Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Neredzama gaisma Saules apmirdz?tie II M?kslas dienas 2014. DIALOGS BALTIJA. J?RA. LIETUVA Kailums J?ga m?ksla Portrets ARTRANZIT Rudens 2014 / MELNIE SU?I Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 


LMS MUZEJA KERAMIKAS KOLEKCIJA IZST?DE

"J?GA M?KSLA"


21.07. - 05.10.2014.

 

 

Izst?de “J?ga m?ksla” ir Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja izst?u cikla „SAULES APMIRDZ?TIE” treš? ekspoz?cija, kur? šoreiz redzami LMS muzeja Keramikas kolekcijas v?rien?gie, apjomos liel?kie, noz?m?g?kie un interesant?kie darbi. Dekorat?v? keramika, tiek akcent?ta k? neatkar?gs, neparasts fenomens Latvijas m?ksl?. Izst?des nosaukums "J?ga m?ksla" rosina dom?t par m?ksliniecisko br?v?bu, radošo neatkar?bu un nebeidzamo v?lmi pašapliecin?ties laikmet?, kam biei vien tiek pied?v?ta apspiest?bas un verdz?bas aura. 


M?kslinieki eksperiment?jot ar formu, tehnik?m, apdedzin?šanas iesp?j?m vienm?r ir pier?d?juši v?lmi arvien vair?k un sp?c?g?k radoši izpausties. Jau 1969.gad? notika republikas pirm? d?rza keramikas izst?de, ta?u š? veida keramika k? patst?v?gs anrs dekorat?v?s keramikas ietvaros bija aizs?cies sešdesmito gadu s?kum?, kad ar? pasaules m?kslas praks? par?d?s modernisma formveides jauni mekl?jumi un izzin?tas novatoriskas tehnolo?iju iesp?jas.


Izst?d? akcent?ti 20.gadsimta 70.-80.gados rad?tie darbi, kad kerami?i plaši izv?rsa savu darb?bu, radot lielas formas, kuru ambiciozais v?riens un apjoms tos noš?ir no s?kplastikas, ar ko tom?r visbie?k asoci?jas keramika, un tuvina tos t?lniec?bas m?rogiem. Izst?des kontekst? m?kslinieku da?dajos rokrakstos izce?as person?bas sp?ja ?stenot individu?lu m?kslas valodu, piem?ram, Ritas Einbergas (1921-1979) m?kslas galvenie ierosin?t?ji bija daba un pašas iekš?jie p?rdz?vojumi, dz?ves iespaidi un izj?tu mai?as, kuri izpaud?s kust?bas mekl?jumos. Vi?a bija viena no pirmaj?m, kuras darbi uz visp?r?j? kop?g? attur?g? to?a izc?l?s ar t?du „nekaun?bu” k? kr?sain?bu un košumu. Savuk?rt Violetas J?tnieces (1939) darbos redzama m?kslinieces radošie mekl?jumi starp apjomu plastiku un formas, silueta izteiksm?bu. Vi?as plastiskie loc?jumu un krokojumu ritmi veido monol?tu formu trakt?jumu, kuriem ekspoz?cij? pieš?irta lidojoša ekspresija. ?pašs novators keramik? bija P?teris Martinsons (1941 -2013), kura ?eometrisk?s formas s?kum? izrais?ja asas diskusijas un netika pie?emtas, jo esot m?la materi?lam svešas, bet vi?š izaicin?ja un argument?ja pret?, ka neesot pier?d?ts, kas radies agr?k pods vai ?ie?elis. L?dz ar vi?a pan?kumiem starptautisk?s skat?s, tika arvien vair?k pieradin?ta sabiedr?ba pie domas, ka ?eometriskas formas var past?v?t l?dz?s br?vi model?tai plastikai. P.Martinsona monol?t?s formas izst?d? ir ekspon?tas div?s telp?s, kur?s akcent?ta vi?a radoš? izt?le par kosmosa t?mu, par domubiedriem no citas civiliz?cijas, par zemi, kas nav redz?ta un sniedz p?rliecinošu ieskatu par m?kslinieka dai?radi.


D?rza keramikai vienm?r likts uzsvars uz m?kslas darba un vides harmoniju, to savstarp?j?m attiec?b?m, abstraktaj?m form?m papildinot, iek?aujoties vai kontrast?jot ar redzamo fonu. Izst?des ekspoz?cijas dizaina autori Igors Dobi?ins un J?nis Purcens, nu jau LMS galerijas rakstur?gaj? ne zemei, ne sien?m piesaist?taj? ekspoz?cij?, atkal rad?juši unik?lu telpu, kas ?auj ieraudz?t š?ietami paz?stamo cit?dos rakursos, akcent?jot LMS Muzeja kr?juma v?rt?bas un Latvijas m?kslas neparasto bag?t?bu.

 

P.S. Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja Keramikas kolekcijas darbi apskat?mi ar? Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja Atkl?t? kr?juma ekspoz?cij? 3.st?v? 11.novembra krastmal? 35, R?g? un Keramikas kolekcijas izst?d? Gaujas iel? 5, R?g? Latvijas M?kslinieku savien?bas radošaj? kvart?l? „Kombin?ts M?KSLA”.


M?kslas zin?tniece Baiba Guste

LMA M?kslas zin?tnes noda?as studente Di?na Kaijaka


Izst?des kurators: Igors Dobi?ins

Izst?des iek?rtojums: Igors Dobi?ins, J?nis Purcens