Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

J?nis Anmanis (1943) “Klus? daba ar liniem”, 1982. Kartons,  e??a, 115x90 cm. LMS muzejs

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?de “KLUS? DABA”

 

04.08.2017.-15.09.2017.

 

 

Al?ksnes M?kslas skol? no 4.augusta apskat?ma Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?de “Klus? daba”.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja (LMS muzejs) izst?d? izv?l?ts viens anrs – klus? daba, kur v?rojama m?ksliniecisko l?dzek?u att?st?ba s?kot no 20.gs.50.gadu beig?m l?dz 80.gadu beig?m. Izst?d? v?rojami gan izcili klus?s dabas meistari: Imants Vecozols, J?lijs Vi?umainis, Indulis Zari?š, Biruta Baumane u.c., gan laikmeta ainu raksturojoši noz?m?gi autori: Vilis Dvielis, Mihails Kor?eckis, Aija Zari?a, Nikolajs Breikšs u.c., gan autori, kuru darbi reti tiek izst?d?ti: Ingr?da Kalna, Marina Ainbindere u.c.

 

Klus?s dabas aizs?kumi mekl?jami 17.gadsimta Holand?, kad bija par?d?jies jauns piepras?jums un m?ksliniecisk? izpausme – gleznas, kur visda?d?ko priekšmetu t?lojum? autori cent?s re?listiski sasniegt to visrakstur?g?ko atveidu: kr?š?as ziedu bu?etes, stikla un sudraba trauki, drap?rija, uz kuras ekspon?jas k?ds š??vis ar melle?u p?r?gu vai š?i??i un gandr?z oblig?ti – citrons. anra att?st?ba v?rojama ar? vanit?s, kas pasaul?go lietu laic?gumu izsaka galvaskausu, smilšu pulkste?a, sveces simbolos, t?dej?di atg?dinot “Memento mori!”.

 

Latvijas m?ksl? klus?s dabas anrs par?d?s diezgan v?lu – 20.gs.20.gados, kad priekšmetu t?lojums balst?ts gan re?listisk? dz?ves izpratn?, gan vecmeistaru gleznu izp?t?, gan modernisma laikmetam rakstur?gaj? stiliz?cij?.

 

Ekspoz?cij? redzamaj?s LMS muzeja kolekcijas glezn?s tiek akcent?ta m?kslinieku akt?v? v?lme izpausties klus?s dabas anr? laikaposm? no 20.gs.60.gadiem l?dz 80.gadu beig?m, kad ar? tika veidota LMS plaš? kolekcija.

 

P?c 2.pasaules kara, kad m?su m?ksl? tika aktualiz?ti soci?lisma darba?audis, to varon?g? pag?tne un spo? n?kotne, klus?s dabas anrs tika „pieklusin?ts”. „Vienk?rša” priekšmetu att?lošana padomju ideolo?ijai bija par maz, lai paustu jaun?s dz?ves noz?m?gumu un m?ksliniekiem tika aizr?d?ts par form?lismu, kas tolaik noz?m?ja, ka darbos par galveno izvirza m?ksliniecisko formu, bet saturs tiek noniecin?ts, un l?dz ar to šie darbi izst?d?s reti tika ekspon?ti. Jauns c?liens klus?s dabas anr? par?d?j?s s?kot ar 20.gs.70.gadiem, kad tieši šaj? priekšmetu t?lojum? visvair?k m?kslinieki mums atkl?j savas profesion?l?s intereses, m?kslinieciskos mekl?jumus, veiksmes kompoz?cij?, kr?su salikumos, triepiena rakstur?, it ?paši, protams, glezniec?b?.

 

Izst?des ekspoz?cija veidota uzsverot, ka latviešu glezniec?b? klus? daba vair?k tiek t?lota k? savas pat?bas izteikšana laikmetam  rakstur?g? izteiksm?. Radot kluso dabu m?kslinieks paliek tikai ar sevi, vi?a domas galvenok?rt tiek v?stas virzien? k? par?d?t m?ksliniecisko var?šanu un tieši šaj? anr? m?kslinieki ir izpaudušies vislabpr?t?k, visbie?k un visradoš?k.

