Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdz?tie II M?kslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. J?RA. LIETUVA Kailums J?ga m?ksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SU?I Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Rozenbergs

 

Fragments no Eg?la Rozenberga gobel?na "Cilv?ks un daba", jaukta tehnika, 1985

 

 

Izst?de „SAULES APMIRDZ?TIE II”

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? l?dz 2014.gad? 8.apr?lim.


 

Izst?de „SAULES APMIRDZ?TIE II” ir Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?u cikla „SAULES APMIRDZ?TIE” otr? ekspoz?cija, kur? v?rojami 20.gadsimta 70.-80.gadu m?kslinieku akt?vie mekl?jumi glezniec?bas un tekstilm?kslas dimensiju paplašin?šan?. 

 

LMS muzeja izst?u cikla „SAULES APMIRDZ?TIE” m?r?is ir par?d?t 20.gs.60.-80.gadu augstv?rt?go darbu m?ksliniecisko kvalit?ti un m?kslas atš?ir?go stilistiku.


Ekspoz?cijas dizains: t?lnieks, LMS prezidents, Igors Dobi?ins

                            gleznot?js J?nis Purcens

 

 

 

Tekstilm?kslas ekspoz?cij? v?rojama 20.gs.70.-80.gadu t?s v?rien?g? izpausme: lielizm?ra gobel?ni, kuri pau t? laika iesp?jas: gan daudzveid?g?s tehnikas, gan atš?ir?gais saturs, gan vari?cij?m bag?t? stilistikas izpratne. Tekstilm?kslas loma s?ka nostiprin?ties 1961. gad?, kad Valsts M?kslas akad?mij? (tagad. Latvijas M?kslas akad?mija) izveidoja Jaun?s Tekstiliju m?ksliniecisk?s noform?šanas noda?u, kuru ilgus gadus vad?ja m?kslinieks R?dolfs Heimr?ts (1926–1992). 20.gadsimta 70.gados š?s noda?as absolventi sevi grib?ja pieteikt k? radošu, sp?ka pilnu un „bez robe?m” esošu jauno paaudzi. Ekspoz?cija atkl?j daudzveid?go m?kslas ainu un katra m?kslinieka individu?los mekl?jumus: gan stilistiski da?d?s figur?l?s kompoz?cijas (Egils Rozenbergs, Aina Muze, Viesturs B?rzi?š), gan smalki ton?lie salikumi (Krist?ne Pasternaka), gan dekorat?vie risin?jumi (Zenta Logina un El?za At?re, Marija Karkovska un Aldis Karkovskis), gan latvisk?s dz?veszi?as caurstr?vojums (Aija Baumane, Astra Rubene). Izst?des tekstilm?kslas ekspoz?cija ir k? „buras bez ku?a”. „Buras” – tik izteiksm?gi, vareni un v?rien?gi ir darbi, kuri pateicoties t? laika „ku?im” – varas uzst?d?jumiem un LPSR M?kslas fonda komisij?s esošo m?kslinieku izpratnei, ir saglab?jušies un tagad atrodas LMS muzeja kolekcij?.


Tr?s ekspoz?cijas atkl?j 20.gs.70.-80.gadu glezniec?bas sp?c?go varen?bu, kur? raugoties var tikai apbr?not da?do autoru savdab?go kr?su izv?li un tonalit?ti, formu stiliz?ciju un dabas da?do interpret?ciju. Ekspoz?ciju daudzveid?gaj? autoru kl?st?, ?paši j?piev?rš uzman?ba t? laika jauno autoru: Hel?nas Heinrihsones, Ivara Heinrihsona darbiem, kuros var saskat?t vi?u m?ksliniecisko mekl?jumu aizs?kumus, kas veiksm?gi att?st?ti un pilnveidoti v?l?kaj? dai?rad?. Turpat l?dz?s klus?s dabas un ainavas, kas caurstr?votas ar Indu?a Zari?a sul?go kolor?tu un Imanta Vecozola smalkie ton?lie risin?jumi, Birutas Delles paral?l? realit?te sirre?listisk? stilistik? un Valdas Meb?rdes m?ksl?gi st?vin?t? realit?te. Katrs darbs atkl?j vai sl?pj k?du radošu jaut?jumu, kas skat?t?ju aizrauj intens?v? atbilu mekl?šan?.


Izst?de „SAULES APMIRDZ?TIE II” aicina l?dzp?rdz?vot 20.gs.70.-80.gadu m?kslas dinamiskos procesus, kuri da?do autoru darbos v?rojami ekspoz?cij?, kas izveidota p?rl?kojot Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja bag?t?go kr?jumu. 


Mag. art. Baiba Guste

 


 

pasternaka

 

Krist?ne Pasternaka (1952)

"Putnu bied?k?i". Vilna, lins, 1988

 

 

Heinrihsons

 

Ivars Heinrihsons (1945)

"Skr?jiens". Audekls, e??a, 1978