Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdz?tie II M?kslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. J?RA. LIETUVA Kailums J?ga m?ksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SU?I Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

IZST?DE „M?KSLAS DIENAS 2014. DIALOGS”

 

M?kslas dienas 2014

 

 

2014. gada 15. apr?l? Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? plkst. 18.00 tiks atkl?ta izst?de „M?kslas dienas 2014. Dialogs”. 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas organiz?t?s vizu?l?s m?kslas izst?des „M?kslas dienas 2014. Dialogs” nolikum?, t?s prezidents Igors Dobi?ins sav? aicin?jum? piedal?ties izst?d?, laikmeta aktualit?tes p?rv?rta t?lain? situ?cijas aprakst?, kur? gleznot?ja „M. Šag?la gleznu sp?ka virpul?” k?rtis sp?l? „rakstnieka M. Bulgakova rom?nu varo?u t?li”. Š? izst?de ir veidota laik?, kad pasaules politisk? situ?cija aizskar gandr?z ikkatra m?kslinieka smalko „izpausmju un dai?rades izj?tu frekvenci”. I. Dobi?ins uzsver: „Laiks nosaka, ka ir pien?cis cilv?cisko kaisl?bu, satura un radoš? gara anal?u br?dis. Vai turpin?sim tira?t ierast?s ?be?nieku formulas vai sagaid?sim nobrieduša pilso?a un m?kslinieka cien?gu sniegumu? Vai latvisk? mentalit?te sp?j p?rvar?t liktenis nosprausto mitolo?isko robeu?”

Jaut?jumi ir uzdoti. Vai ir mekl?tas atbildes? Vai t?s ir atrastas? Izst?des „M?kslas dienas 2014. Dialogs” aicin?jumam piedal?ties ir atsaukušies vair?k k? 80 visu paaudu vizu?l?s m?kslas nozari p?rst?vošo Latvijas profesion?lie m?kslinieki un m?kslas studenti. Latvijas M?kslinieku savien?ba ir aizs?kusi M?kslas dienu tr?s gadu ciklu, kura nosaukumi ir „Monologs”, „Dialogs” un „K?ada”, š? gada vadoš? t?ma ir „Dialogs”. M?kslinieks gan vienm?r ir bijis indiv?ds un individu?ls ir ar? vi?a dialogs, radoš?s darb?bas virz?t?jsp?ks ir pašizpausme. Izst?de „M?kslas dienas 2014. Dialogs” aicina ieskat?ties un mekl?t katram savu individu?lo dialogu ar šo plašo m?kslas darbu, t?mu un stilistisko izpausmju kl?stu. T? k? izst?des darbus neatlasa ?rijas komisija, t?s skaitliski lielais un da?dais kontingents rada pamatu objekt?vam un izv?rt?jošam šodienas Latvijas m?kslas ainas redz?jumam.

Festiv?ls M?kslas dienas ir demokr?tisks plaša spektra pas?kumu un notikumu kopums, ko no 1959. gada r?ko biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba”. Atz?m?jot M?kslas dienu 55. Jubileju organizatori iecer?juši virkni notikumu: izst?de „M?kslas dienas 2014. DIALOGS”, 2. Starptautiskais M?kslas simpozijs, akcijas „M?kslinieks talko!”, „M?kslas basketbols”, radošo diskusiju m?nesis un ekskursijas. 


Izst?des "M?kslas dienas 2014. Dialogs" dal?bnieki:


Kar?na Andrejeva, Jolanta ?bele, Valdis Baškirovs, 
Kaspars B?rzi?š, Zigmunds Bielis, Andris Biezb?rdis, 
Aleksandrs Bo?e, Ieva Caruka, M?ris ?a?ka, Agnese ?emme, 
Rihards Delvers, Igors Dobi?ins, Linda Dombrovska, 
Annika Dz?rve, Vija Dzintare, Evija Freidenfelde, 
Zigurds Gal?ns, Anna Grin?uka, Dainis Gudovskis, 
Una Gura, Raitis Hrolovi?s, Olga Jefimova, feministe Linda Jeromane, 
L?ga Jukša, Laine Kainaize, Anete Kalni?a, Anita Karpinska, 
M?r?te Kluša, Viktors Kozers, Inguna Krolle - Irbe, Izabella Krolle,
Gun?rs Krollis, Vitolds Kucins, Inita ?uda, Varis Lamsters, 
Inese Lieckalni?a, Lilita L?ce, Agnese Matisone, 
Silvija Brigita Meškone, Dace Mola, Ilze Muceniece, 
Anda Munkevica, Ieva Muzikante, T?livaldis Muzikants,
J?nis Noviks, J?nis Andris Osis, Ilze Pauli?a, Alberts Pauli?š, 
Dana Pe??ika Zaiga Pettere, Maija Purgaile, Janis Purcens, 
Linda Ratuta, ?ra Rozent?le, L?ga Sakse, Tatjana Semane, 
Gulnara Skutele, Antra Skripste, J?nis Spalvi?š, Hel?na Spridz?ne,

Gen?dijs Stepanovs,Olafs Š?velis, Olga Šilova,
Aleksandra Š?ahova, Ir?na Špakova, Marija Švabe,
Ingem?ra Treija, Kl?vs Veinbahs, J?nis Veiss, Di?na Vernera,
Andris V?zis, Adri?na V?gnere, Ilze Volonte, Aija Zavicka, 
?stere Zem?te, Z?le Ziemele, Krist?ne Zobena - Z?l?te , 
Aleksandrs Zobens, Velga Zvirgzdi?a, M?ris Suba?s, D?vis Ozols!

 

Ekspoz?cijas autori: Igors Dobi?ins, J?nis Noviks, J?nis Purcens, Raitis Hrolovi?s

Vizu?lais dizains:Elza Dobi?ina

Izst?des darba grupa: Liene Dobi?ina, Baiba Guste, Antra Skripste, Alise Ozola, Alise Stefanovi?a, El?na Egl?teIzst?des „M?kslas dienas 2014. Dialogs” atkl?šana 2014. gada 15. apr?l? plkst. 18.00!


Izst?des atkl?šan? kl?tesošajiem b?s iesp?ja v?rot ska?u un kr?su performanci, kuru veidos m?ksliniece Ieva Nagli?a un ska?u m?kslinieks Kristaps Krievs.


Izst?des norises laiks: 15.04. – 18.05.2014.