 

Izst?de apskat?ma l?dz 15.septembrim.

 

Teksts: m?kslas zin?tniece Baiba Guste

 

Ekspoz?cijas idejas autors: t?lnieks Igors Dobi?ins, biedr?bas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” prezidents.

 

***

Izst?de “Klus? daba”, 04.08.2017.-15.09.2017.

Al?ksnes M?kslas skola, Oj?ra V?cieša iela 2, Al?ksne

Darba laiks: darba dien?s no 10.00-17.00; 05.08. no 10.00-17.00; 06.08. no 10.00-14.00; S., Sv. sl?gts

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Latvijas M?kslas Akad?mija (LMA)  sadarb?b? ar Latvijas M?kslinieku savien?bu (LMS)  jau kopš 2001.gada ikgad?ji r?ko starptautiskus m?kslas simpozijus Latvijas M?kslinieku savien?bas Starptautiskaj? m?kslas un izgl?t?bas centr? un Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja radošaj? fili?l? Zv?rtavas pil? (www.zvartavaspils.lv). Kontakti, semin?ri, meistardarbn?cas un radošais darbs KOP? simpozija ietvaros aktiviz? Latvijas m?kslas integr?cijas procesus pasaules m?kslas aprit?. Šovasar  no 26.06.2017 - 07.07.2017 ir norisin?jies: Starptautiskais Porcel?na Apgleznošanas Simpozijs “KOP? 2017” - „TOGETHER 2017”. Simpozij? piedal?j?s 23 da?du nozaru m?kslinieki, tika p?rst?v?tas 7 valstis: Anglija, Austrija, Krievija, Turcija, Lietuva, Polija un, protams, Latvija.

 

Latvijas porcel?na trad?cijas veidojuš?s kopš 19.gadsimta vidus. S. M. Kuz?ecova porcel?na un fajansa fabrika, Jesena porcel?na fabrika, „Baltars” un citas porcel?na apgleznošanas darbn?cas, R?dolfs Pelše un Latvijas M?kslas akad?mijas Keramikas katedra, R?gas Porcel?na r?pn?ca, Lietiš??s m?kslas vidusskolas keramikas noda?a – tie ir Latvijas porcel?na v?stures simboli, kas veidojuši un pilnveidojuši porcel?na apgleznošanas trad?ciju Latvij?, lai nestu Latvijas porcel?na v?rdu pasaul?. Porcel?na apgleznošanas darbn?cas BALTARS m?kslas porcel?ns saj?smin?jis daudzus un šodien tas ir ietverts Latvijas kult?ras kanon?.  

 

Ar domu „Lai ien?k ar? porcel?n? 20. gadsimts” 1983. g. kerami?ei Silvijai Šmidkenai izdev?s aizs?kt porcel?na apgleznošanas simpoziju trad?ciju iesaistot taj? da?du nozaru m?ksliniekus. Kopš 1999. gada porcel?na apgleznošanas simpoziji notiek M?kslinieku Savien?bas m?kslas un izgl?t?bas centr? Zv?rtavas pil?. Porcel?na apgleznošanas meistardarbn?cu vada m?ksliniece Inese Brants. Kopš 2007. gada Zv?rtavas simpoziju organiz?šanu sadarb?b? ar LMS p?r?em Latvijas M?kslas akad?mijas keramikas katedra. Simpoziju kuratore enija Loginova.

 

Tradicion?li liel?s porcel?na v?zes ir apgleznošanas simpoziju galven? t?ma un Zv?rtavas Laikmet?g?s porcel?na apgleznojumu kolekcijas porcel?na istabu galvenie ekspon?ti. Simpozija lab?kie darbi non?k Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kolekcij?.

