da t? laika sacens?bu garu m?kslas dz?v?.


Plašaj? ekspoz?cij? v?rojams nesen? laikmeta v?riens – gan lielajos darbu izm?ros, gan da?daj? m?kslas valod?, ko m?kslinieki var?ja att?st?t. Vi?u radošais, akt?vais gars bija nerimt?gs v?lm? sacensties. Bag?t?g? stilistika, centieni p?t?t un stud?t dabu, pasauli, stiliz?t un visp?rin?t, klusin?t un uzsv?rt – t? ir sasp?le, kur? m?kslinieki var?ja viens otru bag?tin?t. Ar? piln?gi pret?js sniegums tika uztverts k? izaicin?jums, kas liek b?t v?l tr?p?g?kam t?lojuma, kr?su izv?l? un to?u izsmalcin?t?b?. M?kslinieks bag?tin?ja m?kslinieku, bet skat?t?ja uzdevums un aicin?jums bija augt l?dzi un izprast m?ksliniecisk?s domas.


Izst?des veidot?ji v?l?jušies rad?t „sasp?li”, un skat?t?jam ir iesp?ja v?rot m?kslas att?st?bu starp ekspoz?cijas vec?ko un jaun?ko darbu: Gun?rs Hermanovskis “Kartupe?u rac?ji” (1947) un Valdis Kr?sli?š “Saldais d?ms” (1990), k? no akt?v?s dz?ves norišu (raas nov?kšana, zivju k?pin?šana, rumul?šan?s u.c.) att?lošanas, spraig?s izteiksmes l?dzek?u izmantošanas un b?šanas dz?ves centr? tiek sasniegta t?lu rezign?t?ba, un pasaules v?rošana it k? “no malas”. Izst?des koncepcija ir par aktu?liem, m?sdienu jaut?jumiem: m?kslinieka lomu, atbalstu da?dos laikmetos, par m?kslinieka akt?vismu toreiz un samierin?šanos tagad.

 

 

Izst?de “Pingpongs. Ideju sasp?le” Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g? apskat?ma no 13.10. – 02.11.2016., bet Daugavpils Marka Rotko m?kslas centr? no 17.11.2016. l?dz 31.01.2017., kur t? norisin?sies ar Valsts Kult?rkapit?la fonda m?r?programmas „Profesion?l?s m?kslas pieejam?ba re?ionos” atbalstu.


Izst?des idejas autors: t?lnieks Igors Dobi?ins, biedr?bas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” prezidents.

Izst?des dizaina veidot?ji: Igors Dobi?ins, Ansis Dobi?ins