Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdz?tie II M?kslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. J?RA. LIETUVA Kailums J?ga m?ksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SU?I Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Izst?de „KAILUMS”

20.06. - 11.07.2014.


 


 

Latvijas M?kslinieku savien?ba aicina apmekl?t Ja?a Rozent?la R?gas M?kslas vidusskolas audz?k?u kvalifik?cijas darbu  izst?des “Kailums” atkl?šanu 2014. gada 19. j?nij? plkst. 17.00 Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11.novembra krastmal?35, R?g?.


 

Kailums ir atkl?smes un intimit?tes simbols. Ilg?k sl?pjot aizliegto augli, rodas v?lme izzin?t nosl?pumaino un sajust neat?auto. S?klas, kas vairums gad?jumos trauc? baud?t sul?go un garš?go sekr?tu, tom?r ir noz?m?g?k? da?a aug?a briešanas un pilnveidošan?s laik?. Visstipr?k?s s?klas nep?rst?s augšanas ciklu no jauna rad?t un att?st?t. Rezult?t?, s?klas abstraktais j?dziens rada sabiedr?bas grupu – jaunos m?ksliniekus, kas piebiedrojas radoš?s sf?ras veidošan?.


Veidojot izst?di, kuratores secin?ja: „M?s atkl?jam sevi sabiedr?bai, jaunus un atv?rtus turpm?kajiem dz?ves sare??jumiem un veiksm?m. Absol?ti vien?d?s dom?s, lai apgalvotu, ka esam absol?ti atš?ir?gi tradicion?laj? m?ksl?, datorgrafik? un foto. Izst?de nav nosl?gums, bet gan s?kums. Esam piln?b? atkl?ti, lai att?st?tu sul?g?ko m?kslas augli.”

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? tiks ekspon?ti Ja?a Rozent?la R?gas M?kslas vidusskolas (JRRMV) 4. kursa audz?k?u diplomdarbi grafik?, glezniec?b?, t?lniec?b?, 2D un 3D datorgrafik? un foto, kuri rad?ti audz?knim sadarbojoties ar izv?l?t?s specialit?tes pasniedz?ju, lai ieg?tu v?lamo izn?kumu. Rezult?t? katrs audz?knis ir rad?jis sev visrakstur?g?ko un personisk?ko darbu. ?paši v?lamies izcelt gran?ta darbu (autore Just?ne Šteina, darba vad?t?js Kristaps Strauts), lielizm?ra grafiku (autore Lidija Zaneripa, darba vad?t?ja Baiba Damberga), smilšu anim?ciju (autore Nellija Rakovska, darba vad?t?js Dzintars Kr?mi?š), gleznu triptihu divu otu triepienu tehnik? (autore Marta Viktorija Agruma, darba vad?t?ja Madara Gulbis) un kailu ?erme?u nospiedumus fotogr?fij?s (autore Lauma Grig?ne, darba vad?t?js M?rti?š Lablaiks).

 

 

Izst?des kuratores – JRRMV absolventes Just?ne Šteina, Lidija Zaneripa, Sanita Skalbe, Monta Andejevska

 

Izst?des ekspoz?cijas autori – t?lnieks Aivars Gulbis, JRRMV absolvents Gints Zilbalodis

 

Izst?des vizu?l? dizaina noform?juma autores – JRRMV absolventes Lidija Zaneripa, Monta Andejevska

 

Izst?di atbalsta: Latvijas M?kslinieku savien?ba, Ja?a Rozent?la R?gas M?kslas vidusskola, Ja?a Rozent?la skolas atbalsta fonds

 

 

Izst?de „KAILUMS” 20.06.-11.07.2014.

P-S 12.00-17.00

Sl?gts 23.,24.06.

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija 11. novembra krastmal? 35, R?g?. Ieeja par ziedojumiem.

Kontaktinform?cija:

Just?ne Šteina mob. 25453364, Monta Andejevska 29353937; e-pasts: [email protected]