Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Rudens 2015 / BARIK?D?M 25 M?kslas dienas 2016. PAPORTRETS. IDENTIT?TE M?ris Upzars "Vakara pastaiga" Laikmet?gais slov?ku stikla m?kslas dizains Pingpongs. Ideju sasp?le Anete Kalni?a "13 noska?as" Rudens 2016. KAS IR M?KSLINIEKS? Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

 

 

M?RA UPZARA PERSON?LIZST?DE 

Vakara pastaiga”

 

22.08.-18.09.2016.


 

Š.g. 22. august? Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11. novembra krastmal? 35, tiks atkl?ta gleznot?ja M?ra Upzara darbu izst?de “Vakara pastaiga”. Š? ir m?kslinieka dev?t? person?lizst?de, kas pied?v?s apskat?t da?du gadu darbu izlasi ar izteikti konstrukt?vu kr?su laukumu k?rtojumu. Iesp?ju r?kot izst?di LMS galerij? M?ris Upzars ieguva k? balvu par darbu „Nebaidies!”  LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?d? „Rudens 2015/ Barik?d?m 25”.

 

 

Es jau daudzus gadus str?d?ju meditat?vi romantisk?s, abstrakt?s glezniec?bas jom?, kur b?tisk?kais izteiksmes l?dzeklis ir izjusti, pies?tin?ti kr?su laukumi un to attiec?bas. Ar to pal?dz?bu es l?dzsvaroju katras gleznas kompoz?ciju un cenšos rad?t noska?u, kas pal?dz?tu skat?t?jiem sajust darba ideju. Manas ?r?ji ask?tisk?s ?oti nopietn?s gleznas atspogu?o cilv?ka iekš?jo pasauli, domas, j?tas un gribas impulsus, kas nosaka m?su izv?les un r?c?bu. Es uzskatu, ka konkr?tu un atpaz?stamu mot?vu neesam?ba ir j?papildina ar ?paši dzi?i izjustu, p?rdom?tu un piedz?votu saturu. Katru gleznu es iekš?ji sagatavoju ?oti ilgi – vismaz pusgadu – lai atrais?tos, un atrastu gleznas ?r?jo, cilv?ka uztverei piem?roto formu. Ar? darba idejas materializ?šan?s process ir detaliz?ti p?rdom?ts, t?d?? manas gleznas iepriecina ar svaigumu un tiešumu, bez liekas sam?kslot?bas un papildinošiem efektiem.

 

Gleznot?js M?ris Upzars

 

 

Gleznot?js M?ris Upzars beidzis Latvijas M?kslas akad?miju 1997. gad?. Taj? paša gad? k?uvis par Latvijas M?kslinieku savien?bas biedru. M?kslinieks skolojies pie izcilajiem latviešu gleznot?jiem - Borisa B?rzi?a, Indu?a Zari?a un Alekseja Naumova. Kopš 1991. gada regul?ri piedal?s izst?d?s un simpozijos gan Latvij?, gan t?d?s valst?s k? Zviedrija, Gruzija, Be??ija, Zviedrija u.c.

 

 

Izst?des atkl?šana: 2016.gada 22. august? plkst. 18:00

 

 

Izst?des ietvaros, 14.septembr? plkst.16:00 notiks tikšan?s ar m?kslinieku.

 

 

Izst?di r?ko: Latvijas M?kslinieku savien?ba

Izst?di atbalsta: Valsts Kult?rkapit?la fonds

Norises laiks: 22.08.16. - 18.09.16 

Norises vieta: LMS galerija, 11.novembra krastmal? 35, R?ga