 

Izst?des atkl?šana notiks piektdien, 4.august?, pl. 16:00  Dekorat?v?s m?kslas un dizaina muzej?, Sk?r?u iel? 10/20, R?g?.

 

Simpoziju organiz?:  Latvijas M?kslas Akad?mija (LMA) un Latvijas M?kslinieku savien?ba (LMS)

 

Simpozija kuratore: enija Loginova 

 

Simpoziju atbalsta:  KKF, DMDM, LNMM, Galerija Aps?da, Merrild, Latvijas Maiznieks, Trik?ta, 

PF ?ekava, R?gas Piensaimnieks

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

LMS Muzeja izst?de

PINGPONGS. IDEJU SASP?LE

Daugavpils Marka Rotko m?kslas centr?


 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejs (LMS muzejs), aktualiz?jot savu m?kslas darbu kr?jumu, rosina atcer?ties vai no jauna ieraudz?t 20. gs. 2. pus? tapušos m?kslas darbus, kuri izst?d? “Pingpongs. Ideju sasp?le” par?da t? laika sacens?bu garu m?kslas dz?v?. 

 

Plašaj? ekspoz?cij? v?rojams nesen? laikmeta v?riens – gan lielajos darbu izm?ros, gan da?daj? m?kslas valod?, ko m?kslinieki var?ja att?st?t. Vi?u radošais, akt?vais gars bija nerimt?gs v?lm? sacensties. Bag?t?g? stilistika, centieni p?t?t un stud?t dabu, pasauli, stiliz?t un visp?rin?t, klusin?t un uzsv?rt – t? ir sasp?le, kur? m?kslinieki var?ja viens otru bag?tin?t. Ar? piln?gi pret?js sniegums tika uztverts k? izaicin?jums, kas liek b?t v?l tr?p?g?kam t?lojum?, kr?su izv?l? un to?u izsmalcin?t?b?. M?kslinieks bag?tin?ja m?kslinieku, bet skat?t?ja uzdevums un aicin?jums bija augt l?dzi un izprast m?ksliniecisk?s domas.

 

Izst?des veidot?ji v?l?jušies rad?t „sasp?li”, un skat?t?jam ir iesp?ja v?rot m?kslas att?st?bu starp ekspoz?cijas vec?ko un jaun?ko darbu, proti, Gun?ra Hermanovska “Kartupe?u rac?ji” (1947) un Valda Kr?sli?a “Saldais d?ms” (1990), kur no akt?v?s dz?ves norišu (raas nov?kšana, zivju k?pin?šana, rumul?šan?s u.c.) att?lošanas, spraig?s izteiksmes l?dzek?u izmantošanas un b?šanas dz?ves centr? tiek sasniegta t?lu samierin?šan?s ar dz?vi un pasaules v?rošana it k? “no malas”. Izst?des koncepcija skar m?sdien?s aktu?lus jaut?jumus: m?kslinieka lomu, atbalstu da?dos laikmetos, m?kslinieka aktivit?ti toreiz un samierin?šanos tagad.

 

Izst?de apskat?ma l?dz 29.01.2017.


Izst?des idejas autors: t?lnieks Igors Dobi?ins, biedr?bas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” prezidents.

Izst?des dizaina veidot?ji: Igors Dobi?ins, Ansis Dobi?ins  

Atbalst?t?ji: Daugavpils Marka Rotko m?kslas centrs, Valsts kult?rkapit?la fonds, biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”

 

Att?li no izst?des ekspoz?cijas (foto I.Dobi?ins):

 

 

 

 

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas prezidents Igors Dobi?ins un

Daugavpils Marka Rotko m?kslas centra vad?t?js Aleksejs Burunovs

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 „PATIESAIS KLUSUMS”

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?de

13.01.2017. -17.03.2017.

Te?tra nam? “J?ras v?rti”, Ventspil?,  Karl?nes iel? 40

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?de „Patiesais klusums”, kas norisin?sies no 13.janv?ra l?dz 19.febru?rim Te?tra nam? “J?ras v?rti”, Ventspil?, aicina 20.gs.60.-80.gadu m?kslinieku redz?jum? un izpausm?s iel?koties lietu metafiziskaj? b?t?b? vai „mier?g?s dz?ves” anr?, k? to sauca 17.gs. Francij?. Tieši interjera priekšmeti, ziedi, gr?matas, trauki, sve?turi utt. – m?su sadz?ves liecinieki, m?kslinieku br?v?, radoš? gara izpausmes atkl?j bez tematiskiem nosac?jumiem, izdab?šanas konjunkt?rai, bet ?aujoties savai formas, kr?su, triepienu un stilistikas valodai. Subjekt?vi veidots kompozicion?ls k?rtojums, filozofiskas p?rdomas vai priec?ga saj?sma par objekta formu, virsmu, fakt?ru – t? ir m?kslinieku izv?le, kam ?auties aicin?ts ar? m?sdienu skat?t?js.

Izst?des ekspoz?cija veidota uzsverot, ka latviešu glezniec?b? klus? daba vair?k tiek t?lota k? p?rtic?bas sv?tki un gandr?z k? nejauš?bas par?d?s filozofiskas p?rdomas, nolemt?bas saj?ta vai aizejoš? skaistuma estetiz?cija. Radot kluso dabu m?kslinieks paliek tikai ar sevi, vi?a domas galvenok?rt tiek v?stas virzien? k? par?d?t m?ksliniecisko var?šanu. Izst?d? ekspon?to m?kslinieku: B.B?rzi?š, O.Jaunar?js, I.Zari?š, O.?bols, B.Vasi?evskis, J.Vi?umainis, B.Baumane, J.Anmanis, J.Zem?tis, P.Postas, A.Zari?a, u.c.. darbos v?rojams, ka klus?s dabas anrs ir daudznoz?m?gs un var tikt izv?rsts gan k? prieks par bag?t?go rau vai sakr?ls v?st?jums, gan juteklisks baud?jums vai p?rdomu mirklis par pasaul?g?s es?bas trauslumu.

 

Izst?de „Patiesais klusums” veidota k? turpin?jums izst?d?m “Pingpongs. Ideju sasp?le” Daugavpils Marka Rotko m?kslas centr? un “Sarkanais un melnais” Vidzemes koncertz?l? „C?sis”, pateicoties Valsts Kult?rkapit?la fonda m?r?programmai “Profesion?l?s m?kslas pieejam?ba re?ionos” Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja cikl? „Latvijas M?kslinieku savien?bas 75.gadu jubileja”.

 

Izst?des idejas autors: t?lnieks Igors Dobi?ins, biedr?bas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” prezidents.

Izst?des dizaina veidot?ji: Igors Dobi?ins, Ansis Dobi?ins

 

Atbalst?t?ji: Valsts Kult?rkapit?la fonds, biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”, Te?tra nams “J?ras v?rti”, Ventspil?


 

 

 

 

 

 

Bruno Vasi?evskis (1939-1990) "Saules stars", 1987. Audekls, e??a, 50x65 cm. LMS muzejs

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

IZST?DE ,,SARKANAIS UN MELNAIS"

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Maija Tabaka "Cilv?ki pils?t?", 1982. Audekls, e??a, 170x130cm. LMS muzejs

 

 

Liep?jas muzej? b?s skat?ma Maijas Tabakas gleznu izst?de


 

9. decembr?, plkst. 17.00, atz?m?jot Latvijas m?kslinieku savien?bas 75 gadu jubileju, Liep?jas muzej? K?rm?jas prospekt? 16/18 ikviens ir aicin?ts uz izcil?s Latviešu m?kslinieces Maijas Tabakas gleznu izst?des “Maija Tabaka. Glezniec?ba. Retrospekcija” atkl?šanu. 

 

 

M?ksliniece ir viena no spo?kaj?m latviešu gleznot?j?m. Maijas Tabakas darbos atspogu?otas neparastas sievietes, pasaku t?li, iev?rojamas un interesantas latviešu un pasaules person?bas, k? ar? citi izt?loti t?li.

 

Maijas Tabakas izv?l?to t?lu raksturs ir košs, ekspres?vs, st?stošs, t? izpausmes nereti ir sirre?las. Vienlaikus da?a no vi?as m?kslas ir autobiogr?fiska, ta?u galvenok?rt m?ksliniece ir palikusi uztic?ga paz?stamu cilv?ku psiholo?iskam portret?jumam un p?rdom?tam, romantiskam, izv?rstam st?stam.

 

Izst?d? skat?mi darbi no Latvijas M?kslinieku savien?bas kr?juma, Latvijas Nacion?l? m?kslas muzeja kr?juma, J?rmalas pils?tas muzeja kr?juma, m?kslas galerijas "Mans's” kolekcijas un priv?tkolekcijas.

 

M?ksliniece sa??musi daudzus apbalvojumus, k? ar? vi?ai bijušas person?lizst?des ne tikai Latvij?, bet ar? vair?k?s cit?s pasaules valst?s. 1983. gad? par Maija Tabaku izdota gr?mata (autors Zigurs Konstants), bet 1976. gad? uz?emta filma „Nost?sti. Maija Tabaka” (reisors Hercs Franks),  izdota ar? L?gas Blauas gr?mata "Maija Tabaka. Sp?le ar dz?vi", u.c.

 

Izst?des atkl?šan? piedal?sies biedr?bas "Latvijas M?kslinieku savien?ba"   prezidents Igors Dobi?ins. M?kslinieku savien?bai, kas m?sdien?s juridiski p?rtapusi par biedr?bu, šogad atz?m? 75. gadu jubileju, vienm?r ir bijusi sava, sp?c?ga, m?kslinieciski radoša aura, kas neraugoties uz politisk?m, ekonomisk?m izmai??m bija gan k? vairogs no varas, gan k? vieta, kur pulc?j?s stipras un ?oti spilgtas person?bas.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) ?pašum? ir unik?ls 20. gs. otr?s puses m?kslas darbu kr?jums, kuru LPSR M?kslas fonds s?ka iepirkt 1957. gad?, un uz š?s kolekcijas b?zes 2001. gada 27.septembr? tika izveidots LMS muzejs.

 

LMS muzejs ir turpin?jis 1941.gad? dibin?t?s Latvijas PSR M?kslinieku savien?bas un Latvijas PSR M?kslinieku savien?bas M?kslas fonda, sabiedrisk?s organiz?cijas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” darb?bu.  Kopš 2014.gada LMS ?kas un muzeja kr?jums ir vienots muzeja komplekss.

 

LMS muzejs – dz?vs, domu rosinošs muzejs, kur? p?rst?v?tas spilgtas person?bas – Leo Svemps, Boriss B?rzi?š, Maija Tabaka, J?nis Pau?uks, LeaDavidova-Medene, Juris Mauri?š, Bruno Strauti?š, Gun?rs Krollis, R?dolfs Heimr?ts, Silvija Šmidhena, Juris Gagainis un citi autori – novatorisku ideju realiz?t?ji m?ksl?.

 

Maijas Tabakas darbu izst?de Liep?jas muzej? K?rm?jas pr. 16/18 b?s skat?ma no 9. decembra l?dz 26. febru?rim.

 

Izst?de Liep?jas muzej? notiek ar Valsts kult?rkapit?la fonda finansi?lu atbalstu.

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

MELDERE

Anita Meldere "Ansis k? burvis"  a/e  1984

 

LATVIJAS M?KSLINIEKU SAVIEN?BAS MUZEJA IZST?DE "PORTRETS"

02.08. - 29.09.2014.

TE?TRA NAM? "J?RAS V?RTI", KARL?NES IEL? 40, VENTSPIL?.


 

Latvijas M?kslinieku savien?ba aicina uz izst?des atkl?šanu 2014. gada 2. august? plkst. 17.00 Te?tra nam? "J?ras v?rti", Venstpil?.


Portrets m?sdien?s ir ?oti popul?rs pašpat?ri?a produkts ar t.s. paši?u vai selfiju, kurus ikkatrs var izveidot nofotograf?joties ar mobil? telefona pal?dz?bu, un biei vien jau t?l?t pat tas ir apskat?ms glob?laj? t?mekl?. Cilv?cisk? v?lme eksebicion?ties ir ieguvusi v?l nebijušas iesp?jas atr?d?t sevi publiskaj? telp?. Varb?t tieši t?d?? b?tiski ir ieskat?ties portreta anra m?kslinieciskaj?s kvalit?t?s?


Latvijas M?kslinieku savien?ba, aktualiz?jot savas m?kslas darbu kolekcijas populariz?šanu, jau otro gadu ir aizs?kusi Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja programmu „LMS M?KSLAS DESANTS”, kas paredz, ka vair?k?s viet?s Latvijas novados tiek veidotas ekspoz?cijas, rosinot skat?t?ju iepaz?t otru liel?ko 20. gadsimta 2.puses m?kslas darbu kolekciju Latvij?, kas ir noz?m?ga ar izcil?m m?kslinieciskaj?m atkl?sm?m.


Latvijas M?kslinieku savien?ba sadarb?b? ar Te?tra namu „J?ras v?rti” pag?jušaj? gad? skat?t?jus iepaz?stin?ja ar 20.gadsimta 80.gadu beigu glezniec?bu un t?lniec?bu, bet š? gada izst?de „Portrets” pozicion? laiku no 20.gadsimta 60.gadiem l?dz 80.gadu beig?m, kad portreta anrs glezniec?b? un t?lniec?b? bija ?oti aktu?ls, popul?rs un izv?rsta tika t?mas att?st?ba.

Izst?d? „Portrets” ir izv?l?ti m?kslas darbi, kas rad?ti da?d?s m?ksliniecisk?s izteiksm?s un stilistik? un nav biei redz?ti, piem?ram, gleznot?ju Leo Kokles, Anitas Melderes, Alda K?avi?a darbi, kuru atš?ir?g? glezniec?bas valoda atkl?j liriska portreta iez?mes. Savuk?rt stilistik?, formveid? un materi?los bag?t?gaj? t?lniec?bas kl?st? k? spoi meistari j?akcent?: L?ze Dzeguze, Aleksandra Briede, Igors Vasi?jevs, kuru skulpt?ru izteiksm?ba k? m?kslas aktualit?te nepaz?d ar? m?sdien?s. Izst?de rosina aizdom?ties par portreta anra robeu paplašin?šanu no re?l?m person?b?m l?dz portretiem k? asociat?viem t?liem.


Izst?de „Portrets” ir apliecin?jums, ka 20.gadsimta 70.-80.gados m?kslinieki bija atrais?ti dom?šan? un, atkl?jot arvien jaunus izteiksmes veidus, ir v?l?jušies par?d?t visda?d?k?s person?bas un t?lus. Latvijas m?kslas plaš? amplit?da no klusin?tiem to?iem l?dz ekspres?v?m kr?s?m, no lakoniski stiliz?t?m gran?ta skulpt?r?m l?dz graciozai plastikai bronz? ir m?su kult?rv?stures noz?m?gs mantojums.

Mag.art. Baiba Guste

 

Izst?des koncepcijas autori: m?kslas zin?tniece Astr?da Valtere un t?lnieks Igors Dobi?ins

Te?tra nams „J?ras v?rti” m?kslas un m?zikas projektu vad?t?ja Iveta ?rkš?e


Izst?des atbalst?t?ji: Ventspils pils?tas domes Kult?ras centrs, Valsts Kult?rkapit?la fonds, biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”.